Norsk hjertesviktregister

Norsk hjertesviktregister

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk hjertesviktregister (NHSR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter som møter ved en Hjertesviktpoliklinikk ved sykehus i Norge for opplæring i sykdommen, kontroll og justering av medisiner, veiledning om trening og kosthold, og for å avdekke problemer som kan behandles. Det finnes ingen norske nasjonale faglige retningslinjer for diagnosesetting og behandling av hjertesvikt. Fagrådet i NHSR har i samråd med Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) vedtatt at alle pasienter med hjertesvikt skal følge anbefalingene fra den europeiske kardilogiforeningen (European Society of Cardilogy, ESC) som er gitt i Guidelines fra 2021 (1). Disse anbefalingene er under kontinuerlig justering med tillegg.

1.    McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Bohm M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

Hjertesviktpoliklinikker i Norge

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

 

Gjøvik

 

Elverum

 

Lillehammer

 

Hamar

 

Tynset

 

Vestre Viken HF

 

Drammen

 

Kongsberg

 

Bærum

 

Ringerike

 

Sørlandet sykehus HF

 

Flekkefjord

 

Arendal

 

Kristiansand

 

Oslo universitetssykehus HF

 

Ullevål

 

Diakonhjemmet (privatsykehus)

 

Lovisenberg (privatsykehus)

 

Rikshospitalet

 

Akershus universitetssykehus HF

Akershus

 

Kongsvinger

 

Sykehuset Østfold HF

 

Østfold

 

Sykehuset i Vestfold HF

 

Tønsberg

 

Sykehuset Telemark HF

 

Skien

 

Notodden

Helse Vest RHF

Helse Stavanger HF

 

Stavanger

 

Helse Bergen HF

 

Haukeland

 

Haraldsplass (privatsykehus)

 

Voss sykehus

 

Helse Fonna HF

 

Haugesund

 

Stord

 

Odda

 

Helse Førde HF

 

Førde

 

Nordfjord

 

Lærdal

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF

 

 Levanger

 

Namsos

 

St. Olavs Hospital HF

 

St. Olavs

 

Orkdal

Helse Møre og Romsdal HF

 

Molde

 

Kristiansund

 

Volda

 

Ålesund

Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset HF

 

Kirkenes

 

Hammerfest

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

Narvik

 

Harstad

 

Tromsø

 

Longyearbyen

 

Nordlandssykehuset HF

 

Bodø

 

Lofoten

 

Vesterålen

 

Helgelandssykehuset HF

 

 Mo i Rana

 

 Mosjøen

 

 Sandnessjøen

 

Formål

Hovedformålet er at NHSR skal bidra til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av behandlingen av pasienter med hjertesvikt.

Delmål:

 • Gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av hjertesvikt ved norske Hjertesviktpoliklinikker, og på denne måten medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp.
 • Identifisere risikofaktorer og risikomarkører for pasienter med hjertesvikt.
 • Måle risikofaktorers virkning på sykdomsspesifikk livskvalitet og prognose.
 • Måle i hvilken grad gjeldende anbefalinger vedrørende medikamentell behandling følges.
 • Kunne sammenligne resultater mellom sykehus, identifisere forbedringspotensial og utjevne eventuelle forskjeller i hjertesviktbehandlingen på Hjertesviktpoliklinikkene.
 • Være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egen praksis og behandlingsresultat.
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning.

 

Pasienter

Pasientgruppen som omfattes av registeret

Pasienten må være over 18 år, ha norsk fødselsnummer og diagnosen hjertesvikt (I500, I501, I509, I110, I130 eller I132) der hjertesvikten ikke skyldes lungesykdom. Diagnosen hjertesvikt skal være stilt i henhold til gjeldende anbefalingene. 

Pasientene skal kun registreres med ett forløp i NHSR. 

Pasienter som tidligere har vært registrert i det gamle hjertesviktregisteret Norwegian Heart Failure Registry (NHFR) skal registreres kun med avkryssing av «Tidligere registrert i NHFR».

Hvor henvises pasientgruppen fra?

Pasienten kan være henvist fra eget sykehus etter en innleggelse, fra sykehusets poliklinikk, fra primærhelsetjenesten eller fra en annen fagperson utenfor sykehuset. Henvisningen blir alltid vurdert av en ansvarlig lege på sykehuset før pasienten kommer til Hjertesviktpoliklinikken.

 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

NHSR har gjennom registerets kvalitetsindikatorer gode muligheter til å identifisere forbedringsområder på lokalt og nasjonalt nivå. Kvalitetsindikatorene er basert på anbefalinger i ESC Guidelines 2021, med definert grad av måloppnåelse på alle kvalitetsindikatorene. 

I 2021 var det syv kvalitetsindikatorer som skilte seg ut og hvor det kan oppnås bedring ved å innføre gode rutiner ved det enkelte sykehus. 

Publisering av «Årsrapporter» og utlevering av data fra registeret, samt fokus på ønskede forbedringsområder fra NSHR på registerseminar, har gitt sykehusene mulighet til å vurdere egen etterlevelse av anbefalingene for diagnostikk og behandling av pasienter med hjertesvikt. For flere av områdene NHSR har identifisert behov for kvalitetsforbedring har sykehusene gitt tilbakemelding på at de har gjennomført tiltak i klinikk for å bedre klinisk praksis og flere Hjertesviktpoliklinikker har hatt fremgang på følgende kvalitetsindikatorer:
 

Kvalitetsindikator 1. Dekningsgrad på individnivå for sykehus

 
Andel registrerte Første besøk i NHSR av antall nye møtte på Hjertesviktpoliklinikken (%). I 2021 var det kun ett sykehus som hadde lav måloppnåelse og fem sykehus med middels måloppnåelse. Totalt 89 % av sykehusene hadde høy måloppnåelse. Høy dekningsgrad er en forutsetning for å kunne si om pasienten får god og riktig behandling i henhold til ESC Guidelines 2021. 
 
Fokus på god dekningsgrad har i mange år vært et tema på registerseminardagene til NHSR. De sist tre årene har alle Hjertesviktpoliklinikkene, etter eget ønske, fått tilsendt krypterte filer med fødselsnummer på pasientene de ikke har registrert i NHSR, men som er rapportert til NPR med hoveddiagnosene I500, I501, I509, I110, I130 eller I132 og bidiagnosekoden Z71.9 sammen i perioden. Mange av sykehusene har brukt listene for å avdekke årsaken til lav dekningsgrad ved sitt sykehus. 

17 sykehus har forbedret dekningsgraden fra 2020-2021. På nasjonalt nivå økte dekningsgraden fra 71 % i 2018 til 89 % i 2021.
 

Kvalitetsindikator 4. Andel fått MRA (%)

Andel pasienter med hjertesvikt og EF≤40 % som behandles med MRA på siste justeringsbesøk (%). ESC Guidelines 2021 angir som den sterkeste anbefaling (klasse IA) at pasienter med hjertesvikt og EF≤40 % skal behandles med MRA. ESC Guidelines 2021 endret anbefalingene om hvilke pasienter som skal ha MRA, NHSR har derfor endret denne kvalitetsindikatoren for å etterleve ESC sine anbefalinger. 
 
Basert på ESC guidelines 2021 har NHSR, i samråd med fagrådet, også endret måltallet for høy måloppnåelse for indikatoren fra 50 % i 2020 til 70 % i 2021. I 2021 var det 37 sykehus som ikke oppnådde høy måloppnåelse. 

Norsk hjertesviktregister har i flere år, både i årsrapporter og på registerseminar, vist at det er for få pasienter som behandles med MRA ved Hjertesviktpoliklinikkene i Norge. Fagrådet anbefaler at NHSR fremdeles skal ha fokus på bruk av MRA og økt måloppnåelse på denne indikatoren. Formålet med indikatoren er at sykehusene skal følge ESC Guidelines 20211 for bruk av MRA. 13 sykehus har i «Årsrapport 2021» økning i bruk av MRA. Nasjonalt er økningen fra 44 % i 2018 til 54 % i 2021. 


Kvalitetsindikator 5. Andel behandlet med SGLT2-hemmer (%) 

Andel pasienter med hjertesvikt og EF≤40 % som behandles med SGLT2-hemmer på siste justeringsbesøk (%). Dette var en ny kvalitetsindikator i 2021, basert på nye anbefalinger om medikamentell behandling i ESC Guidelines 2021. Siden ESC Guidelines først kom i august 2021 så vises resultater for denne kvalitetsindikatoren i perioden 01.09.21 til 31.12.21 i Årsrapport 2021. Det var lav måloppnåelse for 19 sykehus og moderat måloppnåelse for åtte sykehus. 

Nasjonalt var det i samme periode 43%, av pasientene som oppfylte kriteriene, som ble behandlet med SLGT2-hemmer. NHSR vil følge denne kvalitetsindikatoren tett for sikre at flest mulig pasienter med hjertesvikt og EF≤40 % behandles med SGLT2-hemmer (empagliflozin eller dapagliflozin) på siste justeringsbesøk som anbefalt.

Kvalitetsindikator 6. Andel behandlet med alle fire medikamenter (%)

Andel pasienter med hjertesvikt og EF≤40 % som behandles med ACEi/ARNi eller ARB, betablokker, MRA og SGLT2-hemmer på siste justeringsbesøk (%) er en ny kvalitetsindikator fra 2021. Indikatoren er basert på nye anbefalinger om medikamentell behandling i ESC Guidelines 2021. Siden ESC Guidelines først kom i august 2021 vises resultater for denne kvalitetsindikatoren i perioden 01.09.21 til 31.12.21 i Årsrapport 2021. Det var lav måloppnåelse for 30 sykehus, for fem sykehus var det moderat måloppnåelse og ingen sykehus hadde høy måloppnåelse. NHSR vil følge denne kvalitetsindikatoren tett for sikre at flest mulig pasienter med hjertesvikt og EF≤40 % behandles med alle fire anbefalte medikamenter på siste justeringsbesøk som anbefalt.
 

Kvalitetsindikator 11. Andel besvarte livskvalitetsskjemaer (MLHFQ) totalt for alle besøk (%) 

Det var 11 sykehus (26%) som hadde lav- eller moderat måloppnåelse i 2021, hvilket er en forbedring fra 2020 da det var 18 sykehus (36%) som hadde lav- eller moderat måloppnåelse. 
 
Ved å motivere flere pasienter til å besvare skjemaene kan sykehusene øke måloppnåelsen. Formålet med indikatoren er å vise andel besvarte livskvalitetsskjemaer (MLHFQ). Høy andel besvarelser er med på å vise om sykehuset har forstått viktigheten av å kartlegge pasientens livskvalitet som mål på effekt av behandlingen. Livskvalitet er også assosiert med andre viktige variabler som reinnleggelser og mortalitet hos hjertesviktpasienter.
 
Årsrapport 2021 viste at ni sykehus hadde forbedret måloppnåelse for indikatoren. Nasjonalt økte i måloppnåelsen fra 82 % i 2018 til 90 % i 2021.

Kvalitetsindikator 13. Andel utført 6-minutter gangtester totalt for alle besøk (%) 

Det var 29 sykehus (69%) som fikk lav- eller moderat måloppnåelse på denne indikatoren i 2021. Det er forbedring fra 2020 da 80 % av sykehusene ikke nådde høy måloppnåelse.

Ved å motivere flere pasienter til å gå 6-minutter gangtest kan sykehusene øke måloppnåelsen. Gjennomføring av 6-minutter gangtest er viktig for å sørge for at pasientens fysiske tilstand blir kartlagt på en god måte ved Hjertesviktpoliklinikkene. 

Studier har vist at 6-minutter gangtest er et godt mål på den samlede effekten av den totale behandlingen både når det gjelder medikamentell behandling, fysisk trening, prognose og reinnleggelse. 6-minutter gangtest gir også gode opplysninger om pasientens toleranse for betablokker ved samtidig registrering av hjertefrekvens. I 2020 publiserte NHSR resultater fra registeret som viste at 6-minutter gangtest på første besøk var en uavhengig sterkt prediktor for mortalitet. 

Totalt seks sykehus har en forbedring i 2021. Tre av sykehusene har angitt at resultatene presentert i tidligere «Årsrapporter» og fokus/vektlegging på gjennomføring av 6-minutter gangtest på registerseminar var utgangspunktet for ønsket om å bedre klinisk praksis ved eget sykehus ved første besøk og siste justeringsbesøk ved Hjertesviktpoliklinikken. Nasjonalt har det vært en liten forbedring av andel utførte 6-minutter gangtest fra 61 % i 2018 til 66 % i 2021.

Kvalitetsforbedringsprosjekt «Økning i andel utført 6-minutter gangtest totalt for alle besøk (%)»

Det har vært stabilt lav måloppnåelse for kvalitetsindikator 13. Andel utført 6-minutter gangtest totalt for alle besøk (%) over flere år. NHSR søkte derfor i 2021 om midler til å gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt for å øke andel 6-minutter gangtest. 
 
Hovedmål: Alle sykehus skal ha minst moderat (70%) eller høy (80%) måloppnåelse for «Andel utført 6-minutter gangtest totalt for alle besøk» innen 01.05.2023.
 
Søknaden ble godkjent medio desember 2021. 

18 sykehus ble invitert til å delta hvorav 6 sykehus takket ja til å delta i prosjektet.
Prosjektet hadde oppstartsmøte i mars 2022 og skal etter planen vare til mai 2023.
 
 

Sykehus som deltar i prosjektet (N fra 2020)

Måloppnåelse "Årsrapport 2020"

Østfold N=111

18 %

Kristiansund N=48

42 %

Haukeland N=231

46 %

St Olavs N=231

69 %

Tønsberg N=275

69 %

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsindikator 16. Bruk av Hjertesviktpoliklinikk

Antall møtte på Hjertesviktpoliklinikk pr. 100 000 innbyggere, fordelt på RHF og HF
Bruk av Hjertesviktpoliklinikk viser antall møtte på Hjertesviktpoliklinikk pr. 100 000 innbyggere, fordelt på helseregion (RHF) og helseforetak (HF). 

I 2021 var det 10 HF som hadde lav måloppnåelse, Tre HF med middels måloppnåelse og kun 6 HF som med høy måloppnåelse. Registerets viktigste kvalitetsindikator er «Bruk av Hjertesviktpoliklinikk» siden den reflekterer sykehuseiers manglende ressursinnsats på området Hjertesviktpoliklinikk. ESC Guidelines 2021 angir oppfølging ved en Hjertesviktpoliklinikksom som den sterkeste anbefalingen (klasse IA) for pasienter med hjertesvikt uansett/uavhengig av hjertets tømmingsgrad (EF). I 2021 hadde alle HF unntatt Finmarksykehuset HF en Hjertesviktpoliklinikk. I Norge er det sju sykehus uten Hjertesviktpoliklinikk som skriver ut mer enn 50 pasienter med diagnosen hjertesvikt. Fra Sverige er det vist at overlevelsen med hjertesvikt er redusert i områder uten Hjertesviktpoliklinikk.

Fem helseforetak har hatt bedring i måloppnåelse på antall nye pasienter møtt på Hjertesviktpoliklinikk pr. 100 000 innbyggere. Nasjonalt var økningen fra 55 til 62 pr. 100 000 innbyggere fra 2020 til 2021.
 
I 2020 sendte NHSR ut en lang rekke brev på bakgrunn av funn i Årsrapport 2019 som viste store forskjeller i innsatsen for å behandle og følge opp pasienter med hjertesvikt ved sykehusene/HF/RHF i Norge. «Kvalitetsindikator 12. Bruk av Hjertesviktpoliklinikk: Antall møtte på Hjertesviktpoliklinikk pr. 100 000 innbyggere, fordelt på RHF og HF» viser at det kun er fire HF hvor det møter over 75 pasienter med hjertesvikt pr. 100 000 innbyggere. Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsminister Bent Høie, direktører for regionale HF, fagdirektører for HF, leder for styret i Norsk cardiologisk selskap, leder for styret i Norsk cardiologisk selskap – hjertesviktgruppen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Dagens Medisin. NHSR viste i samme brev til en tabell som viste «Sykepleiestillinger ved Hjertesviktpoliklinikkene pr. 100 000 innbyggere pr. RHF/HF/Sykehus". Det ble også vist til «ESC Curriculum» som anbefaler at alle sykehus som behandler hjertesvikt bør ha en spesialsykepleier innen kardiologi pr 100 000 innbygger for oppfølging av pasienter med hjertesvikt ved en Hjertesviktpoliklinikk. NHSR anga også at Hjertesviktpoliklinikk er en billig aktivitet siden hver konsultasjon honoreres med 0,037 DRG-poeng (tilsvarer kr 864.30). Refusjonen er uavhengig om det er sykepleier eller lege som gir konsultasjonen og aktiviteten er nærmest selvfinansierende.
 
NHSR har fått tilbakemelding fra flere sykehus om at brevet som ble sendt til direktører for RHF og fagdirektører for HF, i tillegg til artiklene i Dagens medisin og LHL, har ført til ressurser for opprettelse av nye Hjertesviktpoliklinikker og økte ressurser til eksisterende Hjertesviktpoliklinikker (se Årsrapport 2021 kapittel 6.9). 


 

 

Forskning

Forske på registerdata?

Hvis du ønsker å søke om data fra Norsk hjertesviktregister (NHSR) så sender du søknaden via søknadsskjemaet på Helsedata.no som er utviklet som en del av Helsedataprogrammet. 

Helsedata.no er en felles søknadstjeneste for å få tilgang til helsedata fra ulike datakilder, inkludert registrene som er omfattet av Hjerte- og karforskriften. Du kan søke om anonyme aggregerte data og personidentifiserbare data fra NHSR. 

Søknad om data fra Norsk hjertesviktregister (NHSR)

Anonyme data (statistikk)

 1. Søknadskjema finner du på https://helsedata.no/ det er da Helsedata service som vil behandle søknaden og kontakte Norsk hjertesviktregister for utlevering av data
 2. Henvende deg direkte til registersekretariatet i NHSR. Registersekretariatet informerer FHI/ Helsedata service om det de leverer ut.

Personidentifiserbare opplysninger (direkte og indirekte)

 1. Søknadskjema finner du på https://helsedata.no/ det er da Helsedata service som vil behandle søknaden og kontakte Norsk hjertesviktregister for utlevering av data
 2. Helsedata service krever følgende godkjenninger ved søknad om personidentifiserbare opplysninger litt avhengig av hvilke opplysninger du søker om:
 • Søknadsskjema
 • Protokoll
 • REK søknad
 • REK godkjenning
 • Godkjenning fra PVO

Helsedata service estimerer ca. 3 måneders behandlingstid på søknader om sensitive data. Helsedata service kontakter registersekretariatet i NHSR. når utlevering av data er vedtatt. Da har NHSR en frist på 30 dager på utlevering av data fra søknaden regnes som komplett.

Det er registersekretariatet i NHSR  som da utleverer data i dialog med søker. Som databehandler har registersekretariatet ansvar for at det blir gjort en dataminimering av datasettet før utlevering for å sikre at data ikke er indirekte personidentifiserbart (vil være avhengig av godkjenning hos REK). Denne minimeringen kan gjøres i dialog med søker for å sikre at søker får de data hen har behov for.

Det anbefales at dere har dialog med registersekretariatet i forkant av søknaden for å avklare hvilke variabler registeret kan utlevere. Når søknaden er sendt inn så gi gjerne registersekretariatet beskjed.

Forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata trådte i kraft 11. januar 2023 og ble kunngjort 17. januar 2023.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-01-11-48?q=tilgjengeliggj%C3%B8ring%20av%20helsedata

Dette betyr i praksis at etter 15. mars 2023 vil helsedata service ta over all behandling av søknader til hjerte- kar registeret og tilhørende medisinske kvalitetsregistre.

Helsedata service legger opp til noe egenfinansiering for uttak av data. Studenter opp til masternivå er unntatt fra betaling knyttet til søknadsmottak og saksbehandling av søknader om anonyme data. 
Se også: https://helsedata.no/no/priser/.
 

 

Publikasjon- og presentasjonsliste fra Norsk hjertesviktregister (NHSR)

2013
 • Fålun N, Instenes I, Norekvål T. Hjertesvikt krever spesialkompetanse. Sykepleien 26.11.2013. https://sykepleien.no/forskning/2013/11/hjertesvikt-krever-spesialkompet...
2014
 • Hole T. Palliasjon ved hjartesjukdom – samarbeid palliativ medisin og kardiologi. Foredrag Hjertesviktdagene 2014. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2014.html
2015
 • Brørs Gunhild. Fagdag Norsk hjertesviktregister. Hjerteposten. Fagblad for NSFs Landsgruppe for Kardiologiske sykepleiere. Utgave Nr. 1 2015:11-13.
 • Gullestad L. Nytt innen behandling av hjertesvikt. Foredrag Hjertesviktdagene 2015. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2015.html
 • Gullestad L. Med fokus på hjertesvikt. Indremedisineren nr 3.2015:6-7. https://indremedisineren.no/indremedisineren/pdf/2015-03-indremedisinere...
 • Gullestad L. Hjertesvikt. Hva er nytt?. Indremedisineren nr 3.2015:8-11. https://indremedisineren.no/indremedisineren/pdf/2015-03-indremedisinere...
 • For dårlig tilbud til hjertesviktpasienter. Dagens Medisin 10.06.2015. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/10/-alle-sykehus-bor-ha-hj...
2016
 • Grundtvig M. Prediktorer for innleggelse. Foredrag Norsk hjertesviktforum 10.11. 2016. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2016.html
 • Mo R. Nye Guidelines for hjertesvikt. Gjennomgang av blant annet nytt medikament (Entresto) samt jernbehandling. Foredrag Norsk hjertesviktforum 10.11. 2016. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2016.html
 • Grundtvig M. Hjertesvikt for allmennpraktikere. Foredrag 08.04.2016. http://legeforeningen.no/PageFiles/239698/Grundtvig%20hjertesvikt%20for%...
2017
 • Slind EK. Norsk hjertesviktregister (NHSR). Hjerteposten. Fagblad for NSFs Landsgruppe for Kardiologiske sykepleiere. Utgave Nr. 1 2017:24-27.
 • Eriksen-Volnes T. Hvor godt monitoreres og behandles pasienter ved norske hjertesviktpoliklinikker? Data fra Norsk hjertesviktregister sett i lys av aktuelle europeiske retningslinjer. Foredrag Norsk Cardiologisk Selskaps vårmøte, Trondheim 10.06.2017.
 • Hole T. Palliasjon når hjertesvikten skrider frem. Foredrag Norsk hjertesviktforum 7. Nov. 2017. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2017.html
 • Grundtvig M. Betablokker: indikasjoner, titrering og dosering. Foredrag Norsk hjertesviktforum (utarbeidet av Gullestad L, revidert av Grundtvig M.) 7. Nov. 2017. http://www.hjertesviktforum.no/Foredragene2017.html
 • Grundtvig M. Resultater Årsrapport 2017 – de viktigste resultatene. Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.
 • Lægran M. Hvem, hva og hvorfor registrere? Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.
 • Slind EK. Kontroll datadump og bruk av SkjemaGUID. Foredrag Norsk hjertesviktregister seminar med 100 deltagere. 7. Nov 2017.
 • Grundtvig M. Hva norske kardiologer bør vite om Norsk hjertesviktregister. Hjerteforum nr 4; 2017:27-31. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-cardiologisk-selskap/Hjerteforum1/...
2018
 • Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Gullestad LL. Beta blocker doses and heart rate in patients with heart failure. ESC Cardiology Congress of Heart Failure and World Congress of Cardiology 2018: 27 May: P985.
 • Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Gullestad L. Beta blocker doses and heart rate in patients with heart failure. European Society of Cardiology Heart Failure Congress and World Congress of Cardiology 2018:27 May:P985.
2019
 • Grundtvig M, Lægran M, Eriksen-Volnes T. Heart rate and rhythm in relation to quality of life in outpatients with heart failure. ESC Cardiology Congress and - 6th World Congress on Acute Heart Failure 2019. 28 May. Abstract 60876. Poster.
 • Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Helgesen E-BH, Hansen ME, Gullestad L. The 6-min walk test in assessment for mortality in patients with heart failure. ESC Cardiology Congress of Heart Failure and World Congress of Cardiology 2019: 26 May P948.
 • Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Hole T. Quality of life in outpatients with heart failure in relation to mortality and admissions for heart failure ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology : 31 Aug, P769.
 • Grundtvig M, Lægran M, Eriksen-Volnes T. Heart rate and rhythm in relation to quality of life in outpatients with heart failure. ESC Cardiology Congress and - 6th World Congress on Acute Heart Failure 2019. 28 May. Abstract 60876. Poster. 
 • Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Helgesen E-BH, Hansen ME, Gullestad L. The 6-min walk test in assessment for mortality in patients with heart failure. ESC Cardiology Congress of Heart Failure and World Congress of Cardiology 2019: 26 May P948. 
 • Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Hole T. Quality of life in outpatients with heart failure in relation to mortality and admissions for heart failure. ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology : 31 Aug, P769 
2020
 • Eriksen-Volnes T, Westheim A, Gullestad L, Slind E.K, Grundtvig M. β-Blocker Doses and Heart Rate in Patients with Heart Failure: Results from the National Norwegian Heart Failure Registry. Biomedicine Hub. 2020;5(1):1-10. 
 • Grundtvig M, Slind EK, Gullestad L. Prevalence and mortality in patients with heart failure according to measurement of HbA1c. 2020; ESC E-poster 365.
 • Grundtvig M, Eriksen-Volnes T, Ørn S, Slind E.K, Gullestad L. 6 min walk test is a strong independent predictor of death in outpatients with heart failure. ESC Heart Failure. 2020;7(5):2904-2911. DOI: 10.1002/ehf2.12900
 • Lægran M. Livskvalitet, mortalitet og innleggelse hos pasienter med hjertesvikt. Thesis [Master]. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 2020
 • Lægran M, Gjeilo K.H, Svavarsdóttir M.H. Health-related quality of life as a predictor of hospital admission and mortality among Norwegian patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs 2020; digital abstract

Publikasjonsliste fra Norwegian Heart Failure Registry (NHFR)

2006

 • Grundtvig M, Gullestad L, Hole L, Flønæs BM, A, Westheim A on behalf of the Norwegian Heart Failure Registry. High mortality despite adherence to recommended treatment. World  Congress Cardiology, sept 2006 (Oral presentation).

2007

 • Waldum B, Grundtvig M, Westheim A, Hole T, Gullestad L, Os I. Predictors of glomerular filtration rate in congestive heart failure dependent of age. Eur J Heart failure 2007;(vol 6 no 1 suppl);60.
 • Waldum B, Westheim A, Gullestad L, Hole H, M. Grundtvig M, A. Hoieggen A, Os I. Predictors for renal dysfunction in patients with congestive heart failure. Eur Heart J 2007; 28 Abstract supplement; 809-10.
 • Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Hole T, Gullestad L, Os I. Predictors of Glomerular Filtration Rate in Congestive Heart Failure – the Norwegian Experience. Heart failure 2007.
 • B.Waldum, A. Westheim, M.Grundtvig, T.Hole, L.Gullestad, I.Os.  Predictors of glomerular filtration rate in congestive heart failure- the Norwegian experience. ERA-EDTA 2007 
 • B.Waldum, A. Westheim, L.Gullestad, T.Hole, M.Grundtvig, A. Høieggen, I.Os. Predictors for renal dysfunction in patients with congestive heart failure. ESC 2007

2008

 • Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Flonaes B, Westheim A. Impact of nurse-based heart failure clinics on drug management and hospital admissions by self monitoring through a common database. European Heart Journal ( 2008 ) 29 ( Abstract Supplement ), 760-761. (Oral presentation).
 • Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L, Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure.  ERA-EDTA 2008
 • Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L and Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure. 2008. Vårmøtet NNF.
 • Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Sandvik L, Os I. Factors associated with reduced glomerular filtration rate in outpatients with chronic heart failure. Vårmøtet i Norsk nyremedisinsk forening. Rica Ishavshotel, Tromsø. 4.-7. Juni 2008

2009

 • Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Os I. Predictors of worsening renal failure during optimisation of heart failure treatment. WCN 2009 
 • Waldum B, Westheim A, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Anemia in outpatients with chronic heart failure; prevalence, associated factors and prognostic impact. E Heart J 2009;30 (Abstract supplement), 713. 
 • De Blois J, Simard S, Atar D, Agewall S, et.al. COPD predicts mortality in CHF: the Norwegian Heart Failure Registry. Abstract 5083, ESC Barcelona 2009.
 • Grundtvig M, Gullestad L, Atar D, Flønæs B, Hole T, Westheim AS. Diuretic doses and mortality in 3632 patients with stable chronic heart failure. Circulation. 2009;120:S540. (Abstract 1655 AHA).

2010

 • De Blois J, Simard S, Atar D, Agewall S, For The Norwegian Heart Failure Registry: Grundtvig M, Gullestad L, Westheim A, Hole T. COPD predicts mortality in HF: the Norwegian Heart Failure Registry. J Card Fail 2010;16:225-229.
 • Waldum B, Westheim AS, Sandvik L, Flønæs B, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Renal function in outpatients with chronic heart failure. J Card Fail 2010;16:374-380.
 • Grundtvig M, Westheim A, Hole T, Flønæs B, Gullestad L. Warning on Diuretic Use. Letter to the Editor . J Am Coll Cardiol 2010;55:2609-2610. 
 • De Blois J, Wang Fagerland M, Grundtvig M, Gullestad L, Westheim A, Hole T, Atar D, Agewall S. Beta blockers, statins and recommended doses of ACE-I improve survival in non-radomized patients with heart failure. A propensity score analysis of the Norwegian Heart Failure Registry. Eur Heart J 2010; 31 Abstract Suppl;847.
 • Tveit. A, Flonaes B, Aaser E, Korneliussen K, Froland G, Gullestad L, Grundtvig M. No Impact of Atrial Fibrillation on Mortality Risk in Optimally Treated Heart Failure Patients. Abstract 5089 ESC 2010 Oral presentation. Eur Heart J 2010; 31 Abstr Suppl:907.
 • Hole T, Grundtvig M, Gullestad L, Flonaes B, Westheim A. Improved quality of life in Norwegian heart failure patients after follow-up in outpatient heart failure clinics: results from the Norwegian heart failure registry. Eur J Heart Fail 2010;12(11):1247-1252.

2011

 • Waldum BE, Westheim AS, Grundtvig M, Os I. Anemia is not a predictor of all-cause mortality in outpatients with advanced heart failure or severe renal dysfunction. European Heart Journal ( 2011 ) 32 ( Abstract Supplement ), 124.
 • Grundtvig,M.; Gullestad,L.; Hole,T.; Flonaes,B.; Westheim,A. Characteristics, implementation of evidence-based management and outcome in patients with chronic heart failure Results from the Norwegian heart failure registry. Eur J Cardiovasc Nurs 2011;10:44-49.
 • Brandsaeter B, Atar D, Agewall S, for the Norwegian Heart failure Registry. Gender differences among Norwegian patients with heart failure. Int J Cardiol 2011;146(3):354-358.

2012

 • Waldum B, Westheim AS, Sandvik L, Flønæs B, Grundtvig M, Gullestad L, Hole T, Os I. Baseline Anemia Is Not a Predictor of All-Cause Mortality in Outpatients With Advanced Heart Failure or Severe Renal Dysfunction. J Am Coll Cardiol 2012;59:371–8.

2013

 • Waldum B, Stubnova V, Westheim AS, Omland T, Grundtvig M, Os I. Prognostic Utility of B-Type Natriuretic Peptides in Patients with Heart Failure and Renal Dysfunction. Clin.Kidney J. 2013; 6: 55-62.
 • Waldum B. Kidney function and congestive heart failure. The Norwegian perspective. Doctoral thesis, Faculty of Medicine University of Oslo, 2013.
 • Frankenstein L, Katus HA, Grundtvig M, Hole T, de Blois J, Schellberg D, Atar D, Zugck C, Agewall S; on behalf of the Norwegian Heart Failure Registry steering committee. Association between spironolactone added to beta-blockers and ACE inhibition and survival in heart failure patients with reduced ejection fraction: a propensity score-matched cohort study. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69: 1747-1755.

2014

 • Korbol HK, Fridlund B, Wentzel-Larsen T, Hole T, Grundtvig M, Norekvaal TM. Women with chronic heart failure have lower quality of life than men irrespective of cohabital status:  A study based on the Norwegian Heart Failure Registry. Poster abstract presentation at EuroHeartCare, Stavanger 4-5 April. European Journal of Cardiovascular Nursing 2014, 13 (suppl 1):S28.

2015

 • De Blois J, Fagerland MW, Grundtvig M, Semb AG, Gullestad L, Westheim A, Hole T, Atar D, Agewall S. ESC guidelines adherence is associated with improved survival in patients from the Norwegian Heart Failure Registry. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother (2015) 1 (1): 31-36. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehjcvp/pvu010. 
 • Fröhlich H, Zhao J, Täger T, Cebola R, Schellberg D, Katus HA, Grundtvig M, Hole T, Atar D, Agewall S, Frankenstein L. Carvedilol Compared to Metoprolol Succinate in the Treatment and Prognosis of Patients With Stable Chronic Heart Failure: The Carvedilol or Metoprolol Evaluation Study (COMES). Circ Heart Fail. 2015;8:887-896.

2016

 • Stubnova V, Os I, Grundtvig M, Waldum-Grevbo B. Prevalent Diabetes Mellitus: Mortality and Management in Norwegian Heart Failure Outpatients. Cardiology. 2016;134(4):413-22.

2017

 • Stubnova V, Os I, Grundtvig M, Atar D, Waldum-Grevbo B. Spironolactone treatment and effect on survival in chronic heart failure patients with reduced renal function, a propensity-matched study. Cardiorenal Med 2017;7:128-136. DOI:10.1159/000454933
 • Fröhlich H, Raman N, Täger T, Schellberg D, Goode KM, Kazmi S, Grundtvig M, Hole T, Cleland JGE, Katus  HA, Agewall S, Clark AL, Atar D, Frankenstein L. Statins attenuate but do not eliminate the reverse epidemiology of total serum cholesterol in patients with non-ischemic chronic heart failure. Int J Cardiol 2017;238:97-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.03.028
 • Fröhlich H, Täger T, Schellberg D, Corletto A; Kazmi S, Goode K, Grundtvig M, Hole T, Katus HA, Cleland JGF, Atar D, Clark AL, Agewall S, Frankenstein L, MD.   Bisoprolol compared with carvedilol and metoprolol succinate in the treatment of patients with chronic heart failure. Clin Res Cardiol. 2017;106(9):711-721. DOI 10.1007/s00392-017-1115-0

2018

 • Fröhlich H, Henning F, Täger T, Schellberg D, Grundtvig M, Goode K, Corletto A, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Frankenstein L, Clark AL. Comparative effectiveness of enalapril, lisinopril and ramipril in the treatment of patients with chronic heart failure. A propensity score matched cohort study. EHJ-Cardiovasc Pharmacol 2018;4(2):82–92. doi: 10.1093/ehjcvp/pvx013

2019

 • Fröhlich H, Rosenfeld N, Täger T, Goode K, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Clark AL, Frankenstein L, Grundtvig M. Epidemiology and long-term outcome in outpatients with chronic heart failure in Northwestern Europe. Heart. 2019 Feb 21. pii: heartjnl-2018-314256. doi: Https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-314256  
 • Täger T, Fröhlich H, Grundtvig M, Seiz M, Schellberg D, Goode K, Kazmi S, Hole T, Katus HA, Atar D, Cleland JGF, Agewall S, Clark AL, Frankenstein L. Comparative effectiveness of loop diuretics on mortality in the treatment of patients with chronic heart failure – A multicenter propensity score matched analysis. Int J Cardiol 2019. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.01.109

2020

 • Täger T, Atar D,Agewall S, Katus HA, Grundtvig M, Cleland JGF, Clark AL, Fröhlich H, Frankenstein L. Comparative Efficacy of Sodium-Glucose cotransporter-2 Inhibitors (SGLT2i) for Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Heart Fail Rev. 2020 Apr 20. doi: 10.1007/s10741-020-09954-8.
Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
St. Olavs Hospital HF

Kontaktpersoner


Daglig leder

Marianne Lægran
Telefon: 93 43 33 81
Marianne.Legran@stolav.no

Registerkoordinator

Eva Kjøl Slind
Telefon: 93 44 71 92 
eva.kjol.slind@stolav.no

Faglig leder
Charlotte Björk Ingul

Kardiologisk rådgiver/medarbeider
Dr. Torfinn Eriksen-Volnes