Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud gitt utenfor sykehus til pasienter med pustesvikt. En ventilator/respirator er et mekanisk hjelpemiddel som helt eller delvis kan kompensere for sviktende pusteevne, og bidrar til et tilfredsstillende nivå av blodgassene oksygen (pO2) og karbondioksid (pCO2). LTMV gis med respirator (livsopprettholdende) eller BiPAP (enklere pustemaskin) tilsluttet maske, munnstykke (non-invasivt) eller trakeostomikanyle (invasivt), det vil si gjennom en åpning direkte til luftrøret. Pasienten er varig avhengig av mekanisk pustehjelp hele døgnet eller om natten.

LTMV som behandlingstilbud har vært i sterk vekst de siste 20 årene. Nasjonalt register for LTMV er bygget på opplysninger om pasienter fra alle norske sykehus som tilpasser LTMV for barn og voksne.

Formål

Hovedformålet med det nasjonale registeret er oppfølging av pasienter som bruker langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) for å bidra til et geografisk likeverdig behandlingstilbud og god kvalitet for pasientene. Registeret skal medvirke til kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging. 

Pasienter

Behandlingen tilbys utvalgte pasienter hvor utlufting av karbondioksid og opptak av oksygen blir nedsatt som følge av at for lite luft trekkes inn og ut av lungene. Skade eller sykdom i muskulatur (særlig mellomgulvet) eller nerveapparatet som styrer denne muskel-funksjonen er ofte årsaken til problemet.  Andre hovedgrupper av pasienter har tilstander som gir stivhet i brystvegg, svikt i hjernens sentrale regulering av pusteaktivitet, underventilering på grunn av fedme (adipositas hypoventilasjonssyndrom) og lungesykdommer.

Pasientgruppen er uensartet med hensyn til diagnose, alder, prognose og hjelpebehov. Behandlings- og omsorgsbehovet hos pasienter med LTMV varierer sterkt, noen er selvhjulpne og bruker pustehjelp kun om natten, andre kan være avhengig av kontinuerlig tilsyn og pleie med respirator 24 timer i døgnet. Sykdomsforløpet varierer også betydelig. Enkelte pasienter har relativt stabil sykdom og funksjonstap, mens andre kan ha en utvikling av sykdommen som over tid gir stadig økende funksjonstap.
 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l.

Registeropplysninger har vist store geografiske forskjeller både i bruk av og indikasjonsstilling for LTMV og avdekket nødvendigheten av en nasjonal konsensus for LTMV. Basert på registeropplysningene ble det i regi av Helsedirektoratet nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet Nasjonal veileder og Faglig retningslinje for LTMV som ble ferdigstilt i 2012.        

Nasjonalt kvalitets‑ og kompetansenettverk for LTMV (NN‑LTMV) har utarbeidet og publisert oppdaterte faglige anbefalinger på metodebok.no i 2024.         

Bruk av resultater i kvalitetsforbedringsarbeid    

Kvalitetsforbedringsprosjekt fra registeret sentralt med økonomisk finansiering: 

 • Oppfølging innen 1 år med blodgasskontroll – Bidra til at alle behandlingsenheter for voksne LTMV-pasienter innhenter og dokumenterer blodgass ved start og oppfølgingskontroll. Prosjektperiode 2021-2023.     I 2023 hadde 93 % av de voksne pasientene (≥18 år) tatt blodgass før oppstart. Voksne i aktiv behandling i 2023 med start av LTMV i 2021 hadde i 74 % hatt oppfølging med blodgass innen to år etter oppstart (økt fra 54 %). Det arbeides videre med å øke andel over 80 % for alle avdelinger både før start og ved oppfølging.
   
 • Forbedring av innhenting og dokumentasjon av pasientrapporterte data (PROM) – Bidra til at alle behandlingsenheter for voksne LTMV-pasienter innhenter og dokumenterer pasientenes vurdering ved start og oppfølging. Prosjektperiode 2019-2022. Ønsket måloppnåelse er nådd nasjonalt når det gjelder innhenting av pasientrapporterte data før behandlingsstart, endring fra 57 % i 2017 til 86 % i 2022. Oppfølging med PROM innen 1 år er også over ønsket målområde nasjonalt, endret fra 30 % i 2017 til 81 % i 2022. Det arbeides videre med å prøve å stabilisere alle HF i ønsket målområde.


Andre kvalitetsforbedrings-prosjekt/tiltak fra registeret sentralt: 

 • Planlagt (elektiv) behandlingsstart: Hvorvidt behandlingen startet planlagt istedenfor etter en akutt hendelse, brukes som et mål for kvalitet av behandling når det gjelder respirasjonssvikt og underventilering. Målsetting er krevende, men det er vist bedring de siste årene og ALS-pasientene oppnådde målsetting for nye pasienter i 2021 og 2022 og også totalt for de siste 5 år, endring fra 74 % i 2020 til 86 % i 2022. De øvrige nevromuskulære nådde også målet for planlagt oppstart i 2022, endring fra 67 % i 2020 til 84 % i 2022.
   
 • Strukturdataundersøkelse (personalressurser, kompetanse, utstyr, retningslinjer og organisering): Innhenting av spørreskjema fra alle behandlersteder og presentasjon av alle enheter på et nasjonalt nettverksmøte ble først utført i 2017. Denne undersøkelsen gir mer og oppdatert kunnskap om likheter og ulikheter og er et godt utgangspunkt for videre kvalitetsforbedringsarbeid. Ny innhenting ble gjennomført i 2021 og 2023.
   
 • Prosjekt «Sikring av dekningsgrad og datakvalitet»: Med dette prosjektet settes økt fokus på utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen lokalt og nasjonalt.
   
 • Nasjonal veileder og retningslinjer ble ferdigstilt i 2012 og er siden gjort kjent ved presentasjon på faglige møter lokalt og nasjonalt. I tillegg er nettverksmøter viktige arenaer til å kommunisere resultater fra ny forskning og kvalitetsforbedring nasjonalt og internasjonalt.
   
 • Den nasjonale kompetansetjenesten for hjemmerespirator ble nedlagt 1/1‑23 og er erstattet av et nasjonalt kvalitets‑ og kompetansenettverk for LTMV (NN‑LTMV) som skal videreføre samarbeid om fagutviklingen på tvers av helseregionene og er tett tilknyttet det nasjonale registeret. Nettverket har utarbeidet og publisert oppdaterte faglige anbefalinger på metodebok.no i 2024.
   
 • Tettere samarbeid med enheter for Behandlingshjelpemidler for hjelp til oversikt, registrering og rapportering. 
 • Tilgjengelig informasjon om utredning, behandling, utskrivning og oppfølging.
 • Pasientflyt – standardisering av praktiske rutiner.
 • Utredning av nattlig hypoventilasjon – rapporter og dokumentering.


Kvalitetsforbedringsprosjekt i lokale sykehus: 

 • Utredning av nattlig hypoventilasjon – utstyr og opplæring.
  Oversikt over pasientgruppen for bedre planlegging og oppfølging.
  Standardisering av utredning, oppfølging samt sjekklister og rutiner.
  Monitorering og testing utenfor sykehus.
  Bruk av hjemmebesøk – samhandling med kommunen.

   

 

Forskning

Fra registeret er det publisert forskning om forekomst av hjemmerespiratorbehandling i Norge generelt og amyotrofisk lateral sklerose (ALS) spesielt. Sammen med Sverige er det fremstilt kjønnsforskjeller i bruk av mekanisk ventilasjon for sykdomsgruppen ALS. Respiratoriske komplikasjoner er belyst for ryggmargskader. Flere artikler omhandler helserelatert livskvalitet og langtids mekanisk ventilasjon samt mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulær sykdom. 

I 2024 disputerte Brit Hov, fysioterapeut, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål, Universitetet i Oslo og fikk sin Phd med arbeidet: “Mechanical assisted cough in children with neurodisability”. Mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulær sykdom og svak hoste. Hovedveileder Vegard Hovland, Ullevål, Barnemedisinsk avdeling.

Ved nevrologisk funksjonshemming hos barn kan en ineffektiv evne til å hoste føre til alvorlige lungekomplikasjoner på grunn av nedsatt sekresjonsutskillelse i luftveiene. Mekanisk insufflasjonekssufflasjon (MI‑E) kan hjelpe hosten mekanisk; Imidlertid er både
nåværende og optimal MI‑E‑bruk, med tanke på effekt, sikkerhet og pasienttilfredshet, ukjent. Denne oppgaven hadde som mål å fastslå følgende;

 1. utbredelsen og de kliniske egenskapene til barn med nevrofunksjonshemming ved bruk av langvarig MI‑E‑terapi.
 2. effekten av MI‑E‑behandlingsinnstillinger på ekspirasjonsstrømmer og sikkerhet.
 3. MI‑E‑terapi‑ og behandlingsinnstillingene påvirker pasientperspektivet.

Tre studier ble utført. En tverrsnittsstudie brukte nasjonale registre og spørreskjemaer for å vurdere prevalens, MI‑E bruk og generell pasienttilfredshet med MI‑E‑behandling. En lungemodellstudie som imiterte egenskapene til et spedbarn med nevromuskulær lidelse evaluerte effekten av ulike MI‑E innstillingskombinasjoner på ekspirasjonsstrømmer. Til slutt, i en randomisert kontrollert studie der barna fungerte som sine egne kontroller, ble hostestrømmene målt i MI‑E‑kretsen og pasienttilfredshet under tre forskjellige innstillingsstrategier.  

Man fant en prevalens av MI‑E‑brukere i den norske nevropediatriske populasjonen på 6 per 1000. MI‑E ble brukt fra spedbarnsalderen, med to tredjedeler av barna som hadde en nevromuskulær lidelse og en tredjedel hadde en tilstand i sentralnervesystemet. De høyeste hostestrømmene ble målt ved bruk av høye symmetriske inn‑ og ekssufflasjonstrykk. Barna rapporterte imidlertid om en personlig setting med lavere inn‑ enn ekssufflasjonstrykk, som det mest komfortable. Med tanke på effektivitet, sikkerhet og pasienttilfredshet, kan flere MI‑E‑innstillingsstrategier brukes. Et notat om trøst bør gjøres hos barn med en perkutan ernæringssonde og høy spontan hostestrøm. MI‑E‑terapien var trygg og generelt rapportert som gunstig av barna og foreldrene.

I 2019 disputerte Heidi Ø. Markussen med bruk av registerdata og fikk sin Phd grad med arbeidet: "Health related quality of life and its association with mortality in patients receiving long-term mechanical ventilation." Livskvalitet og livslengde ved langtids mekanisk pustestøtte.

127 pasienter med nevromuskulær sykdom, adipositas hypoventilasjonssyndrom, KOLS, eller brystvegglidelse som årsak til behovet for langtids mekanisk ventilasjon ble fulgt. Etter seks år var helserelatert livskvalitet bedret blant majoriteten av pasientene, med redusert engstelse for pustebesvær, bedring av livskvalitet relatert til sosiale relasjoner og funksjoner, samt bedring i mestring av egen livssituasjon. Pasient-rapportert tilfredshet med trening i bruk av respirator, oppfølgingen fra helsepersonell og bivirkninger av behandlingen var assosiert med endringer i helserelatert livskvalitet. Det ble funnet en uavhengig sterk sammenheng mellom helserelatert livskvalitet og livslengde.

Det pågår forskning innenfor feltet amyotrofisk lateral sklerose (ALS), innenfor helserelatert livskvalitet og innenfor non-invasiv ventilasjon og laryngeal obstruksjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). I tillegg studie vedrørende hjemmerespiratorbrukere og COVID-19, samt oversettelse og validering av spørreskjema om sykdomsplager, søvnkvalitet og bieffekter av behandling. 
 

Publikasjonsliste

Nasjonalt kvalitets og kompetansenettverk for langtids mekanisk ventilasjon (NN‑LTMV) ved arbeidsgruppe. Anbefalinger til langtidsmekanisk ventilasjon 2024. Metodebok.no

Hov Brit, Mechanical assisted cough in children with neurodisability 2024. Thesis for the degree of Philosophiae Doctor (PhD).University of Oslo, Institute of Clinical Medicine.

Hov, B, Andersen T, Toussaint M, Mikalsen I, Vollsæter M, Markussen H, Indrekvam S, Hovland V. User-perceived impact of long-term mechanical assisted cough in paediatric neurodisability. Dev Med Child Neurol. 2023; 65:655-63.

Tysnes OB, Homøy T, Indrekvam S, Fondenes O. Ventilation of patients with amyotrophic lateral sclerosis.  Tidsskr Nor Legeforen. 2021 May 14;141(8). doi:10.4045/tidsskr.20.1030. PMID:34047159.

Tysnes OB, Homøy T, Indrekvam S, Fondenes O. Oppstart av respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose. Tidsskr Nor Legeforen. 2021.

Hov B, Andersen T, Toussaint M, Vollsæter M, Mikalsen I B., Indrekvam S, Hovland V. Prevalence of long-term Mechanical Insufflation-Exsufflation in children with neurological conditions; a population
based study. Developmental Medicine & Child Neurology 2021, 63:537–544

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator (NKH) og regionale koordinatorer: Aarrestad S, Rasch-Halvorsen Ø, Wold M, Indrekvam S, Fondenes O: NIV til pasienter innlagt på sykehus ved usikker eller påvist Covid-19. Anbefalinger om praktisk gjennomføring, 2020. NKH nettside, https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hjemmerespiratorbehandling/informasjon-til-helsepersonell#covid-19

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) og regionale koordinatorer: Andersen T, Hov B, Aarrestad S, Flaaten S, Indrekvam S, Rasch-Halvorsen Ø, Wold M, Vollsæter M, Fondenes O. Veiledning for hostemaskinbrukere ved usikker eller påvist Covid-19. Anbefalinger om praktisk gjennomføring, 2020, NKH nettside;  https://helse-bergen.no/ avdelinger/lungeavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hjemmerespiratorbehandling/ informasjon-til-helsepersonell#covid-19

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator (NKH) og regionale koordinatorer: Koronavirus informasjon – LTMV brukere, 2020, NKH nettside; https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hjemmerespiratorbehandling/pasientinformasjon

Hov B, Andersen T, Toussaint M, Fondenes O, Carlsen KCL, Hovland V. Optimizing expiratory flows during mechanical cough in a pediatric neuromuscular lung model. Pediatr Pulmonol 2020;55(2):433-4440. Epub 2019
PMID:31856413

Markussen Heidi. Health-related quality of life and its association with mortality in patients receiving long-term mechanical ventilation (2019). Thesis for the degree of Philosophiae Doctor (PhD), University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care, Norway. Available at BORA-UiB  
http://hdl.handle.net/1956/20990

Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK. Health-related quality of life as predictor for mortality in patients treated with long-term mechanical ventilation. BMC Pulm. Med. 2019;11;19(1):13. doi: 10.1186/s12890-018-0768-4. PMID: 30635052.

Engstrøm M, Aarrestad S, Eldøen G, Alme A, Bjørge T, Miljeteig H, Bjorvatn B, Knudsen S, Indrekvam S, Nilsen KB. Anbefalinger for utførelse av objektive søvnundersøkelser. Søvn 2019;11(1):8-13.

Engstrøm M, Aarrestad S, Eldøen G, Alme A, Bjørge T, Miljeteig H, Bjorvatn B, Knudsen S, Indrekvam S, Nilsen KB. Nye anbefalinger for objektiv undersøkelse av søvn og søvnforstyrrelser. 
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1805-1806.

Nilsen KB, Aarrestad S, Eldøen G, Alme A, Bjørge T, Miljeteig H, Bjorvatn B, Knudsen S, Indrekvam S, Engstrøm M. Anbefaling for bruk og tolkning av objektive registreringer ved diagnostikk av søvnsykdommer. www.nosm.no 2018.

Magelssen, M., Holmoy, T., Horn, M. A., Fondenaes, O. A., Dybwik, K., Forde, R. Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol, 2018. 265(11): p. 2730-2736.

Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK. Factors associated with change in health-related quality of life among individuals treated with long-term mechanical ventilation, a 6-year follow-up study. J Adv. Nurs.2018;74 (3):651-665. doi: 10.1111/jan.13472. PMID: 28983937.

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH). Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Behandlingsprogram, 2016. https://helse-bergen.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv

Ressursgruppe Helse Vest, Indrekvam S et. al. Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Vest. Kan visjon bli virkelighet? Dokumenter fra regional handlingsplan 2013-2016, 2016.

Markussen H, Lehmann S, Nilsen RM, Natvig GK. The Norwegian version of the Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire.; Int.J Nurs Pract. 2015; 21: 229-38.

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) Helse Bergen, Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) UNN HF Tromsø, E-helse- og IKT-avdelingen (tidl. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) UNN HF Tromsø og Brukerrepresentanter fra Foreningen for muskelsyke (FFM).  Pust - Nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon. Norsk versjon 2014, engelsk versjon 2018. http://helsekompetanse.no/kurs/pust

Indrekvam S, Fondenes O, Gjerdevik M og Bakke P. Langtidsmekanisk ventilasjonsbehandling til pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), Rapport til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 2014.
Nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Helsedirektoratet 2012. ISBN‐nr.978‐82‐8081‐260‐5

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Helsedirektoratet 2012. ISBN‐nr.978‐82‐8081‐245‐2

Tollefsen E, Fondenes O. Respiratoriske komplikasjoner ved ryggmargsskader. Tidsskr Nor Legeforen, 2012; 132:111‐1114.

Tollefsen E, Midgren B, Bakke P, Fondenes O. Amyotrophic lateral sclerosis: gender differences in the use of mechanical ventilation. European Journal of Neurology, 2010; 17: 1352‐1357.

Tollefsen E, Gulsvik A, Bakke P, Fondenes O. Prevalens av hjemmerespiratorbehandling i Norge. Tidsskr Nor Legeforen nr. 20, 2009; 129:2094‐7.
 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF

Hjemmeside
LTMV

Tlf: 55 97 84 80
E-post: LTMVregisteret@helse-bergen.no

Adresse
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Lungepoliklinikk
Haukeland Universitetssjukehus HF
5021 Bergen
 

Kontaktpersoner:

Solfrid Indrekvam
Leder, overlege, dr.med
Lungeavdelingen, HUS

Sølvi Margrethe Flaten
Spesialsykepleier
Lungeavdelingen, HUS

Cathrin Volle Svidal
Spesialsykepleier
Lungeavdelingen, HUS