Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. Karkirurgi er en kirurgisk spesialitet for sykdommer i blodårene utenom hjerte og hodet. Registrering av karkirurgiske områder er lovpålagt. NORKAR er del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. 

Pasienter

Innen karkirurgi er det tre store pasientgrupper:

 • pasienter med forsnevring av pulsåren til beina (underekstremiteter)
 • pasienter med utposning på hovedpulsåren (abdominalt aorta-aneurisme; AAA)
 • pasienter med forsnevring av halspulsåren (carotisstenose)

I tillegg behandles flere andre tilstander som er noe sjeldnere.

NORKAR vil bidra til at behandlingen som gis til pasienter med karkirurgiske lidelser i Norge er av høy kvalitet. Registeret samler informasjon om behandlingen, komplikasjoner og resultater hos pasienter som opereres for sykdommer i blodårer utenom hjertet og hjernen.  Det registreres hvem som blir operert, hvor man blir operert, hvordan man behandles og hva som oppnås med behandlingen.

Formål

Registeret skal være grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling, og effekt av forebyggende tiltak for pasienter med hjerte- og karsykdom (Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2).

Registeret skal:

 • Medvirke til å måle kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring for karkirurgisk behandling
 • Bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus som utfører karkirurgi
 • Registeret skal bidra til klinisk oppfølging og forskning

Hva måler vi?

De viktigste kvalitetsmålene i registeret er overlevelse og komplikasjoner etter kirurgi, samt dekningsgrad. Det registreres for eksempel blødning, sårinfeksjon og proteseinfeksjon, samt mer generelle komplikasjoner som lungebetennelse, hjerneslag eller hjerteinfarkt.

 • For operasjoner på hovedpulsåren er 30 dagers overlevelse den viktigste kvalitetsindikatoren.
 • For operasjoner på halspulsåren er 30 dagers overlevelse og fravær av hjerneslag den viktigste indikatoren.
 • For operasjoner i beina er de viktigste indikatorene komplikasjoner, og fravær av amputasjon for utvalgte undergrupper.
 • Beste medisinske behandling (BMT) ved utreise blir rapportert for alle pasientgrupper.

Ifølge gjeldende anbefalinger skal pasienter med sykdommer i blodårene få medisiner som senker kolesterol, og i tillegg platehemmer som er en lett blodfortynnende medisin. Behandlingen tar sikte på å forebygge komplikasjoner som hjerneslag og hjerteinfarkt.  Andre typer blodfortynnende medisiner omfattes ikke av anbefalingen, men noen pasienter bruker antikoagulasjon i tillegg til kolesterolsenkende medisin. I våre analyser regnes de også som beste medisinske behandling.

Tabell 1. Kvalitetsindikatorer og måltall.

Kvalitetsindikatorer

Høy
måloppnåelse

Moderat
måloppnåelse

Lav
måloppnåelse

Dekningsgrad utposning på hovedpulsåren (AAA)

≥ 90 %

≥ 70 %

< 70 %

Dekningsgrad forsnevring av halspulsåren (carotisstenose)

≥ 90 %

≥ 70 %

< 70 %

Dekningsgrad forsnevring av pulsåren i beina

≥ 90 %

≥ 70 %

< 70 %

Beste medisinske behandling etter operasjon for forsnevring av halspulsåren

≥ 85 %

≥ 75 %

< 75 %

Beste medisinske behandling etter operasjon for utposning på hovedpulsåren

≥ 85 %

≥ 75 %

< 75 %

Beste medisinske behandling etter operasjon for forsnevring av pulsårer i beina

≥ 85 %

≥ 75 %

< 75 %

Behandlet innen 14 dager etter symptom på forsnevring av halspulsåren

≥ 80 %

≥ 60 %

< 60 %

Dødelighet per 30 dager for intakt utposning på hovedpulsåren (AAA)

Angis kun i undergruppene

– åpen operasjon

≤ 2 %

≤ 5 %

> 5 %

– endovaskulær behandling (EVAR)

≤ 1 %

≤ 2 %

> 2 %

Dødelighet per 30 dager for rumpert utposning på hovedpulsåren (RAAA)

Ikke fastsatt målverdi

Ikke fastsatt målverdi

– åpen operasjon/ endovaskulær behandling (EVAR)

Slag/ dødelighet per 30 dager etter operasjon for forsnevring av halspulsåren

Angis kun i undergruppene

– symptomatisk

≤ 3 %

≤ 6 %

> 6 %

– asymptomatisk

≤ 2 %

≤ 3 %

> 3 %

Måloppnåelsen for indikatorene som omhandler dødelighet og slag er basert på anbefalinger i de europeiske retningslinjene (ESVS; AAA og CAROTID guidelines). Beste medisinske behandling betyr at pasienter med etablert sykdom i blodårene får medisiner som senker kolesterol, og i tillegg platehemmer som er en lett blodfortynnende medisin. Dette er anbefalt i nasjonale retningslinjer. Behandlingen tar sikte på å forebygge komplikasjoner som hjerneslag og hjerteinfarkt.  Andre typer blodfortynnende omfattes ikke av anbefalingen, men noen pasienter bruker antikoagulasjon i tillegg til kolesterolsenkende medisin. I våre analyser regnes dette også som beste medisinske behandling

 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

NORKAR har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt med oppstart i 2017. Prosjektet ble avsluttet i 2018. Prosjektet ble finansiert av Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE). Sluttrapport fra prosjektet: NORKAR kvalitetsforbedringsprosjekt

Resultater fra kvalitetsregisteret viste at det var store forskjeller mellom sykehusene i andel pasienter som fikk beste medisinske behandling (BMT/sekundærprofylakse) etter karkirurgiske inngrep. Medikamentell behandling med lett blodfortynnende og kolesterolsenkende medikamenter er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Det er god støtte for at slik behandling bedrer overlevelsen av karkirurgiske pasienter gjennom redusert risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. 

Konkrete mål i prosjektet var:

 • 80 % av alle aneurismepasienter mottar beste medisinske behandling innen 1.6.2018
 • Redusere andel pasienter hvor det ikke er registrert eller det er ukjent om pasienten står på sekundærprofylakse/
 • Ferdigstilt skjema innen 30 dager etter operasjon. 

Intervensjonen og tiltak er bruk av gjennombruddsmetoden, der formålet er å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er anbefalt praksis. De deltakende enhetene hadde felles mål for prosjektet, men veien til målet ble definert lokalt. I henhold til brukt metodikk var det ikke et mål at alle skulle gjennomføre like tiltak, men identifisere forbedringsområder i egen avdeling og iverksette tiltak som var tilpasset de lokale utfordringer. 

Alle deltakende enheter har gjennomført tiltak for å forbedre innregistrering og å redusere gapet mellom dagens praksis og det som er anbefalt praksis.

Prosjektperioden har vist at det er en økning i andel aneurismepasienter mottar beste medisinske behandling bland deltakerne i prosjektet, en enhet har nådd målet og de andre to er på god vei mot 80 %. 

Figur. Andel skjema der pasienten mottar beste medisinske behandling etter aneurismeoperasjon.
 

 

Registeret deltok på og presenterte kvalitetsforbedringsprosjektet på Kvalitetsforbedringsdagene ved St. Olavs hospital høsten 2017. Registeret deltok også med en poster på dette arrangementet. 
 

Forskning

NORKAR har tidligere levert datagrunnlag til fire ferdigstilte doktorgradsprosjekter, samt to mastergradsprosjekter. Det er flere PhD-prosjekter i gang som er basert på NORKAR data. I den senere tid har det vært mest aktivitet i forhold til internasjonalt registersamarbeid.

NORKAR er med i VASCUNET, europeisk og internasjonalt registersamarbeidet innen karkirurgi.  VASCUNET står bak en rekke forskningsprosjekter som har ført til publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter og rapporter som er utgitt i samarbeid med ESVS. I 2016 har VASCUNET publisert en artikkel om overlevelse etter operasjon for AAA, hvor norske og svenske resultater er signifikant bedre enn gjennomsnittet (6).  

Gruppen har laget en felles variabelliste, som gjør det mulig å sammenligne data fra alle deltagende land. Listen er tatt hensyn til i utviklingen av NORKAR variabelsett. VASCUNET har 2 årlige møter hvor felles prosjekter planlegges. VASCUNET og Vascular Quality Initiative fra den amerikanske karkirurgiske foreningen SVS samarbeider i International Consortium of Vascular Registries (ICVR).

Publikasjoner siste 5 år (2014-2018):

 1. Behrendt CA, Sigvant B, Szeberin Z, Beiles B, Eldrup N, Thomson IA, Venermo M, Altreuther M, Menyhei G, Nordanstig J, Clarke M, Rieß HC, Björck M, Debus ES.: International Variations in Amputation Practice: A VASCUNET Report. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018 Sep;56(3):391-399.
 2. Budtz-Lilly J, Björck M, Venermo M, Debus S, Behrendt CA, Altreuther M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G, Thomson I, Wigger P, Khashram M, Loftus I, Mani K.: Editor's Choice - The Impact of Centralisation and Endovascular Aneurysm Repair on Treatment of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms Based on International Registries. 
 3. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018 Aug;56(2):181-188.
 4. Behrendt CA, Bertges D, Eldrup N, Beck AW, Mani K, Venermo M, Szeberin Z, Menyhei G, Thomson I, Heller G, Wigger P, Danielsson G, Galzerano G, Lopez C, Altreuther M, Sigvant B, Rieß HC, Sedrakyan A, Beiles B, Björck M, Boyle JR, Debus ES, Cronenwett J.: International Consortium of Vascular Registries Consensus Recommendations for Peripheral Revascularisation Registry Data Collection. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018 Aug;56(2):217-237.
 5. Venermo M, Wang G, Sedrakyan A, Mao J, Eldrup N, DeMartino R, Mani K, Altreuther M, Beiles B, Menyhei G, Danielsson G, Thomson I, Heller G, Setacci C, Björck M, Cronenwett J.: Editor's Choice - Carotid Stenosis Treatment: Variation in International Practice Patterns. 
 6. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017 Apr;53(4):511-519.
 7. Budtz-Lilly J, Venermo M, Debus S, Behrendt CA, Altreuther M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G, Thomson I, Wigger P, Björck M, Loftus I, ManiK.: Editor's Choice - Assessment of International Outcomes of Intact Abdominal Aortic Aneurysm Repair over 9 Years.
 8. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017Jul; 54 (1):13-20.
 9. Beck AW, Sedrakyan A, Mao J, Venermo M, Faizer R, Debus S, Behrendt CA, Scali S, Altreuther M, Schermerhorn M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G,Thomson I, Wigger P, Björck M, Cronenwett JL, Mani K.: International Consortium of Vascular Registries. Variations in Abdominal Aortic Aneurysm Care: A Report From the International Consortium of Vascular Registries. Circulation. 2016 Dec13; 134(24):1948-1958.
 10. Mitchell D, Venermo M, Mani K, Bjorck M, Troeng T,Debus S, Szeberin Z, Hansen AK, Beiles B, Setacci C, Bergqvist D, Menyhei G, Heller G, Danielsson G, Loftus I, Thomson I, Vogt K, Jensen L, Altreuther M, Eldrup N, Wigger P, Moreno-Carriles R, Lees T.: Quality Improvement in Vascular Surgery: The Role of Comparative Audit and Vascunet. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jan;49(1):1-3.
 11. Mani K, Venermo M, Beiles B, Menyhei G, Altreuther M, Loftus I, Björck M.:Regional Differences in Case Mix and Peri-operative Outcome After Elective Abdominal Aortic Aneurysm Repair in the Vascunet Database. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jun;49(6):646-52.
 12. Björck M, Beiles B, Menyhei G, Thomson I, Wigger P, Venermo M, Laxdal E, Danielsson G, Lees T, Troëng T.: Editor's Choice: Contemporary treatment of popliteal artery aneurysm in eight countries: A Report from the Vascunet collaboration of registries. 
 13. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Feb;47(2):164-71.
 14. Berge, C Abdominal Aortic Aneurysm Repair: Factors influencing early and late mortality. Doctoral theses at NTNU 2017:125 ISSN 1503-8181.
Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Folkehelseinstituttet (FHI)

Hjemmeside
www.norkar.no

E-post: Norkar@stolav.no

Faglig leder
Martin Altreuther
E-post: martin.altreuther@stolav.no
Mobil: 971 54 530

Daglig leder
Kristin Krangsås Vikan
E-post: Kristin.Krangsas.Vikan@stolav.no
Mobil: 480 43 893

Rådgiver
Linn Hege Nilsen
E-post: Linn.Hege.Nilsen@stolav.no 
Mobil: 738 63893