Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)

Om registeret
Resultater
Kvalitetsforbedring
Kontakt

Kvalitetsregisteret skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig og geografisk lik behandling av ruslidelser i Norge. Videre skal registeret bidra med kunnskap om hvilke resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelser og med varierende grad av tilleggsproblemer som psykisk lidelse, somatiske helseplager og vanskelig livssituasjon.

Pasienter med ruslidelse har ofte somatiske helseplager. Derfor vil det bli viktig å kunne koble KVARUS mot somatiske kvalitetsregistre for å se om pasienter med ruslidelse får et likeverdig tilbud i helsetjenesten, sammenlignet med andre pasienter.

Registeret er samtykkebasert, og vil omfatte pasienter som gis rett til behandling innen TSB. På årsbasis vil det være snakk om mellom 20 – 30.000 pasienter.

Registeret er nyoppstartet og har foreløpig ikke resultater for publisering.

Registeret fikk nasjonal status av Helsedirektoratet i desember 2018. Fram til da har registeret vært prøvd ut i ulike behandlingstiltak i Helse Vest over flere år. For utprøvingsformål ble registeret laget i Excel. Excel-versjonen danner grunnlaget for den nettversjonen HEMIT nå skal utvikle. Vi håper å ha registeret klart for drift i 2020. Helse Stavanger er dataansvarlig for registeret og KORFOR skal stå for driften. Det er etablert en Faglig rådgivningsgruppe for registeret.

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse har vært etterspurt både politisk og faglig. I begrunnelsen for å arbeide mot et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse har Helse Vest RHF pekt på at en ønsker økt kunnskap om hva som virker, hvordan det virker og for hvem og framhever at det er knapt noe sted i helsetjenesten vi møter en så plaget gruppe der vi vet så lite om hva som er nyttig å gjøre og hva vi oppnår. Dette gjelder ikke bare i studier, men også i daglig drift. 

Kontaktpersoner

Sverre Martin Nesvåg 
sverre.martin.nesvag@sus.no