Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Kontakt

Kvalitetsregisteret skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig og geografisk lik behandling av ruslidelser i Norge. Videre skal registeret bidra med kunnskap om hvilke resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelser og med varierende grad av tilleggsproblemer som psykisk lidelse, somatiske helseplager og vanskelig livssituasjon.

Pasienter med ruslidelse har ofte somatiske helseplager. Derfor vil det bli viktig å kunne koble KVARUS mot somatiske kvalitetsregistre for å se om pasienter med ruslidelse får et likeverdig tilbud i helsetjenesten, sammenlignet med andre pasienter.

Registeret er reservasjonsbasert og inklusjonskriteriet er nye behandlingsløp for ruslidelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse har vært etterspurt både politisk og faglig. I begrunnelsen for å arbeide mot et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse har Helse Vest RHF pekt på at en ønsker økt kunnskap om hva som virker, hvordan det virker og for hvem og framhever at det er knapt noe sted i helsetjenesten vi møter en så plaget gruppe der vi vet så lite om hva som er nyttig å gjøre og hva vi oppnår. Dette gjelder ikke bare i studier, men også i daglig drift. 

Kontaktpersoner

Hjemmeside: www.kvarus.no

Rådgiver: Janne Årstad
Tlf. 958 52 865
Epost: Janne.arstad@sus.no

Spesialrådgiver: Sverre Nesvåg
Tlf. 908 37 431
Epost: sverre.martin.nesvag@sus.no

Registerleder: Ole Bergesen
Tlf. 907 40 441
Epost: ole.bergesen@sus.no

Leder av registerets fagråd: Guri Spilhaug
Tlf. 480 82 665
Epost: gurspi@ous-hf.no