Rapporteket

Resultattjenesten Rapporteket er tilgjengelig for medisinske kvalitetsregistre. Rapporteket omfatter støtte til registrene for tilgjengeliggjøring av data samt analyser og tolkning av slike data.

Det er et overordnet mål for norsk helsevesen at pasientene skal få lik og like god behandling – uansett hvem de er og hvor i landet de bor. 

Skal vi oppnå dette, trengs det solid kunnskap om utredning, behandling og oppfølging for ulike sykdommer. De medisinske kvalitetsregistrene gir oss nettopp slik kunnskap. En viktig forutsetning for at vi skal lære av hverandres erfaringer er imidlertid at kunnskapen deles.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ser det som en prioritert oppgave å bidra til at resultater fra registre blir gjort tilgjengelig. Viktige målgrupper er ikke bare de medisinske fagmiljøene selv, men også myndigheter, helseledelse og befolkningen forøvrig. 

En egen resultattjeneste «Rapporteket» tilbys registermiljøene slik at de enkelte registre skal kunne ha data tilgjengelig for analyser, samt ferdigdefinerte rapporter med aggregert informasjon. 

Innhold

Rapporteket er et on-line rapporteringssystem/resultattjeneste som nås gjennom samme portal som registrets innregistreringsløsning på helseregister.no. Den er en frittstående ressurs som henter data fra andre kilder. Det betyr at rapporteringsløsninga kan benyttes uavhengig av registrets innregistreringsløsning. All aktivitet logges. All programvare er basert på åpen kildekode. Rapporteket består i første rekke av en jasper Report Server og statistikkprogrammet R. Rapporteket 1.0 inneholder såkalte «standardrapporter», dvs. oversiktstabeller som utarbeides som standard. Mer avanserte framstillinger krever nøye bestilling.

Resultatene genereres på grunnlag av all tilgjengelig informasjon i Registerets database. Det betyr at når man skal lage «rapporter» må man ta høyde for at datagrunnlaget er dynamisk (dvs. i stadig endring).

Begrepet «rapport» er noe diffust, men det omfatter i denne sammenheng først og fremst figurer og tabeller med data hentet direkte fra registerets datakilde. En rapport kan også være ei sammenstilling av figurer og/eller tabeller som presenteres i nettleseren eller som et dokument. Det kan også være det man vanligvis tenker på som en rapport, nemlig et dokument med både figurer, tabeller, analyser og tekst (prosa). Rapportene kan settes opp til å sendes ut regelmessig til brukerne på e-post.

I Rapporteket er det mulighet for:

  • Brukerdefinerte rapporter («Ad-hoc rapportering») (dvs. mulighet for selv å «leke» med data hentet direkte fra registeret og lage egne tabeller og figurer). Registeret må velge ut/definere hvilke variable som skal inngå i ad-hoc rapporteringa. Som standard vil man i Ad-hoc finne rådata. Det vil også være minst ett datasett hvor registeret har definert hvilke variable som skal være med, evt. laget grupperinger av variablene, mer lesbare variabelnavn og tekstetiketter på variabelkategoriene. Ad-hoc modulen er det første man ønsker å få på plass fordi registeret da kjapt får en mulighet til å se på, kvalitetssikre og «leke med» egne data. Datatilgangen kan begrenses slik at brukeren kun ser egne data. «Ad-hoc» med egne rådata er en del av Rapporteket 1.0.
  • Forhåndsdefinerte figurer hvor man kan gjøre ulike datautvalg. Registeret må angi hvilke utvalg det er hensiktsmessig å kunne gjøre, dvs. hvilke parametre man skal ha mulighet for å velge fra og hva som skal være standardverdier (default). Det må også angis hvilke variable som skal visualiseres med de ulike figurtypene og hvordan man ønsker resultater framstilt. F.eks. om man ønsker gjennomsnitt, konfidensintervall, standardavvik eller andeler.  Variablene må defineres nøyaktig, f.eks om et resultat skal vises bare for utvalgte typer innleggelse/operasjon.
  • Samlerapport med figurer/tabeller og tekst som brukeren ber om i Rapporteket og får tilsendt på e-post. Registeret må definere innholdet i samlerapporten (figurer, tabeller, analyser og tekst), hvilket utvalg rapporten skal gjelde og hvor ofte den skal sendes ut. Alle tall i rapporten er basert på alle data som er registret inn i databasen.  

Nasjonalt servicemiljø har utarbeidet en brukermanual som støtte til de registrene som har egne data tilgjengelig i Rapporteket.

Oppdatert brukermanual finner du her.

Bestilling

Dersom du ønsker å bestille Rapporteket for ditt register er første steg å ta kontakt med det Nasjonale Servicemiljøet på rapporteket@skde.no. Servicemiljøet vil bistå registeret i en videre bestilling til Helse Nord IKT som eier og drifter Rapporteket.

Det finnes to innholdsleverandører til Rapporteket, det Nasjonale Servicemiljøet og HN-IKT. En bestilling til Servicemiljøet/HN-IKT bør inneholde følgende informasjon:

  • Dokumentasjon av variable, dvs. variabelnavn i innregistreringsskjema, hvilket navn variabelen har i databasen, hvilke verdier en variabel kan ha (koder og tekst), dataformat (tekst, numerisk, dato, osv.) og avhengigheter mellom variablene.
  • Kontaktperson(er) – Det er viktig at denne personen faktisk er tilgjengelig og kan respondere på henvendelser relativt raskt i perioden vi jobber med registeret. Tidsrom hvor man trenger tettere kontakt avtales.
  • Bestilling med spesifikasjon (gjerne ei tegning) av hvilke figurer man ønsker, hvilke variable som skal framstilles med denne type figur og hvilke parametre man skal kunne velge fra/hvilke filtre man ønsker (tidsperiode, kjønn, alder, diagnose, osv.). Vi vil være behjelpelige med å komme fram endelig utforming av figur/tabell. Men det er svært viktig at registeret tenker gjennom hva slags informasjon som er viktig og kan oppgi forutsetninger som ligger til grunn. (F.eks. om man skal utelate overførte pasienter ved beregning av liggetid.).
  • Nøyaktig spesifikasjon av tabeller. Skal man ha statistiske mål (gjennomsnitt, sd, osv.) eller andeler. Skal andel beregnes med eller uten ukjente? Er noen variable bare aktuelle å vise for et gitt utvalg av en annen variabel? Hvordan skal variablene grupperes i ulike tabeller? Hvilke utvalg skal det være mulig å gjøre i tabellene?
  • Registeret kan gjerne angi hva som er registerets farger slik at disse kan brukes i web-grensesnittet. Man kan også velge registerspesifikk fargepalett for sine figurer. (Alternativt får man en palett med fire blåfarger valgt fra offentliggjøringspaletten.)

Et bestillingskjema for noen av figurtypene som tilbys på rapporteket og en beskrivelse av hvordan bestilling kan spesifiseres finner du her.

Arbeidsflyt

Når forespørsel om å lage rapporteringssystem er mottatt hos HN-IKT, får registeret en plass i køen og en tentativ dato for når utviklinga av rapporteringssystemet vil starte. For å holde på plassen i køen, må man innen gitt frist legge fram variabeldokumentasjon og gi ei bestilling av hvilke figurer og tabeller man ønsker, samt hvilke variable som skal visualiseres.

Arbeidet med tilgjengeliggjøring av modulen for brukerstyrt rapportering (Ad-hoc) og standardrapporter (Rapporteket versjon 1.0) krever relativt lite spesifikasjon fra registeret.

Når det konkrete arbeidet starter, er det viktig at det er en faglig kontaktperson i registeret er tilgjengelig for spørsmål, avklaringer og diskusjon.

Deler av rapportsystemet vil fortløpende komme i testversjon etter ”fysisk” oppstart. Det er da viktig at noen fra registeret aktivt bruker testversjon, setter seg inn i hvordan systemet fungerer, bruker dataene kritisk og kommer med tilbakemeldig på ønskede endringer og mulige feil.

Kostnader

Utviklingstid hos HN-IKT kan dekkes av IKT-node midler for den aktuelle regionen, dvs. regionen som har databehandlingsansvar for registeret. Kostnader vil avhenge av registerets kompleksitet og hvor omfattende resultattjeneste man ønsker. Når man har sendt ei bestilling, vil man få et tilbud samt estimat på når jobben kan bli gjort.

Når Rapporteket settes i produksjon, påløper det en fast årlig driftsutgift.