Norsk hjerteinfarktregister

Norsk hjerteinfarktregister

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk hjerteinfarktregister (Norwegian Myocardial Infarction Register) er et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av hjerteinfarkt og skal registrere alle pasienter som innlegges i sykehus og får diagnosen akutt hjerteinfarkt. Norsk hjerteinfarktregister er implementert ved alle 53 sykehus som behandler akutt hjerteinfarkt. Ti av sykehusene utfører invasiv behandling (PCI- utblokking av hjertets kransårer), og dette medfører at nesten halvparten av pasientene flyttes mellom sykehus i behandlingsforløpet.

Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR). Hjerte- og karforskriften som trådte i kraft 1. januar 2012 gir mulighet til å registrere pasienter uten krav om samtykke fra den innregistrerte. Det er en lovpålagt oppgave for sykehusene å registrere sine pasienter i det nasjonale registeret.

Formål

Registerets formål er å bidra til å bedre kvaliteten på hjerteinfarktbehandlingen i Norge. Delmålene er å gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av akutte hjerteinfarkt ved norske sykehus. Hensikten er å medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp.

Formålet med registeret er å:

 • medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av behandlingen av hjerteinfarkt
 • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen
 • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater
 • vurdere ressursbruken i hjerteinfarktbehandlingen
 • gi grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling og effekt av forebyggende tiltak.

Videre ønsker registeret å være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egne behandlingsresultater, samt å bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning.   

Pasienter

Alle pasienter med norsk fødselsnummer som innlegges i sykehus og får diagnosen akutt hjerteinfarkt skal inkluderes i Norsk hjerteinfarktregister.

For pasienter: 
Tilgang til data:
Annet:

Hva måler vi?

For å måle kvaliteten på behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt tar registeret utgangspunkt i kvalitetsmål knyttet til nasjonale retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt. Registeret inneholder informasjon om sykehistorie, status ved innleggelse, diagnostikk, behandling og komplikasjoner. Etter tre måneder samles det inn pasientrapporterte data. 

Registerdata er koblet opp mot Folkeregisteret for å finne 30 dagers overlevelse

Nasjonal rådgivingsgruppe

Denne gruppen består av en representant fra hver helseregion (to fra helse Sør-Øst), i tillegg til representanter fra registersekretariatet, fagforeninger, pasientforening og Folkehelseinstituttet.

 • Hanne Bjørnstad, Helse Nord
 • Kyrre Skjetne, Helse Midt
 • Jørund Langørgen, Helse Vest
 • Cecilie Risøe, Helse Sør-Øst
 • Jarle Jortveit, Helse Sør-Øst
 • John Petter Skjetne, HEMIT
 • Folkehelseinstituttet - observasjonsrolle
 • Bjørn Haug - Norsk cardiologisk selskap (NCS) leder for Nasjonal rådgivingsgruppe
 • Tove Aminda Hansen - NSF's landsforening for kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
 • Halvard Kjelås - brukerrepresentant
 • Kaare Harald Bønaa (faglig leder)
 • Ragna Elise S. Govatsmark (daglig leder)

Lovhjemmel

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet

De enkelte sykehus får tilgang til egne resultater og kan sammenlikne seg med andre sykehus. Det gir sykehusene mulighet til å vurdere om egen praksis er i tråd med hvordan pasienter med akutt hjerteinfarkt behandles på de andre sykehusene i landet og om praksis er i tråd med gjeldende retningslinjer. Samtidig blir det mulig å sammenlikne pasientforløpene mellom de ulike helseregionene.

Publisering av årsrapporter fra registeret har bidratt til at flere sykehus har vurdert egen etterlevelse av retningslinjer for diagnostikk og behandling. Resultater fra registeret viser en økning av måloppnåelse ved flere av kvalitetsindikatorene, men samtidig at det er forbedringspotensial ved flere sykehus.

Forskning

Artikler som inkluderer data fra Norsk hjerteinfarktregister

2014

 • Jortveit J, Govatsmark RE, Digre T, Risøe C, Hole T, Mannsverk J, Slørdahl S, Halvorsen S. Hjerteinfarkt i Norge i 2013, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014;134(19):841-6. 
 • Jortveit J, Grenne B, Uchto M, Dahlslett T, Fosse L, Gunnes P. Følges retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt?, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);412-6.
 • Thelle DS. Endelig et norsk hjerteinfarktregister, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);1818.

2016

 • Jortveit J, Govatsmark RE, Langorgen J, Hole T, Mannsverk J, Olsen S, Risøe C, Halvorsen S. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(14-15):1215-22
 • Govatsmark RE, Sneeggen S, Karlsaune H, Slordahl SA, Bonaa KH. Interrater reliability of a national acute myocardial infarction register. Clin Epidemiol. 2016;8:305-12
 • Haug B, Rolstad OJ, Vegsundvåg J. Fremtidens PCI-behandling etter hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016; 1612-13.
 • Øie, E: Over 80 år og hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 (136);1058.

2017

 • Jortveit J, Halvorsen S. Geographical differences in prescription of secondary preventive drug therapy after acute myocardial infarction in Norway, Euro Heart J - Cardiovasc Pharm 2017(3),132–3.
 • Bønaa KH. Norsk hjerteinfarktregister. Indremedisineren 2017(1);24-9.
 • Bønaa KH, Steigen T. Koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon - hvem og når? Tidsskr Nor Laegeforen. 2017.

2018

 • Bønaa KH, Govatsmark RES, Digre T, Sneeggen S, Halle KH. Norsk hjerteinfarktregister, kompletthet, datakvalitet og resultater for 2016, Hjerteforum 2018(2);42-48.
 • Strøm KH, Arnesen JS. ST-segment elevation myocardial infartction in Mid-Norway health region. A comparison of fibrinolytic therapy and primary PCI. Graduate thesis in Medicine, Trondheim, 2018.
 • Govatsmark RES, Janszky I, Slørdahl SA, Ebbing M, Wiseth R, Grenne B, Vesterbekkmo E, Bønaa KH. Completeness and correctness of acute myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scand J Public Health. 2018

2019 

 • Jortveit J, Halvorsen S, Kaldal A, Pripp AH, Govatsmark RES, Langørgen J. Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord. 2019; 19: 71.
 • Arnesen JS, Strøm KH, Bønaa KH, Wiseth R. Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudie. Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045/tidsskr.18.0928
 • Jortveit J, Pripp AH, Langørgen J, Halvorsen S. Poor adherence to guideline recommendations among patients with atrial fibrillation and acute myocardial infarction. Eur J Prev Cardiol. 2019 Apr 9:2047487319841940. doi: 10.1177/2047487319841940. 
 • Jortveit J, Pripp AH, Langørgen J, Halvorsen S. Incidence, risk factors and outcome of young patients with myocardial infarction. Heart epub ahead of print: 29.02.2020 doi:10.1136/ heartjnl-2019-316067
 • Jortveit J, Langørgen J, Halvorsen S. Pharmacy-dispensed drugs for secondary prevention after myocardial infarction. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Mar 16; doi:10.4045/tidsskr.19.0416
2020
 • Halle KH, Govatsmark RES, Digre TA, Sneeggen SF, Bønaa HF, Regionale forskjeller i behandling av akutt hjerteinfarkt 2013-2018 – Resultater fra Norsk hjerteinfarktregister, Hjerteforum 2020(2); 51-58
   
Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
St. Olavs hospital HF

Hjemmeside 
Norsk hjerteinfarktregister

Telefon
72 57 68 18

E-post
hjerteinfarktregisteret@stolav.no

Kontaktpersoner

Faglig leder 
Kaare Harald Bønaa 

Daglig leder
Ragna Elise Støre Govatsmark
Tlf: 450 30 308

Registerkoordinator
Veronica Bendiktsen Berge
Tlf: 72 83 62 86 

Statistiker
Kari Krizak Halle
Tlf: 73 55 32 36