Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler) er en av de vanligste prosedyrer på barn og unge voksne i Norge. Det blir gjort ca. 10 000 operasjoner med fjerning av mandler pr. år i offentlige sykehus eller hos private behandlere med offentlig refusjon. Mandlene kan fjernes i sin helhet (= tonsillektomi) eller kun delvis (= tonsillotomi). Tonsillektomi er den vanligste metoden i Norge i dag.

Fjerning av tonsillene utføres hovedsakelig av to grunner:

  1. På grunn av kroniske/tilbakevendende infeksjoner i tonsiller som påfører pasienten langvarige/hyppige plager og medfører sykefravær.
  2. På grunn av forstørrede tonsiller som kan gi svelg- og pustevansker. Redusert søvnkvalitet og tretthet/konsentrasjonsvansker på dagtid kan følge av dette.

Registeret omfatter alle tonsilleoperasjoner som utføres pga godartede årsaker. Kjente risikofaktorer ved inngrepene er infeksjon, blødning, smerter og kvalme etter operasjonen. Det er stor variasjon i blødningsfrekvens, infeksjoner og smerter etter operasjonen. Meningen med registeret er å dokumentere hyppigheten av komplikasjoner etter inngrepet, slik at de som opererer kan kontrollere sin egen praksis og dermed ha mulighet til forbedringsarbeid.

Et samlet fagmiljø og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen) står bak opprettelsen av det nasjonale kvalitetsregisteret. Registeret er et av flere planlagte registre innenfor Øre-nese-hals-fagområdet. Registeret er samtykkebasert, og bygger på det svenske Tonsilloperationsregistret med bruk av de samme variablene, noe som legger til rette for nordisk samarbeid. 

Formål

Det viktigste formålet med registeret er å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling av pasienter som tonsilleopereres. Registeret har til mål å bidra til praksis med færre komplikasjoner på landsbasis, og opplysninger fra registeret skal benyttes til kvalitetsforbedring og helseforskning. 

Dette skal først og fremst skje ved:
•    Å bidra til lik praksis hva gjelder indiksjon for tonsilleinngrep 
•    Å bidra til lik praksis for når vi bør velge tonsillektomi versus tonsillotomi
•    Å kartlegge forskjeller mellom ulike operasjonsmetoder
•    Å kartlegge postoperative tonsilleblødninger
•    Å kartlegge postoperative infeksjoner
•    Å bidra til lik praksis hva gjelder ressursbruk, kontroller og oppfølging etter tonsilleinngrep
•    Å dokumentere behandlingseffekt og -varighet
•    Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
•    Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om inngrepet og behandlingen av aktuelle tilstander
•    Å spre kunnskap i både fagmiljø og befolkning om tilstanden og behandlingsmulighetene
•    Å danne grunnlag for forskning

En systematisk, nasjonal datainnsamling er en forutsetning for å få ny kunnskap om tonsillektomi/tonsillotomi; hvilke kriterier som ligger til grunn for kirurgisk behandling, valg av operativ teknikk og komplikasjoner til behandlingen.

Hva måler vi?

Opplysninger som blir registrert er navn, fødselsnummer, indikasjon for operasjon, hvilken operasjonsmetode og teknikk som brukes. I tillegg rapporterer pasientene/pårørende mulige komplikasjoner som blødning, infeksjon og smerter i etterkant av inngrepet, samt pasientrapportert nytte.

 

Pasienter

I Tonsilleregisteret registreres pasienter som behandles kirurgisk for infeksjon eller hypertrofi av tonsiller, uavhengig av indikasjon og bruk av metode. I Norge opereres ca. 10000 pasienter pr år, de fleste av pasientene som gjennomgår en tonsilleoperasjon vil være i alderen 3-7 år og unge voksne i gruppen 16-26 år.

Figur: Aldersfordeling i Norsk tonsilleregister 2019.
 

 

2017 var oppstartsår for Norsk tonsilleregister. Årsrapport 2019 inneholder resultat fra 33 av 46 aktuelle sykehus/avtalespesialister/private. Dekningsgradsanalysen for 2019 viser at 66 % av alle pasienter er registrert etter tonsilleoperasjon nasjonalt, totalt 5587 pasienter. Av disse er 58 % kvinner og 42 % menn, 39 % er barn < 12 år og 61 % er ≥ 12 år. 

78 % av de registrerte pasientene har fått utført tonsilleoperasjon ved et offentlig sykehus og 22 % har fått operasjonen hos private/ avtalespesialister.

Å bli registrert i Norsk tonsilleregister er frivillig og krever informert samtykke. Det betyr at man må undertegne en samtykkeerklæring før man kan registreres i registeret. Personopplysninger samles inn i henhold til samtykke med hjemmel i Helseregisterloven §9 og lagres så lenge registeret har et behandlingsgrunnlag. 

 

Sykehus og avtalespesialister/private

Registeret samlet i 2019 data fra HF i alle helseregionene. Totalt var det 33 enheter som utførte registreringer til Tonsilleregisteret i 2019, fordelt på 23 sykehus og 10 avtalespesialister/private helseforetak. 13 enheter som gjennomførte tonsilleoperasjoner i 2019 har ikke foretatt registreringer i Tonsilleregisteret. Oversikten i tabellen baserer seg på data fra Norsk pasientregister (NPR) over utførte tonsilleoperasjoner i 2019. 

Tabell 1. Oversikt over enheter som foretar tonsilleoperasjoner i 2019.
 

RHF/HF/Klinikk

Avdeling/Praksis/Lege

Navn brukt i rapporten

Registrerte i hele 2019

Helse Nord

 

 

 

Finnmarkssykehuset

ØNH Hammerfest

Hammerfest

X

ØNH Kirkenes

Kirkenes

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

ØNH Tromsø

Tromsø

X

ØNH Harstad

Harstad

 

ØNH Narvik

Narvik

 

Nordlandsykehuset

ØNH Bodø/Gravdal

Bodø/Gravdal

X

Helgelandssykehuset

ØNH Sandnessjøen

Sandnessjøen

X

Aleris avd Tromsø

Aleris avd Tromsø

Aleris Tromsø

X

Ishavsklinikken

Dr. Hansen

Ishavsklinikken

X

Helse Midt

 

 

 

Helse Nord-Trøndelag

ØNH Namsos

Namsos

X

St. Olavs hospital

ØNH Trondheim/ Røros

St. Olavs hospital

X

Helse Møre og Romsdal

ØNH Molde

Molde

X

ØNH Ålesund

Ålesund

X

Aleris avd Trondheim

Aleris avd Trondheim

Aleris Trondheim

X

ØNH Legen Ketil W. Skjøstad

Dr. Skjøstad

Dr. Skjøstad

X

Medi 3 Ålesund

Medi 3 Ålesund

Medi 3 Ålesund

X

Helix AS, Kristiansund sykehus

Dr. Gjellan

Dr. Gjellan

 

Helse Vest

 

 

 

Helse Bergen

ØNH Haukeland

Bergen

X

Helse Fonna

ØNH Haugesund

Haugesund

X

Helse Førde

ØNH Førde

Førde

X

Helse Stavanger

ØNH Stavanger

Stavanger

X

Spesialistsenteret Straume

Dr. Grytli Holden

Dr. Grytli Holden

X

Lege Harald Miljeteig

Dr. Miljeteig

Dr. Miljeteig

X

Fana medisinske senter

Dr. Glad Nordahl

Dr. Glad Nordahl

 

Klinikk Strand, Haugesund

Dr. Strand

Klinikk Strand

 

Birger Kristiansen ØNH

Dr. Kristiansen

Dr. Kristiansen

 

ØreNeseHals-Senteret, Sandnes

Dr. Larsen, Dr. Ommundsen, Dr. Plaipetch

ØNHsenteret Sandnes

 

Aleris Colosseum Stavanger

Aleris Colosseum Stavanger

Aleris Colosseum

 

Aleris Stavanger

Aleris Stavanger

Aleris Stavanger

 

Helse Sør-Øst

 

 

 

Akershus universitetssykehus

ØNH Akershus/Ski

Ahus

X

Lovisenberg Diakonale sykehus

ØNH Lovisenberg

Lovisenberg

X

Oslo Universitetssykehus

ØNH Rikshospitalet

Rikshospitalet

X

Sykehuset i Vestfold

ØNH Tønsberg

Tønsberg

X

Sykehuset Innlandet

ØNH Gjøvik

Gjøvik

X

ØNH Elverum

Elverum

X

Sykehuset Telemark

ØNH Skien/Porsgrunn

Skien

X

Sykehuset Østfold

ØNH Kalnes/Moss

Kalnes/Moss

X

Sørlandet sykehus

ØNH Kristiansand/Arendal

Kristiansand

X

Vestre Viken, Drammen

ØNH Drammen

Drammen

X

Vestre Viken, Kongsberg

ØNH Kongsberg

Kongsberg

X

Aleris Frogner - Oslo

Aleris Frogner - Oslo

Aleris Oslo

X

Agro ØNH

Dr. Dølvik, Dr. Roarsen

Agro ØNH

X

Diploma AS

Dr. Siem, Dr. Jetlund

Diploma

X

Bogstadveien ØNH

Dr. Manheim, Dr. Myrvoll

Bogstadveien ØNH

 

Asker ØNH

Dr. Nicklasson

Asker ØNH

 

Christiania ØNH-klinikk

Dr. Telnes Gotheim

Christiania ØNH-klinikk

 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registersekretariatet vil i samråd med fagrådet foreslå kvalitetsforbedringsarbeid på grunnlag av eventuelle variasjoner av: 

  • Indikasjonsstilling for operasjon
  • Praksis for valg av operasjonsmetodene tonsillektomi versus tonsillotomi
  • Postoperative tonsilleblødninger
  • Postoperative infeksjoner
  • Postoperative smerter
  • Behandlingseffekt og-varighet
  • Dekningsgrad  

Tonsilleregisteret startet i 2018 et prosjekt for å redusere antall reinnleggelser grunnet postoperativ blødning etter tonsilleoperasjoner. Med utgangspunkt i resultatene fra 2017 inviterte Tonsilleregisteret de sykehusene som hadde lavest måloppnåelse på kvalitetsindikatoren Reinnleggelse pga blødning til å delta i prosjektet. Registeret fikk bevilget penger fra Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) til å gjennomføre prosjektet. 

Prosjektet har som mål å bidra til å identifisere hvilke tiltak som skal til for å oppnå lavere reinnleggelsesprosent. Som et delmål i prosjektet har avdelingene, i tillegg til fokus på operasjonsteknikk, fokus på økt inkludering til registeret, samt å oppmuntre pasienter til økt besvarelse på PROM.

Totalt syv sykehusavdelinger ble inkludert i prosjektet basert på mindre god måloppnåelse på kvalitetsindikatoren (avd. med resultat ≥ 10 %).
 

Forskning

Bidrag fra Nordic Tonsil Surgery Steering committee til et PhD-prosjekt i Finland.

Ruohoalho, J., Østvoll, E., Bratt, M. et al. (2018) Systematic review of tonsil surgery quality registers and introduction of the Nordic Tonsil Surgery Register Collaboration. Eur Arch Otorhinolaryngol 275: 1353. https://doi.org/10.1007/s00405-018-4945-0 

Wennberg, S., Karlsen, L.A., Stalfors, J. et al. (2019) Providing quality data in health care - almost perfect inter-rater agreement in the Norwegian tonsil surgery register. BMC Medical Research Methodology 19:6. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0651-2 

Bugten, V., Wennberg, S., Miljeteig, H. (2019) Norsk tonsilleregister - Første nasjonale kvalitetsregister innen ØNH. Overlegen nr 2. 2019 https://beta.legeforeningen.no/contentassets/b601e43a4b534ce0a3b60a222232a347/overlegen-nr.-2-2019.pdf 

Registeret har satt i gang en studie av datakvalitet på spørreskjema som benyttes i oppfølging av pasienter i Tonsilleregisteret. Resultat fra studien forventes å foreligge i 2021.
 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig: 
St. Olavs Hospital HF

Databehandler:                                              
Norsk Helsenett

Hjemmeside:  
https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-tonsilleregister 

Faglig leder:
Vegard Bugten
E-post: vegard.bugten@stolav.no 
Telefon: 72 57 53 38
Mobil: 47 81 06 11

Daglig leder:
Siri Wennberg
E-post: siri.wennberg@stolav.no
Mobil: 92 26 60 96