Norsk hjertesviktregister

Norsk hjertesviktregister

Om registeret
Resultater
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk hjertesviktregister (NHSR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter som møter ved en Hjertesviktpoliklinikk ved sykehus i Norge for opplæring i sykdommen, kontroll og justering av medisiner, veiledning om trening og kosthold, og for å avdekke problemer som kan behandles. Det finnes ingen norske nasjonale faglige retningslinjer for diagnosesetting og behandling av hjertesvikt. Fagrådet i NHSR har i samråd med Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) vedtatt at alle pasienter med hjertesvikt skal følge anbefalingene fra den europeiske kardilogiforeningen (European Society of Cardilogy, ESC) som er gitt i Guidelines fra 2016 (1). Disse anbefalingene er under kontinuerlig justering med tillegg.

1.    2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehw128.

Hjertesviktpoliklinikker i Norge

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

 

Gjøvik

 

Elverum

 

Lillehammer

 

Kongsvinger

 

Hamar

 

Tynset

 

Vestre Viken HF

 

Drammen

 

Kongsberg

 

Bærum

 

Ringerike

 

Sørlandet Sykehus HF

 

Flekkefjord

 

Arendal

 

Kristiansand

 

OUS HF

 

Ullevål

 

Diakonhjemmet

 

Lovisenberg

 

Rikshospitalet

 

Akershus HF

 

Akershus

 

Sykehuset Østfold HF

 

 Østfold

 

Sykehuset i Vestfold HF

 

Tønsberg

 

Sykehuset Telemark HF

 

Skien

 

Notodden

Helse Vest RHF

Helse Stavanger HF

 

Stavanger

 

Helse Bergen HF

 

Haukeland

 

Haraldsplass

 

Voss sykehus

 

Helse Fonna HF

 

Haugesund

 

Stord

 

Odda

 

Helse Førde HF

 

Førde

 

Nordfjord

 

Lærdal

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF

 

 Levanger

 

Namsos

 

St. Olavs hospital HF

 

St. Olavs

 

Orkdal

 

Molde

 

Kristiansund

 

Volda

 

Ålesund

Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset HF

 

Kirkenes

 

Hammerfest

 

UNN HF

 

Narvik

 

Harstad

 

Tromsø

 

Longyearbyen

 

Nordlandssykehuset HF

 

Bodø

 

Lofoten

 

Vesterålen

 

Helgelandssykehuset HF

 

 Mo i Rana

 

 Mosjøen

 
 Sandnessjøen
 
Fargekoder bilde

 

Formål

Hovedformålet er at NHSR skal bidra til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av behandlingen av pasienter med hjertesvikt.

Delmål:

 • Gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av hjertesvikt ved norske Hjertesviktpoliklinikker, og på denne måten medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp.
 • Identifisere risikofaktorer og risikomarkører for pasienter med hjertesvikt.
 • Måle risikofaktorers virkning på sykdomsspesifikk livskvalitet og prognose.
 • Måle i hvilken grad gjeldende anbefalinger vedrørende medikamentell behandling følges.
 • Kunne sammenligne resultater mellom sykehus, identifisere forbedringspotensial og utjevne eventuelle forskjeller i hjertesviktbehandlingen på Hjertesviktpoliklinikkene.
 • Være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egen praksis og behandlingsresultat.
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning.

Pasienter

Pasientgruppen som omfattes av registeret

Pasienten må være over 18 år, ha norsk fødselsnummer og diagnosen hjertesvikt (I500, I501, I509, I110, I130 eller I132) der hjertesvikten ikke skyldes lungesykdom. Diagnosen hjertesvikt skal være stilt i henhold til gjeldende anbefalingene. 

Pasientene skal kun registreres med ett forløp i NHSR. 

Pasienter som tidligere har vært registrert i det gamle hjertesviktregisteret Norwegian Heart Failure Registry (NHFR) skal registreres kun med avkryssing av «Tidligere registrert i NHFR».

Hvor henvises pasientgruppen fra?

Pasienten kan være henvist fra eget sykehus etter en innleggelse, fra sykehusets poliklinikk, fra primærhelsetjenesten eller fra en annen fagperson utenfor sykehuset. Henvisningen blir alltid vurdert av en ansvarlig lege på sykehuset før pasienten kommer til Hjertesviktpoliklinikken.

 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring

NHSR har ingen pågående prosjekter for klinisk kvalitetsforbedring lokalt per dags dato, men bidrar til klinisk kvalitetsforbedring gjennom følgende tiltak:

 1. Hvert år arrangerer NHSR en registerseminardag hvor kliniske kvalitetsforbedringsområder blir presentert gjennom foredrag, postere og gruppearbeid. NHSR har i flere år hatt stort fokus på bedring i utføring av besvarte livskvalitetsskjema og 6-minutter gangtest. Det har i tillegg vært satt søkelys på bruk av blodtrykkssenkende/vanndrivende medisin (MRA, spironolacton og eplerenon) og bruk og dosering av hjertestyrkende medisin (betablokker), jfr. anbefalingene fra den europeiske kardiologiforeningen (1). 
   
 2. Registersekretariatet sender ut kvartalsvis statusrapport over antall pasienter registrert NHSR inneværende år for øke registreringen.
   
 3. «Anbefaling vedrørende drift av Hjertesviktpoliklinikk» ble utarbeidet av NHSR i 2017 og sendt ut til alle Hjertesviktpoliklinikker og alle HFs postmottak. Formålet var at Hjertesviktpoliklinikken skal gis tilstrekkelig med ansatte og timer som er nødvendig for å gi pasienten optimal helsehjelp. 
   
 4. NHSR utarbeidet i 2017 kvalitetsindikator12: «Henvisningsgrad», denne endret i Årsrapport 2018 navn til «Bruk av Hjertesviktpoliklinikk». Det ble i tillegg utarbeidet et brev kalt «Henvisningsgrad til Hjertesviktpoliklinikk» i 2018 som ble sendt til alle Hjertesviktpoliklinikker og HFs postmottak. Formålet var å øke oppmerksomheten på den begrensede bruken av Hjertesviktpoliklinikk slik at flere pasienter kunne få tilbudet.
   
 5. NHSR har økt informasjonen om behandling av jernmangel ved å innføre registrering av intravenøs jerninfusjon fra 2016, noe som er vist å øke livskvaliteten og redusere innleggelser for denne pasientgruppen. 
   
 6. NHSR har i 2017 og 2018 presentert resultater for behandling med hjertesviktpacemaker (CRT). 
 7. Resultatene fra Årsrapport 2016 ble publisert i fagtidsskriftene Hjerteposten og Hjerteforum.
   
 8. Resultater fra Årsrapport 2016 ble presentert ved Norsk Cardiologisk Selskaps vårmøte 2017. 
   
 9. NHSR inneholder mange varsler i de elektroniske skjemaene som er basert på ESC Guidelines 2016 (1). Varslene kvalitetssikrer behandlingen direkte fordi NHSR brukes aktivt av sykepleierne under pasientkonsultasjonene. 
   
 10. Måloppnåelse på kvalitetsindikatorene per sykehus vises på Resultatportalen og på startsiden til NHSR sammen med nasjonalt gjennomsnitt.
   
 11. Sykehusene kan når som helst laste ned sin egne databaser for å vurdere sine egne data.

  1. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehw128.


Evaluering av kvalitetsforbedrende tiltak

Evaluering av tiltak 1:
Ved gjennomgang av data til Årsrapport 2018 så man hos flere sykehus en bedring i måloppnåelsen for kvalitetsindikator 6 «Andel besvarte Minnesotaskjema» og kvalitetsindikator 8 «Andel utført 6- minutter gangtest». Sykehusene har gitt tilbakemelding om tiltak de har gjort for å bedre sin måloppnåelse (se «Årsrapport 2018», kap.6.8 og 6.9). Når det gjelder bruk av MRA vises det at tiltakene har ført til et økt bruk fra 35 % til 44 % (2016 -2018). Bruk av hjertestyrkende medisiner (betablokker) har i alle år hatt høy måloppnåelse i NHSR, det har derimot vært en vedvarende moderat måloppnåelse for selve dosen. 

Evaluering av tiltak 2 og 3:
Tabell 1 viser at antall registreringer og Hjertesviktpoliklinikker har økt for hvert år etter oppstart av NHSR. Det har ført til en økning både i antall Hjertesviktpoliklinikker og antall registrerte i NHSR. 

Tabell 1. Økning i antall registreringer og Hjertesviktpoliklinikker i perioden 2013 – 2018.
 

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

Antall Hjertesviktpoliklinikker

10

10

30

36

39

40

40

Første besøk

57

231

1517

1835

2366

2346

8352

Siste justeringsbesøk

23

127

779

1230

1783

1805

5747

Oppfølgingsbesøket

7

68

336

964

1390

1791

4456

Totalt

87

426

2632

4029

5539

5942

18655

 

Evaluering av tiltak 4:
Bruk av Hjertesviktpoliklinikk har vært stabilt på ca. 20 % både i 2017 og 2018. Kvalitetsindikatoren ble ikke publisert før på slutten av 2018 og det forventes derfor ingen økning før tidligst 2019. Endring av bruk krever organisatoriske endringer i Norske sykehus og NHSR vil fortsatt ha stort fokus på dette i årene fremover.

Evaluering av tiltak 5:
I perioden fram til 1.1.2019 fikk 17,9 % av pasientene med jernmangel på Første besøk i.v. jern før Siste justeringsbesøk som er en økning fra 15% i 2018. 

Evaluering av tiltak 6:
Tall fra 2018 viser en liten nedgang i andel hjertesviktpacemaker (CRT) innlagt. Resultatet kan være tilfeldig, og hvordan dette utvikler seg vil bli gjenstand for oppmerksomhet fra NHSR sin side.

 

Forskning

Publikasjon- og presentasjonsliste fra Norsk hjertesviktregister (NHSR)

Fålun N, Instenes I, Norekvål T. Hjertesvikt krever spesialkompetanse. Sykepleien 26.11.2013. https://sykepleien.no/forskning/2013/11/hjertesvikt-krever-spesialkompet...

Hole T. Palliasjon ved hjartesjukdom – samarbeid palliativ medisin og kardiologi. Foredrag Hjertesviktdagene 2014. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2014.html

Brørs Gunhild. Fagdag Norsk hjertesviktregister. Hjerteposten. Fagblad for NSFs Landsgruppe for Kardiologiske sykepleiere. Utgave Nr. 1 2015:11-13.

Gullestad L. Nytt innen behandling av hjertesvikt. Foredrag Hjertesviktdagene 2015. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2015.html

Gullestad L. Med fokus på hjertesvikt. Indremedisineren nr 3.2015:6-7. https://indremedisineren.no/indremedisineren/pdf/2015-03-indremedisinere...

Gullestad L. Hjertesvikt. Hva er nytt?. Indremedisineren nr 3.2015:8-11. https://indremedisineren.no/indremedisineren/pdf/2015-03-indremedisinere...

For dårlig tilbud til hjertesviktpasienter. Dagens Medisin 10.06.2015. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/10/-alle-sykehus-bor-ha-hj...

Grundtvig M. Prediktorer for innleggelse. Foredrag Norsk hjertesviktforum 10.11. 2016. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2016.html
  
Mo R. Nye Guidelines for hjertesvikt. Gjennomgang av blant annet nytt medikament (Entresto) samt jernbehandling. Foredrag Norsk hjertesviktforum 10.11. 2016. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2016.html

Grundtvig M. Hjertesvikt for allmennpraktikere. Foredrag 08.04.2016. http://legeforeningen.no/PageFiles/239698/Grundtvig%20hjertesvikt%20for%...

Slind EK. Norsk hjertesviktregister (NHSR). Hjerteposten. Fagblad for NSFs Landsgruppe for Kardiologiske sykepleiere. Utgave Nr. 1 2017:24-27.

Eriksen-Volnes T. Hvor godt monitoreres og behandles pasienter ved norske hjertesviktpoliklinikker? Data fra Norsk hjertesviktregister sett i lys av aktuelle europeiske retningslinjer. Foredrag Norsk Cardiologisk Selskaps vårmøte, Trondheim 10.06.2017.

Hole T. Palliasjon når hjertesvikten skrider frem. Foredrag Norsk hjertesviktforum 7. Nov. 2017. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2017.html

Grundtvig M. Betablokker: indikasjoner, titrering og dosering. Foredrag Norsk hjertesviktforum (utarbeidet av Gullestad L, revidert av Grundtvig M.) 7. Nov. 2017. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2017.html

Grundtvig M. Resultater Årsrapport 2017 – de viktigste resultatene. Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.

Lægran M. Hvem, hva og hvorfor registrere? Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.

Slind EK. Kontroll datadump og bruk av SkjemaGUID. Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.

Grundtvig M. Hva norske kardiologer bør vite om Norsk hjertesviktregister. Hjerteforum nr 4; 2017:27-31. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-cardiologisk-selskap/Hjerteforum1/...

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Gullestad LL. Beta blocker doses and heart rate in patients with heart failure. ESC Cardiology Congress of Heart Failure and World Congress of Cardiology 2018: 27 May: P985.

Grundtvig M, Lægran M, Eriksen-Volnes T. Heart rate and rhythm in relation to quality of life in outpatients with heart failure. ESC Cardiology Congress and - 6th World Congress on Acute Heart Failure 2019. 28 May. Abstract 60876. Poster.

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Helgesen E-BH, Hansen ME, Gullestad L. The 6-min walk test in assessment for mortality in patients with heart failure. ESC Cardiology Congress of Heart Failure and World Congress of Cardiology 2019: 26 May P948.

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Hole T. Quality of life in outpatients with heart failure in relation to mortality and admissions for heart failure ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology : 31 Aug, P769.

Eriksen-Volnes T, Westheim A,Gullestad L, Slind E.K, Grundtvig M. β-Blocker Doses and Heart Rate in Patients with Heart Failure: Results from the National Norwegian Heart Failure Registry. Biomed Hub 2020;5:50547. https://doi.org/10.1159/000505474.

Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Ørn S, Slind EK, Gullestad L. 6 min walk test is a strong independent predictor of death in outpatients with heart failure. ESC Heart Failure (); : . DOI: 10.1002/ehf2.12900.

Publikasjonsliste fra Norwegian Heart Failure Registry (NHFR)

Grundtvig M, Gullestad L, Hole L, Flønæs BM, A, Westheim A on behalf of the Norwegian Heart Failure Registry. High mortality despite adherence to recommended treatment. World  Congress Cardiology, sept 2006 (Oral presentation).

Waldum B, Grundtvig M, Westheim A, Hole T, Gullestad L, Os I. Predictors of glomerular filtration rate in congestive heart failure dependent of age. Eur J Heart failure 2007;(vol 6 no 1 suppl);60.

Waldum B, Westheim A, Gullestad L, Hole H, M. Grundtvig M, A. Hoieggen A, Os I. Predictors for renal dysfunction in patients with congestive heart failure. Eur Heart J 2007; 28 Abstract supplement; 809-10.

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Hole T, Gullestad L, Os I. Predictors of Glomerular Filtration Rate in Congestive Heart Failure – the Norwegian Experience. Heart failure 2007.

B.Waldum, A. Westheim, M.Grundtvig, T.Hole, L.Gullestad, I.Os.  Predictors of glomerular filtration rate in congestive heart failure- the Norwegian experience. ERA-EDTA 2007 

B.Waldum, A. Westheim, L.Gullestad, T.Hole, M.Grundtvig, A. Høieggen, I.Os. Predictors for renal dysfunction in patients with congestive heart failure. ESC 2007

Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Flonaes B, Westheim A. Impact of nurse-based heart failure clinics on drug management and hospital admissions by self monitoring through a common database. European Heart Journal ( 2008 ) 29 ( Abstract Supplement ), 760-761. (Oral presentation).

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L, Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure.  ERA-EDTA 2008

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L and Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure. 2008. Vårmøtet NNF.

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L, Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure. Vårmøtet i Norsk nyremedisinsk forening. Rica Ishavshotel, Tromsø. 4.-7. Juni 2008

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Os I. Predictors of worsening renal failure during optimisation of heart failure treatment. WCN 2009 

Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Anemia in outpatients with chronic heart failure; prevalence, associated factors and prognostic impact. E Heart J 2009;30 (Abstract supplement), 713. 

De Blois J, Simard S, Atar D, Agewall S, et.al. COPD predicts mortality in CHF: the Norwegian Heart Failure Registry. Abstract 5083, ESC Barcelona 2009.
    
Grundtvig M, Gullestad L, Atar D, Flønæs B, Hole T, Westheim AS. Diuretic
doses and mortality in 3632 patients with stable chronic heart failure. Circulation. 2009;120:S540. (Abstract 1655 AHA).

De Blois J, Simard S, Atar D, Agewall S, For The Norwegian Heart Failure Registry: Grundtvig M, Gullestad L, Westheim A, Hole T. COPD predicts mortality in HF: the Norwegian Heart Failure Registry. J Card Fail 2010;16:225-229.

Waldum B, Westheim AS, Sandvik L, Flønæs B, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Renal function in outpatients with chronic heart failure. J Card Fail 2010;16:374-380.

Grundtvig M, Westheim A, Hole T, Flønæs B, Gullestad L. Warning on Diuretic Use. Letter to the Editor . J Am Coll Cardiol 2010;55:2609-2610. 

De Blois J, Wang Fagerland M, Grundtvig M, Gullestad L, Westheim A, Hole T, Atar D, Agewall S. Beta blockers, statins and recommended doses of ACE-I improve survival in non-radomized patients with heart failure. A propensity score analysis of the Norwegian Heart Failure Registry. Eur Heart J 2010; 31 Abstract Suppl;847.

Tveit. A, Flonaes B, Aaser E, Korneliussen K, Froland G, Gullestad L, Grundtvig M. No Impact of Atrial Fibrillation on Mortality Risk in Optimally Treated Heart Failure Patients. Abstract 5089 ESC 2010 Oral presentation. Eur Heart J 2010; 31 Abstr Suppl:907.

Hole T, Grundtvig M, Gullestad L, Flonaes B, Westheim A. Improved quality of life in Norwegian heart failure patients after follow-up in outpatient heart failure clinics: results from the Norwegian heart failure registry. Eur J Heart Fail 2010;12(11):1247-1252.

Waldum BE, Westheim AS, Grundtvig M, Os I. Anemia is not a predictor of all-cause mortality in outpatients with advanced heart failure or severe renal dysfunction. European Heart Journal ( 2011 ) 32 ( Abstract Supplement ), 124.

Grundtvig,M.; Gullestad,L.; Hole,T.; Flonaes,B.; Westheim,A. Characteristics, implementation of evidence-based management and outcome in patients with chronic heart failure Results from the Norwegian heart failure registry. Eur J Cardiovasc Nurs 2011;10:44-49.

Brandsaeter B, Atar D, Agewall S, for the Norwegian Heart failure Registry. Gender differences among Norwegian patients with heart failure. Int J Cardiol 2011;146(3):354-358.

Waldum B, Westheim AS, Sandvik L, Flønæs B, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Baseline Anemia Is Not a Predictor of All-Cause Mortality in Outpatients With Advanced Heart Failure or Severe Renal Dysfunction. J Am Coll Cardiol 2012;59:371–8.

Waldum B, Stubnova V, Westheim AS, Omland T, Grundtvig M, Os I. Prognostic Utility of B-Type Natriuretic Peptides in Patients with Heart Failure and Renal Dysfunction. Clin.Kidney J. 2013; 6: 55-62.

Waldum B. Kidney function and congestive heart failure. The Norwegian perspective. Doctoral thesis, Faculty of Medicine University of Oslo, 2013.

Frankenstein L, Katus HA, Grundtvig M, Hole T, de Blois J, Schellberg D, Atar D, Zugck C, Agewall S; on behalf of the Norwegian Heart Failure Registry steering committee. Association between spironolactone added to beta-blockers and ACE inhibition and survival in heart failure patients with reduced ejection fraction: a propensity score-matched cohort study. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69: 1747-1755.

Korbol HK, Fridlund B, Wentzel-Larsen T, Hole T, Grundtvig M, Norekvaal TM. Women with chronic heart failure have lower quality of life than men irrespective of cohabital status:  A study based on the Norwegian Heart Failure Registry. Poster abstract presentation at EuroHeartCare, Stavanger 4-5 April. European Journal of Cardiovascular Nursing 2014, 13 (suppl 1):S28.

De Blois J, Fagerland MW, Grundtvig M, Semb AG, Gullestad L, Westheim A, Hole T, Atar D, Agewall S. ESC guidelines adherence is associated with improved survival in patients from the Norwegian Heart Failure Registry. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother (2015) 1 (1): 31-36. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehjcvp/pvu010. 

Fröhlich H, Zhao J, Täger T, Cebola R, Schellberg D, Katus HA, Grundtvig M, Hole T, Atar D, Agewall S, Frankenstein L. Carvedilol Compared to Metoprolol Succinate in the Treatment and Prognosis of Patients With Stable Chronic Heart Failure: The Carvedilol or Metoprolol Evaluation Study (COMES). Circ Heart Fail. 2015;8:887-896.

Stubnova V, Os I, Grundtvig M, Waldum-Grevbo B. Prevalent Diabetes Mellitus: Mortality and Management in Norwegian Heart Failure Outpatients. Cardiology. 2016;134(4):413-22.

Stubnova V, Os I, Grundtvig M, Atar D, Waldum-Grevbo B. Spironolactone treatment and effect on survival in chronic heart failure patients with reduced renal function, a propensity-matched study. Cardiorenal Med 2017;7:128-136. DOI:10.1159/000454933

Fröhlich H, Raman N, Täger T, Schellberg D, Goode KM, Kazmi S, Grundtvig M, Hole T, Cleland JGE, Katus  HA, Agewall S, Clark AL, Atar D, Frankenstein L. Statins attenuate but do not eliminate the reverse epidemiology of total serum cholesterol in patients with non-ischemic chronic heart failure. Int J Cardiol 2017;238:97-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.03.028

Fröhlich H, Täger T, Schellberg D, Corletto A; Kazmi S, Goode K, Grundtvig M, Hole T, Katus HA, Cleland JGF, Atar D, Clark AL, Agewall S, Frankenstein L, MD.   Bisoprolol compared with carvedilol and metoprolol succinate in the treatment of patients with chronic heart failure. Clin Res Cardiol. 2017;106(9):711-721. DOI 10.1007/s00392-017-1115-0

Fröhlich H, Henning F, Täger T, Schellberg D, Grundtvig M, Goode K, Corletto A, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Frankenstein L, Clark AL. Comparative effectiveness of enalapril, lisinopril and ramipril in the treatment of patients with chronic heart failure. A propensity score matched cohort study. EHJ-Cardiovasc Pharmacol 2018;4(2):82–92. doi: 10.1093/ehjcvp/pvx013

Fröhlich H, Rosenfeld N, Täger T, Goode K, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Clark AL, Frankenstein L, Grundtvig M. Epidemiology and long-term outcome in outpatients with chronic heart failure in Northwestern Europe. Heart. 2019 Feb 21. pii: heartjnl-2018-314256. doi: Https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-314256  

Täger T, Fröhlich H, Grundtvig M, Seiz M, Schellberg D, Goode K, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Clark AL, Frankenstein L. Comparative effectiveness of loop diuretics on mortality in the treatment of patients with chronic heart failure – A multicenter propensity score matched analysis. Int J Cardiol 2019. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.01.109

Täger T, Atar D,Agewall S, Katus HA, Grundtvig M, Cleland JGF, Clark AL, Fröhlich H, Frankenstein L. Comparative Efficacy of Sodium-Glucose cotransporter-2 Inhibitors (SGLT2i) for Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Heart Fail Rev. 2020 Apr 20. doi: 10.1007/s10741-020-09954-8.
 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
St. Olavs Hospital HF

Telefon 93 44 71 92 

Kontaktpersoner
Daglig leder
Eva Kjøl Slind
Telefon: 93 44 71 92 
eva.kjol.slind@stolav.no

Registerkoordinator
Marianne Lægran
Telefon: 93 43 33 81
Marianne.Legran@stolav.no

Faglig leder
Dr. Morten Grundtvig
Telefon: 92 21 84 97
morten-g@online.no

Kardiologisk rådgiver/medarbeider
Dr. Torfinn Eriksen-Volnes
torfinn.eriksen@stolav.no

Besøksadresse
Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest
St. Olavs hospital 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
Norsk hjertesviktregister
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Norsk hjertesviktregister
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim