Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister

Om registeret
Resultater
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk Thoraxkirurgisk forening (NTKF) vedtok i 1992 å etablere et landsdekkende, anonymt register for all hjertekirurgi i Norge. Alle de daværende syv hjertekirurgiske avdelinger i Norge leverte data slik at det eksisterer en sammenhengende serie årsrapporter fra 1995 med en komplett oversikt over antall og type, hjertekirurgiske operasjoner i Norge.

Den anonyme databasen i Norsk Thoraxkirurgisk Forening inneholder 86 901 inngrep Denne basen forvaltes fra 2012 av OUS etter at hjertekirurgiregisteret fikk godkjenning som et nasjonalt kvalitetsregister. I perioden 2012-2018 er det registrert 27190 inngrep med personidentifikasjon. 

Hensikten med registeret har vært å følge utviklingen i antall operasjoner og inngrep, belyse risikofaktorer og tidlige resultater etter hjertekirurgiske inngrep. Lovhjemmelen for registeret gjør det mulig å følge overlevelse for hele pasientgrupper også etter utskrivning fra behandlende avdeling. Oppfølgingen er nå mer enn åtte år for de første pasientene i registeret. Trender gjennom 25 år kan i tillegg beskrives med utgangspunkt i den historiske databasen (avidentifiserte inngrep). I perioden 2012 - 2018 er det fem hjertekirurgiske avdelinger i Norge med rapporteringsplikt til registeret. 

Formål

Formålet med Norsk Hjertekirurgiregister er å bidra til en nasjonal oversikt over behandlingstilbud og resultater for norske pasienter etter hjertekirurgiske inngrep.. Registerets langsiktige mål er å overvåke både status og utvikling i norsk hjertekirurgi, med fokus både på det nasjonale tilbudet og eventuelle regionale forskjeller i behandlingstilbudr, presentere risikofaktorer og resultater, samt indikatorer for prosess og struktur i behandlingen.

Data innhentes hvert år fra hver enkelt hjertekirurgisk avdeling og samles i en nasjonal oversikt. Resultatene til relateres til tilsvarende rapporter fra skandinaviske og internasjonale fagregistre, som grunnlag for kvalitetsforbedring. 
 

Pasienter

Pasientene er enten operert med åpne operasjoner (bruk av hjerte-lunge maskin) eller ved lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar, behandlet med midlertidig mekanisk assistanse for hjerte og lungesvikt (ECMO = extra-corporeal membrane oxygenation) eller har fått operert inn kunstige hjertepumper som sirkulasjonsassistanse (VAD = ventricular assist device).

Pasienter som får innsatt hjertestimulatorer (pacemakere eller hjertestartere) registreres ikke i registeret. Likeledes blir inngrep med utblokking av kransårene ved hjelp av katetre ført til hjertet gjennom blodårene (PCI), ikke registrert. Etter 2017 er pasienter som får utført hjerteklaffeprosedyrer med kateterteknikk (TAVR), ikke registrert i Norsk Hjertekirurgiregister.
 

Hva måler vi?

Registrering av antall utførte hjertekirurgiske inngrep og prosedyrer, risikofaktorer hos pasientene før inngrep, tidlige kirurgiske komplikasjoner og tidlig dødelighet, gjør det mulig å beskrive behandlingskvaliteten. I tillegg registreres bosted på operasjonstidspunkt, alder og kjønn. Data registreres fortløpende ved de enkelte sentre og samles i en nasjonal database.
Med utgangspunkt i Hjerte-Kar-forskriftenes rammer, følges langtidsoverlevelse for de ulike pasientgruppene (operasjonstyper). I tillegg er det mulig å få supplerende informasjon ved kobling til andre registre med hjemmel i Hjerte-kar forskriften.

Registerets kvalitetsmål (resultatindikatorer) var inntil 2017:

  • operasjonsmortalitet (30-dagers dødelighet)
  • komplikasjoner registrert i det postoperative forløp

I 2019 er det endelig definert og godkjent ytterligere kvalitetsindikatorer, med resultater basert på registreringer foretatt allerede i 2018. 

Resultatene beskrives i forhold til:

  • operasjonstype
  • alder og kjønn
  • pasientens risikoprofil (sykdommer eller forhold ved pasienten som kan influere på dødsrisiko) som viser pasienttyngde (risikoscore)

Operasjonsaktiviteten relateres til bosted på behandlingstidspunktet for dermed å kunne påvise regionale – eller fylkesvise forskjeller i behandlingstilbudet for ulike pasientgrupper.

Risikofaktorer og komplikasjoner er definert i henhold til internasjonale protokoller og hjertekirurgidatabaser, inkludert den amerikanske (STS) og den europeiske (EACTS). 
 

Sykehus

Inntil 2012 har i alt syv sykehus gitt bidrag til det norske hjertekirurgiregisteret. Etter reorganisering av sykehusene i Oslo området i 2011, har fem avdelinger rapportert sin aktivitet. Hjertekirurgien ved LHL Gardemoklinikken opphørte i høsten 2018, men aktivitet o.a. er rapportert til registeret også for dette året. Fra 2019 er det fire sykehus som utfører hjertekirurgiske operasjoner i Norge: Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Nord Norge.

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registrering av risikofaktorer, komplikasjoner og dødelighet gjør det mulig å vurdere tidlige resultater etter de ulike grupper av hjerteoperasjoner, både nasjonalt og institusjonelt. Ved en komplett registrering av diagnoser og prosedyrekoder vil det også være mulig å ta beslutninger om spesialisering av ulike institusjoner til å behandle spesielle pasientgrupper.

Registeret er fra 2018 utviklet til også å kunne anvende personidentifiserbare data og vil da kunne følge enkeltpasienter og pasientgrupper både med hensyn på senere re-intervensjoner eller sen mortalitet og dermed belyse behandlingseffekter og prognose på en langt bedre måte enn tidligere. Dette gjelder eksempelvis både behandling av sykdom i kransårene og behandling av sykdom i livpulsåreklaffen (aortaklaffen). Inntil 2019 lå slike muligheter kun i avgrensete forskningsprosjekter.

Både foreløpige (juni) og endelige rapporter (oktober) er registerets tilbakemelding til hvert enkelt hjertekirurgisk senter. Presentasjon av resultater fra hver hjerte-kirurgisk avdeling gir avdelingsledelsen en indikasjon på hvor deler av virksomheten, pasientprofil eller resultater avviker fra et landsgjennomsnitt». Avdelingene må selv vurdere om deres resultater er akseptable i forhold til nasjonal eller internasjonal standard, der slik finnes. Avdelingene er ansvarlige for å gjennomføre endringer dersom resultatene ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt ved behandling av pasientgrupper hvor hvert sykehus har få pasienter. 
 

Forskning

Det er regulert i nasjonal forskrift at registeret har plikt til å utlevere datagrunnlag til godkjente forskningsprosjekter, dvs. hvor forskingsprosjektet er godkjent av regional etisk-komite, personvernombud eller andre myndigheter med ansvar etter helseforsknings- eller personvernlovgivningen. Søknader om utlevering av anonyme eller personidentifiserbare data til forskningsprosjekter, skal sendes gjennom Folkehelseinstituttet. Registeret skal før en logg over alle slike utleveringer. 

For forskning på data fra den anonyme («avidentifiserte») databasen fra 1995 – 2011 som forvaltes av Norsk hjertekirurgiregister, er det i tillegg utarbeidet en avtale med Norsk Thoraxkirurgisk Forening om en tilsvarende søknadsbasert utlevering av avidentifiserte data til forskning.

Litteratur 

Svennevig JL. Åpenhet om operasjonsresultater. Tidsskr nor legeforen 1999;119:2975.
Svennevig JL. Det norske hjertekirurgiregisteret. Kirurgen 2002, 1.
Svennevig JL, Segadal L, Haaverstad R. Hjertekirurgiregisteret og fagmiljøene. Tidsskr nor legeforen 2011; 131: 38-40.
Melberg T, Svennevig JL. Hjertekirurgisk og koronar intervensjonsstatistikk for Norge 2009-10. Hjerteforum 2012;25:33-37.
Reikerås E, Geiran O, Rotevatn S, Bøyum B, Akerkar R, Kvåle R, Ebbing M; Aortic valve replacement Therapy in Norway 2012-2015. Abstract NOPE Conference, Bergen 2016

Publisering

Registeret gir alle sentre en oversikt over egne data og resultater, samt en landsoversikt. Hvert hjertekirurgisk senter står fritt med hensyn til publisering av egne resultater og bidrag til sykehusenes egne hjemmesider.

Den nasjonale årsrapporten finnes på www.legeforeningen.no under Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF), samt på www.kvalitetsregistre.no

Anonyme data fra før 2012, er tidligere overført til det Europeiske hjertekirurgiregisteret. Det Europeiske registeret har publisert aktivitet og resultater i en rapport utgitt av den europeiske hjerte – lunge kirurgiforeningen (EACTS). (Bridgewater B et al. Fourth EACTS adult cardiac surgical database report 2010, Dendrite Clinical Systems, Oxfordshire, 2010).

 

 

 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvar
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
Oslo universitetssykehus HF

Adresse
Thoraxkirurgisk avdeling
OUS-Rikshospitalet

Kontaktpersoner

Leder fagråd
Prof. Arnt E. Fiane
arnt.fiane@ous-hf.no

Administrasjon
Prof. emeritus Odd R. Geiran,
odd.geiran@ous-hf.no

Databehandling
Overl. Johannes L. Bjørnstad
Johannes.bjornstad@ous-hf.no