Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

NorVas har som mål å sikre kvaliteten på utredning og behandling som gis ved systemiske vaskulitter, en gruppe sjeldne og alvorlige sykdommer som kjennetegnes av betennelse i blodåreveggen. Registeret startet som et flerregionalt register i 2014, og fikk nasjonal status i 2016. 

Om vaskulitter

Ettersom blodårer finnes overalt i kroppen, kan i utgangspunktet hele kroppen rammes ved systemisk vaskulittsykdom. Det er imidlertid slik at ulike typer vaskulitter affiserer organer ulikt avhengig av hvilke typer blodårer som angripes. De 2 hovedgruppene av vaskulitter som skal registreres i NorVas er ANCA-assosierte vaskulitter og storkarsvaskulitter. 

ANCA-assosierte vaskulitter
Affiserer i hovedsak små- og mellomstore blodkar. Mellom 50-100 % av pasientene har et autoantistoff i blodet kalt ANCA. Overdødelighet i forhold til normalbefolkning er, i løpet av de siste 10 år, redusert fra 4 ganger økt dødelighet til 2,5 ganger økt dødelighet. Dette antas å være et resultat av bedret behandling og oppfølgingsrutiner. Cirka 20 % av pasientene med ANCA-assosiert vaskulitt utvikler nyresvikt. Det finnes 3 undergrupper av ANCA-assosiert vaskulitter: 

 • Granulomatose med polyangiitt (GPA) (tidligere Wegeners granulomatose) gir hyppigst sykdom i øvre og nedre luftveier, og nyreaffeksjon ses hos 80%. Sykdommen gir både vaskulitt og granulomdannelse (granulom betyr betennelsesknute) som kan være lokalt ødeleggende og gi celledød (nekrose) i brusk og bein. Alle organer i kroppen kan affiseres, debutalder er ca 50 år, men GPA finnes i alle aldre. GPA gir hyppig tilbakefall (residiv) etter at man har fått sykdommen til å falle til ro med medisiner. 
   
 • Mikroskopisk polyangiit (MPA) ligner GPA men det ses ikke granulomer. MPA gir mest lunge- og nyreaffeksjon. Rammer noe eldre personer enn GPA og har noe høyere dødelighet.
   
 • Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA) (tidligere Churg Strauss syndrom) oppstår hos personer som fra før har astma/allergi. Betennelse i lunger og bihuler er hyppig, men størst skade sees ved affeksjon av nerver i armer og bein og betennelse i hjertet.

Storkarsvaskulitter

 • Kjempecellearteritt (KCA), rammer personer over 50 år. Alvorlig konsekvens av sykdommen er blindhet, men sykdommen gir også betennelse i hovedpulsåren (aorta) og dens hovedgreiner.
   
 • Takayasu arteritt (TAK) affiserer aorta og dens hovedgreiner. De fleste personer er under 40 år ved debut. Diagnosen og oppfølging kan være vanskelig da det kan være lite eller ingen utslag i blodprøver selv om sykdommen er aktiv i åreveggen. 
   
 • Aortitt, med betennelse kun i hovedpulsåren og som ikke kan diagnostiseres som TAK eller KCA, registreres også i NorVas.

Felles for vaskulitter er at det er sjeldne sykdommer. Erfaringsgrunnlaget for den enkelte lege eller avdeling kan derfor være relativt lite. Sykdommene behandles også av mange ulike spesialister avhengig av hvilket organ som er mest affisert, men de fleste blir fulgt av revmatologer og nyreleger. Både utredning og behandlingsopplegg varierer rundt om i landet og noen enhetlig behandlingsprotokoll finnes ikke. Sykdommene er kroniske og krever for de fleste diagnoser livslang oppfølging. Vaskulitter er alvorlige tilstander med 2-4 ganger økt dødelighet i forhold til normalbefolkningen. 
Alle disse forholdene gjør at et register som kan beskrive hvordan det går med pasientene nasjonalt, vil være nyttig og danne grunnlag for at behandlingen blir best mulig, og mest mulig lik, over hele landet. 
 

Formål

 • Sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging av systemiske vaskulitter
 • Dokumentere behandlingseffekt og komplikasjoner, og på bakgrunn av registrerte data, bidra til målrettet kvalitetsforbedring både lokalt og nasjonalt. 
 • Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet og sammenligne seg med nasjonale data.
 • Gi grunnlagsdata for forskning både på forekomst og på behandlingseffekt, inklusiv livskvalitet. Biobank skal kunne oppbevare blod-, urin- og vevsprøver, som kan gi mulighet for å studere arvelige forhold, og markører for hvor aktiv sykdommen er/kan bli.
 • Bidra til økt kunnskap om vaskulitter og behandlingen av disse tilstander i fagmiljø og befolkningen. 
 • Gi data på hvordan tilbudet til vaskulittpasienter er fordelt i landet og tilstrebe at tjenesten er rettferdig fordelt.

Hva måler vi?

Hvilke variabler som skal måles/innrapporteres, er utarbeidet av fagrådet basert på nasjonale (www.metodebok.no/revmatologi) og internasjonale veiledere. 

Kvalitet i utredning av vaskulitter vil være viktig for å stille rett diagnose tidligst mulig. Kvalitet i behandling og oppfølging vil si at pasienter får rett behandling i forhold til hvor aktiv sykdommen er, for å stoppe sykdommen tidligst mulig, samt unngå mest mulig komplikasjoner, skader og tilbakefall.

I NorVas registreres: 

 • diagnose 
 • utredning inklusiv enkelte blodprøver 
 • sykdomsaktivitet og organskade ved hjelp av anerkjente skåringsverktøy
 • behandling i form av medisiner og eventuelt kirurgi eller andre inngrep 
 • pasientens livskvalitet (ved egenregistrering av pasient)

Kvalitet på behandling måles som andel som oppnår remisjon (= ingen tegn på aktiv sykdom). Ved mange vaskulitter ses hyppige tilbakefall (residiv) av sykdom. Antall tilbakefall måles, likeså grad av alvorlig organskade, som nyresvikt og dialysebehov, og andre komplikasjoner slik som alvorlige infeksjoner. I tillegg registreres tid fra symptom til diagnose og behandlingsstart da man vet at prognosen bedres ved tidlig igangsetting av behandling. NorVas registrerer således både utredning og behandlingseffekter.
 

Pasienter

Per tid skal alle pasienter som har fylt 16 år og følges ved en revmatologisk avdeling i Norge grunnet en systemisk vaskulittsykdom i en av de to hovedgruppene definert under, og som samtykker til det, inkluderes og registreres i NorVas: 

ANCA-assosierte vaskulitt

 • Granulomatose med polyangiitt (GPA)
 • Mikroskopisk polyangiitt (MPA) 
 • Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA)


Storkarsvaskulitt

 • Kjempecellearteritt (GCA) 
 • Takayasu arteritt (TAK) 
 • Aortitt 

Ut fra foreliggende data regner vi med at det finnes 2-3000 voksne pasienter med vaskulitt i Norge. Norske undersøkelser viser at det diagnostiseres ca 500 nye tilfeller av storkarsvaskulitt og ca 90 nye tilfeller av ANCA-assosiert vaskulitt årlig. En betydelig andel av disse følges ikke ved revmatologiske avdelinger og antall nye pasienter i NorVas årlig kan derfor ikke forventes å være tilsvarende. 
 

 

 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

For å kunne identifisere pasientrettede kvalitetsforbedringsområder er man avhengig av god dekningsgrad og høy grad av kompletthet i datainnsamlingen. Det forventes å avdekke flere forbedringsområder etter hvert som registerdata bedres. I årsrapporten for 2021 er det foreslått 2 forbedringsområder som vi mener vil øke kvaliteten på den pasientrettede behandlingen: 

Bruk av BVAS ved hver kontroll av pasienter med ANCA-assosiert vaskulitt. 
BVAS er et viktig og validert verktøy for best mulig pasientbehandling da det gir god hjelp til vurdering av sykdomsaktivitet med oversikt over alle affiserte organsystemer. Ved riktig bruk av BVAS er det enklere å identifisere om pasienten har et sykdomsresidiv som krever økt behandlingsintensitet. Utfylling av BVAS ved hver kontroll ansees derfor som en viktig kvalitetsindikator på god klinisk behandling. Ønsket måloppnåelse for indikatoren er  95 %. Nasjonalt er måloppnåelsen på 83 % per 2021, med variasjon fra 40 til 96 % på enhetsnivå som skissert i figur 6. 

Lavest mulig prednisolondose i behandling av storkarsvaskulitter for å forebygge komplikasjoner 
Nasjonalt og internasjonalt anbefales lavest mulig prednisolondose i behandling av storkarsvaskulitter for å forebygge bivirkninger og komplikasjoner. En av kvalitetsindikatorene til registeret er at flest mulig av pasientene med storkarsvaskulitt skal ha prednisolondose på 7,5 mg eller lavere etter 6 måneders behandling, med høy måloppnåelse satt til 60 %. Tallene for 2020 viste at kun 35.8 % av pasientene nådde målet, og man identifiserte da dette som et pasientrettet forbedringsområde. Tallene for 2021 viser at man ikke har lykkes med strategien for å bedre dette, da kun 33 % av pasientene har prednisolondose på 7,5 mg eller mindre etter 6 måneders behandling.
 

Forskning

NorVas fikk sin første søknad om bruk av data til forskning i 2021. Ta kontakt ved ønske om bruk av data. 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hjemmeside: www.norvas.no

Epostnorvas@unn.no

Tlf: 77 66 90 15

Kontaktpersoner
Synøve Kalstad (faglig leder)
Julianne Elvenes (faglig leder)
Mai Lisbet Berglund (registerenheten)