Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som er tilknyttet Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet. NORIC inkluderer pasienter som har vært til utredning eller behandling for hjertesykdom ved hjelp av prosedyrer hvor et tynt kateter føres fra et innstikk i huden, oftest i håndleddet eller lysken, opp gjennom pulsåren og til hjertet. I hovedsak omfatter dette kransårerøntgen (koronar angiografi), utblokking av trange kransårer (PCI), eller innsetting av ny hjerteklaff uten bruk av åpen kirurgi (TAVI).  

I Norge er det 10 sykehus som utfører koronar angiografi og PCI (flere enn 30 000 prosedyrer per år). 5 av sykehusene utfører også TAVI (omkring 1000 prosedyrer per år). Registrerte opplysninger om sykdom og detaljer knyttet til utredning og valg av behandling, gir grunnlag for å overvåke utviklingen innen fagfeltet, kontrollere kvaliteten på den behandling som gis, samt avdekke eventuelle regionale forskjeller i helsetilbudet.

Formål 

Registerets overordnede mål er å bidra til økt kvalitet på utredning og behandling som tilbys den pasientgruppen registeret omfatter. Data fra registeret skal også kunne anvendes til forskning og danne grunnlag for å iverksette forebyggende tiltak. I tillegg skal registeret kunne være til hjelp for styring og planlegging av helsetjenesten til pasientene.  

Pasienter

Registeret omfatter pasienter som utredes og behandles for sykdom i hjertets kransårer, eller sykdom eller skade på hjerteklaffene. I NORIC registreres det opplysninger om alle pasienter som har vært til følgende prosedyrer:

Kransårerøntgen (koronar angiografi) og utblokking (PCI)

Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse der kontrastvæske settes gjennom et tynt plastkateter for å kartlegge eventuelle innsnevringer eller blokkeringer i kransårene som forsyner selve hjertemuskelen med blod. PCI er en behandlingsteknikk som går ut på å utvide trange eller tette kransårer. For å holde blodåren åpen settes det ofte inn et sylinderformet nettingrør (stent).

Hyppigste årsak til at pasienter kommer til denne type undersøkelse/behandling er hjerteinfarkt eller såkalt hjertekrampe (stabil eller ustabil angina pectoris). 
 

Innsetting av ny aortaklaff

Sykdom eller skade på hjerteklaffene kan forårsake trange klaffer eller lekkasje i disse, og medføre sviktende hjertefunksjon. Aortastenose (trang aortaklaff) er den vanligste formen for klaffesykdom. Ubehandlet har sykdommen dårlig prognose.

Utskifting av aortaklaff kan gjøres enten ved åpen hjerteoperasjon eller ved en teknikk der en «sammentrykt» kunstig klaff av biologisk materiale føres inn i hjertet via et plastkateter (TAVI). Den nye klaffen ekspanderes og tvinger den ødelagte aortaklaffen til side. Inngrepet gjøres som oftest i lokalbedøvelse via innstikk i lysken. 

Link til den registrerte pasients rettigheter:
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar/den-registrertes-rettigheter-i-hjer/
 

Hva måler vi?

Registerets kvalitetsindikatorer er i stor grad basert på anbefalinger gitt i europeiske retningslinjer. Kvalitetsmål omfatter bl.a. ventetid på utredning og behandling, prosedyrespesifikk metodebruk, foreskriving av anbefalt medisin ved utskrivelse, samt overlevelse 30 dager etter prosedyre.

 

 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registreringsarbeidet på de ulike sykehusene har i seg selv bidratt til økt bevisstgjøring og fokus på kvaliteten på den utredning og behandling som tilbys de aktuelle pasientgruppene. Resultatformidling tilbake til de enkelte sykehusene har også gjort det mulig å sammenligne lokal klinisk praksis med sykehusene for øvrig. 

På bakgrunn av resultater fra registeret har det blitt identifisert behov for forbedringer på flere områder. Registeret har initiert kvalitetsforbedringsprosjekt ved to av sykehusene: 

Ved Haukeland universitetssjukehus ble det igangsatt et prosjekt for å kartlegge faktorer som påvirker ventetiden for pasienter med mistanke om en bestemt type hjerteinfarkt (NSTEMI). Det ble foretatt en gjennomgang av rutiner for henvisning og overflytting av pasienter, samt interne prioriteringer på avdelingen. Gjennomføring av ulike forbedringstiltak har ført til halvering av ventetiden. De siste årene har det imidlertid blitt noe lengre ventetid for pasienter som overflyttes fra andre sykehus og det krever fortsatt innsats for å holde ventetiden nede. 

Ved Stavanger universitetssjukehus ble det igangsatt et prosjekt for å finne årsak til lav foreskrivingsfrekvens av anbefalt blodfortynnende behandling til pasienter etter utblokking av kransårene. Prosjektet førte til bedre registreringspraksis og mer presis journaldokumentasjon. Over 95 % av pasientene har nå dokumentert foreskriving av anbefalt blodfortynnende behandling.  

Data fra NORIC blir også brukt i et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Helse Nord som har til hensikt å bedre logistikken for pasienter med akutt hjerteinfarkt. Også data fra andre kilder, bl.a. AMIS, inngår i prosjektet. NORIC har i den forbindelse endret registreringsløsningen noe for å tilpasse den til de behov som prosjektet har avdekket. Ved Helse Førde planlegges et liknende prosjekt.  


 

Forskning

NORIC har levert data til flere forskningsprosjekt. Registeret er bl.a. involvert i et forskningsprosjekt der pasientrapporterte data inngår som en viktig del. Prosjektet omfatter pasienterfaringer når det gjelder kontinuiteten i behandlingskjeden fra innleggelse i sykehus til utskrivelse og tilbakeføring til primærhelsetjenesten. Et aspekt av dette er å se i hvilken grad pasientene følger behandlingsopplegget etter utskrivelse og finne eventuelle årsaker til at dette ikke blir gjort. Samarbeidet har så langt resultert i flere publiserte artikler.

Data fra NORIC har også blitt brukt i en studie av overlevelse etter akutt hjerteinfarkt. Studien utgår fra Fagrådet for registeret, og resultatene har blitt presentert på internasjonale kongresser. 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Databehandler
Helse Bergen HF

Tlf. 55 97 22 20
E-post: noric@helse-bergen.no

Kontaktpersoner
Faglig leder
Svein Rotevatn
svein.rotevatn@helse-bergen.no

Daglig leder
Siren Hovland
siren.hovland@helse-bergen.no