Kvalitetsregisteret for alderspsykiatri (KVALAP)

Kvalitetsregisteret for alderspsykiatri (KVALAP)

Om registeret
resultater
Kontakt

Kvalitetsregisteret for alderspsykiatri (KVALAP) fikk nasjonal status som medisinsk kvalitetsregister i januar 2022. 

Eldre med psykiske lidelser utredes og behandles i alle deler av psykisk helsevern. Døgnbehandling foregår i størst grad i alderspsykiatriske avdelinger, mens halvparten av de polikliniske kontaktene skjer henholdsvis ved alderspsykiatriske avdelinger og i andre avdelinger i psykisk helsevern. Det som kjennetegner pasientene som får behandling ved alderspsykiatriske avdelinger er høy kompleksitet og behov for bred, tverrfaglig og integrert helsehjelp. Eldre med psykiske lidelser har fått lite oppmerksomhet i kliniske studier, nasjonale retningslinjer og kvalitetsarbeid. Det er behov for mer kunnskap om denne pasientgruppen og tilbudet som gis.


Formålet med KVALAP er

  • Å bidra til å bedre utredning og behandling av psykisk sykdom blant eldre
  • Å bidra til at pasientene får det samme tilbudet i hele landet
  • Å bidra til kunnskap som stimulerer til kvalitetsforbedringsprosjekter ved sykehusene 
  • Å bidra til forskning om diagnostikk, risikofaktorer, forløp og behandling av psykisk sykdom hos eldre med og uten legemidler


Dette gjøres ved

  • Å kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk til eldre med psykisk sykdom
  • Å sikre at pasienter i spesialisthelsetjenesten utredes og behandles etter samme mal med strukturert innhenting av informasjon med internasjonalt anerkjente og oppdaterte utredningsverktøy over hele landet
  • Å drifte et nettverk for deltagende avdelinger 
  • Å bidra med data for kvalitetsforbedring og planlegging av tjenester 
  • Å fremme klinisk og praksisnær forskning

Pasienter

Alle pasienter som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger og poliklinikker blir spurt om å delta i registeret.  De blir bedt om å samtykke til at opplysninger ved standard utredning og behandling kan inngå i registeret.  Pasienter med redusert eller manglende samtykkekompetanse kan også inngå i registeret. Pårørende kan gi et stedfortredende samtykke. 

Hva måler vi

I KVALAP utredes den enkelte pasient med standardiserte instrumenter som kartlegger sosiale forhold, somatisk helse, psykisk helse, rusmidler, kognisjon, diagnoser i henhold til ICD-10, bruk av legemidler og behandling. Informasjon innhentes både fra pasienten selv, pårørende og helsepersonell. Registersettene i KVALAP er foreløpig papirbasert, men det arbeides med en elektronisk løsning. 

Resultater

KVALAP er godkjent i 2022 og har derfor ikke resultater ennå.