Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk hjertekirurgiregister (NHKiR) er et Nasjonalt kvalitetsregister opprettet i 2013 med hjemmel i Forskriften for Hjerte- og karregisteret (vedtatt 16. desember 2011, gjeldende fra 1. januar 2012). Registeret er en oppfølger av det landsdekkende registeret med avidentifisert informasjon som Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF) etablerte i 1992. En sammenhengende serie årsrapporter 1 gir en komplett oversikt over ulike typer hjertekirurgiske operasjoner i Norge fra 1995 - 2022. Databasen fra 1995-2011 forvaltes av NHKiR og inneholder informasjon om 86 901 inngrep. 

I årene 2012-2022 er det registrert 39571 inngrep med personidentifikasjon (norsk personnummer). Antall pasienter i basen er lavere enn antall behandlinger, da noen pasienter har hatt behov for flere operasjoner i tidsrommet som registeret dekker.

Registeret har siden opprettelsen fulgt utviklingen i antall behandlinger, operasjonstyper, risikofaktorer og tidlige resultater etter hjertekirurgiske inngrep. Trender for mer enn 25 år beskrives med utgangspunkt i den historiske databasen. Forskriften for NHKiR gjør det mulig å følge overlevelse for enkeltpasienter og hele pasientgrupper også etter utskrivning fra behandlende avdeling etter informasjon fra Folkeregisteret. 

Informasjon om Hjerte-kar registeret: 
http://www.fhi.no/helseregistre/hjerte-og-karregisteret

Hjerte-karregisterforskriften:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20111216-1250.html

Formål

Formålet med Norsk Hjertekirurgiregister er å bidra til en nasjonal oversikt over behandlingstilbud og tidlige resultater etter hjertekirurgiske inngrep. Registerets langsiktige mål er å overvåke både status og utvikling i norsk hjertekirurgi. Data analyseres både med hensyn på det nasjonale tilbudet og på eventuelle regionale forskjeller i behandlingstilbud, registrerte risikofaktorer og tidlige resultater, samt kvalitetsindikatorer for prosess og struktur i behandlingen.

Registeret innhenter pasientrapporterte resultat- og utfallsmål via et digitalt spørreskjema. Det er frivillig om man vil besvare skjemaet. 

Data innhentes elektronisk fra hver enkelt hjertekirurgisk avdeling.  Resultatene presenteres både på enhetsnivå og i en samlet nasjonal oversikt. Resultatene relateres til tilsvarende rapporter fra skandinaviske og internasjonale fagregistre.

 

Pasienter

Pasientene er i alle aldersgrupper og inkluderer inngrep for medfødte hjertefeil og transplantasjon av hjerte – eller lunger. De fleste pasientene er behandlet med åpne operasjoner (bruk av hjerte-lunge maskin), noen med lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar. Behandlinger med mekanisk assistanse for hjerte- lungesvikt (ECMO = extra-corporeal membrane oxygenation), kunstige hjertepumper som sirkulasjonsassistanse (VAD = ventricular assist device), samt kateterbasert inngrep på hovedpulsåren i brystkassen (TEVAR = transarterial endovascular aortic replacement), registreres også.

Ulike former for «kateterpumper» for eksempel Intra-aortal ballong pumpe (IABP), registreres bare dersom de er en del av en perioperativ behandling. Pasienter som får innsatt hjertestimulatorer (pacemakere eller hjertestartere) registreres ikke i registeret. Inngrep med utblokking av kransårene ved hjelp av katetre ført til hjertet gjennom blodårene (PCI), eller pasienter som får utført hjerteklaffeprosedyrer med kateterteknikk (TAVI o.a.), blir ikke registrert i Norsk Hjertekirurgiregister.
 

Hva måler vi?

Registrering av antall utførte hjertekirurgiske inngrep og prosedyrer, risikofaktorer hos pasientene før inngrep, kirurgiske komplikasjoner og tidlig dødelighet, gjør det mulig å beskrive behandlingskvaliteten. I tillegg registreres bosted på operasjonstidspunkt, alder og kjønn. Data registreres fortløpende ved de enkelte sentre og samles i en nasjonal database. Man følger langtidsoverlevelse for de ulike pasientgruppene (operasjonstyper) og overlevelse i forhold til en sammenlignbar norsk befolkning basert på alder og kjønn.

Registeret har pr. 1.1.2023 11 kvalitetsindikatorer knyttet til prosess, logistikk og presenterer resultater for tre operasjonstyper som samlet representerer ca. 50 % av aktiviteten på landsbasis. Operasjonsaktiviteten relateres til bosted på behandlingstidspunktet for å kunne avsløre regionale – eller fylkesvise forskjeller i behandlingstilbudet.

Fra november 2020 innhentes også pasientrapporterte resultat- og utfallsmål gjennom en elektronisk løsning. Det tredelte spørreskjemaet gir viktig supplerende informasjon til de medisinsk faglige data. 

Det registreres ikke etniske eller sosioøkonomiske data. Pasientene har en generell rett til å få innsyn i hva som er samlet i registerets database. Dette gjelder alle parametere, inkludert den egenrapporterte informasjonen.
Innsynsrett: 
http://www.fhi.no/helseregistre/hjerte-og-karregisteret/den-registrertes-rettigheter   
 

Sykehus

Inntil 2012 ga syv hjertekirurgiske avdelinger informasjon til det norske hjertekirurgiregisteret. Etter reorganisering av sykehusene i Oslo området i 2011, rapporterte fem sykehus sin aktivitet. Hjertekirurgien ved LHL Gardemoklinikken opphørte i 2018. Etter 2018 er det de fire regionsykehusenesom utfører hjertekirurgiske operasjoner i Norge: Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Nord Norge. Dekningsgraden dvs. rapporterte inngrep ift. utførte inngrep er nær 100 %, slik at resultatene har høy utsagnskraft.

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registeret gir alle sentre hel – og halvårlige oversikter over senterets egne data og resultater, en oversikt over senterets resultater mot de øvrige hjertekirurgiske avdelingene i Norge, samt en samlet landsoversikt. I tillegg gir registeret tilbakemelding til enhetene hvor kvalitetsindikatorer viser en negativ utvikling eller vedvarende svak måloppnåelse.

Dette gir avdelingsledelsen en indikasjon på hvor deler av virksomheten, pasientprofil eller resultater avviker fra et «landsgjennomsnitt», eller kravet til nasjonal standard som er satt av Fagrådet. Avdelingene må selv vurdere om deres resultater er akseptable i forhold til nasjonal eller internasjonal standard, der slik finnes. Avdelingene er ansvarlige for å gjennomføre endringer dersom resultatene ikke vurderes som tilfredsstillende. 

En komplett registrering av resultater, diagnoser og prosedyrekoder gjør det mulig å ta beslutning om spesialisering av ulike institusjoner til å behandle spesielle pasientgrupper hvor hvert sykehus har få operasjoner.

Norsk hjertekirurgiregister samler data som gjør at man kan følge enkeltpasienter og pasientgrupper med hensyn på nye operasjoner eller sen mortalitet. Effekten av behandling på lang sikt kan dermed beskrives på en langt bedre måte enn i rapporter som omfatter enkelte sykehus, bestemte behandlingsmetoder eller selekterte pasientgrupper.
 

Forskning

Etter hjerte-kar forskrifent har registeret plikt til å utlevere data til godkjente forskningsprosjekter, dvs. hvor forskingsprosjektet er godkjent av regional etisk-komite, personvernombud eller andre myndigheter med ansvar etter helseforsknings- eller personvernlovgivningen. Søknader om utlevering av avidentifiserte eller personidentifiserbare data til forskningsprosjekter, sendes gjennom Folkehelseinstituttet etter en fastsatt prosedyre. Registeret fører en logg over alle slike utleveringer. 

For forskning på data fra den anonyme («avidentifiserte») databasen fra 1995 – 2011 som forvaltes av Norsk hjertekirurgiregister, er det utarbeidet en avtale med Norsk Thoraxkirurgisk Forening om en tilsvarende søknadsbasert utlevering av avidentifiserte data til forskning.

Litteratur 
Svennevig JL. Åpenhet om operasjonsresultater. Tidsskr nor legeforen 1999; 119: 2975.

Svennevig JL, Segadal L, Haaverstad R. Hjertekirurgiregisteret og fagmiljøene. Tidsskr nor legeforen 2011; 131: 38-40.

Bjørnstad JL, Fiane AE, Svennevig JL, Geiran OR. Norsk hjertekirurgiregister, et forskriftsregulert nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Hjerteforum 2019; 31: 42-54.
 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvar
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
Oslo universitetssykehus HF

Adresse
Oslo Universitetssykehus HF 
Rikshospitalet
Norsk Hjertekirurgiregister - Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

ePost: oushfpbNHKiR@ous-hf.no
 

Kontaktpersoner

Leder fagråd
Prof. Arnt E. Fiane
arnt.fiane@ous-hf.no

Administrasjon
Prof. emeritus Odd R. Geiran,
odd.geiran@ous-hf.no

Databehandling
Overl. Johannes L. Bjørnstad
Johannes.bjornstad@ous-hf.no