Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forsking
Kontakt

Pasientene som registreres i SmerteReg er inneliggende i sykehus og har ofte særdeles krevende smertetilstander. Dette kan for eksempel være pasienter som har gjennomgått kompliserte operasjoner, kreftpasienter, rusmiddelmisbrukere, kronisk smertepasienter og pasienter med psykiske lidelser.

Registerets overordnede målsetting er å bidra til en bedre organisering av behandling og omsorg for pasienter med særs krevende smertetilstander.

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2014.

Formål

Registeret har som konkrete mål å øke kvaliteten på behandlingen av de nevnte smertepasienter. Dette skal gjøres ved å:

  • Kartlegge smertepasientene bedre
  • Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
  • Bidra til økt forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse
  • Spre kunnskap i både fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene
  • Danne grunnlag for forskning og nasjonale retningslinjer og utvikle kvalitetsindikatorer for god smertebehandling

Hva måler vi?

Et av hovedformålene til SmerteReg er å finne frem til gode kvalitetsindikatorer for god smertebehandling. Siden kun et senter har registrert for 2015 har vi ikke kunne fullføre dette arbeidet enda. Derimot tror vi at nedgang i smerteintensitet (Numeric Rating Scale: NRS) er en slik indikator og videre også hvor fornøyd pasientene er med ivaretagelsen fra smerteteamet. 

Pasienter

Smerteregisterets målgruppe er alle inneliggende pasienter i sykehus som formelt henvises fra sykehusenes ulike poster for tilsyn fra smerteklinikkenes personale. Dette gjelder pasienter med vanskelige smertetilstander som de respektive postene selv føler de ikke klarer å håndtere fullverdig med standard smertelindring.

Disse pasientene inkluderer blant annet kreftpasienter som får helbredende og lindrende behandling (kurative og pallative), nåværende og tidligere rusmiddelmisbrukere, kroniske smertepasienter med forverring/ny smerte og pasienter med psykiske plager som ofte kan forsterke smerteopplevelsen.

Dette er ressurskrevende pasienter som ofte blir liggende på sykehus mye lenger enn gjennomsnittspasienten, ofte på grunn av utilfredsstillende smertelindring. Det er varierende praksis med tanke på hvordan smerteklinikkenes personale involveres i disse pasientenes behandling på norske sykehus.

Sykehus

I første omgang er det tenkt at de 4 universitetssykehusene som har tverrfaglige smerteklinikker skal registrere pasienter, det vil si Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus. Når disse er oppe og går vil man forsøke å få med mindre sykehus hvor det også er tverrfaglige smerteklinikker.  

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registeret har som et av sine hovedmål å komme frem til kvalitetsindikatorer for god smertebehandling på norske sykehus og å utvikle nasjonale retningslinjer. Når de fire universitetssykehusene er kommet i gang med registrering vil dette arbeidet prioriteres og intensiveres. Videre vil en så jobbe opp mot fagmiljøet og de ulike sykehusavdelingene for å forsøke å implementere dette i daglig praksis.

Det er planlagt og delvis påbegynt et kvalitetsforbedringsprosjekt. Dette går ut på å bruke ePROM-data fra SmerteReg til å evaluere effekten av å dele ut en informasjonsbrosjyre om bruk og nedtrapping av opioider til pasienter som skrives ut fra sykehus med sterke smertestillende (opioider).

Forsking

Høsten 2018 ble stud med Torbjørn Nordrik tatt opp som forskerlinjestudent ved UiB med prosjekttittel «characterization of patients refered to the APS in Norway». Nordrik vil analysere data fra SmerteReg og bla sammenligne ulike grupper som for eksempel de som står på sterke smertestillende ved innleggelse (opioidtolerante pasienter) og de som ikke står på slike medikamenter (opioidnaive).

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF

Hjemmeside
Smerteregisteret

Telefon: 55 97 55 60 

E-post: smertereg@helse-bergen.no

Kontaktpersoner
Lars Jørgen Rygh​
Overlege
Seksjon for palliasjon og smertebehandling
Seksjon for ortopedisk anestesi
Telefon: 55 97 09 47

Stefanie Erhard-Midttun
Sykepleier
Haukeland universitetssjukehus
Telefon: 55 97 55 60