Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Kontakt

Spiseforstyrrelser begynner hyppigst i ungdomsalderen, men noen få starter før pubertet og noen i voksen alder. Spiseforstyrrelser rammer hovedsaklig kvinner. Lidelsen kan knyttes til flere faktorer der både genetikk, personlighet, oppvekstvilkår og kultur har betydning. Spiseforstyrrelser er svært alvorlige lidelser som også kan være livstruende, både ved anoreksi og bulimi. Spiseforstyrrelser innebærer en sterkt nedsatt livskvalitet for den enkelte pasient, men også familien påvirkes i stor grad. Spiseforstyrrelser er vanskelige og kostnadskrevende å behandle. Prognosen er god for mange, men likevel utvikler omkring 20-30 prosent en langvarig alvorlig tilstand.

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i juni 2015. Registeret startet sin datainnsamling i begynnelsen av 2017.

NorSpis skal være et nasjonalt kvalitetsregister som inkluderer alle behandlingsenheter som utreder og behandler pasienter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Det er lagt en plan for inkludering i NorSpis der de regionale enhetene er de første til å registrere, deretter  spesialpoliklinikker og så enheter som har et eget/spisset tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse. Og deretter BUP-er (barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ) og DPS-er (distriktspsykiatriske sentre) uten et eget/spisset tilbud. Det er imidlertid åpnet opp for at motiverte og interesserte enheter kan starte før den skisserte planen. 

Formål

Registeret har som mål å øke kvaliteten på behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser gjennom:

  • Å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging
  • Evaluere dagens behandlingsstruktur og forskjeller i organiseringen av behandlingstilbudet
  • Å dokumentere behandlingsresultat og varighet
  • Å avklare om de nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av spiseforstyrrelser følges
  • Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet
  • Å bidra til økt kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingen av disse tilstandene
  • Å danne grunnlag for forskning

Pasienter

Registerets målgruppe er alle pasienter som utredes og behandles for en spiseforstyrrelse i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Registeret skal inkludere både barn, unge og voksne. 

Inklusjonskriteriene er basert på spiseforstyrrelsesdiagnosene slik de er definert i ICD-10. I tillegg er ernæringsforstyrrelser for barn og unge i ICD-10 tatt med. Ved å inkludere både spiseforstyrrelsesdiagnosene og ernæringsforstyrrelser for barn og unge oppnås et samsvar med ernærings- og spiseforstyrrelsesdiagnosene i DSM-5 kodeverket.

Hva måler vi?

Registeret skal samle inn data etter en standardisert mal fra alle aktuelle behandlingsenheter som utreder og behandler pasienter med en spiseforstyrrelse. Det skal registreres et sett med variabler ved start og slutt av behandlingen, samt ett år etter endt behandling. Endringene som rapporteres fra start til slutt, samt ved oppfølging vil fungere som sentrale kvalitetsmål på behandlingen. Registreringene gjøres av pasient, behandler og aktuell behandlingsenhet. 
Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registeret ønsker å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Registeret vil også gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet. 

Foreløpig er det for få behandlingsenheter som registrerer inn data og for få pasienter totalt til at det kan identifiseres områder for kvalitetsforbedringsarbeid. Etter hvert som registeret får et større datagrunnlag vil man ut fra resultatene kunne identifisere og planlegge kvalitetsforbedringsarbeid.
 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig:
Nordlandssykehuset HF

Hjemmeside:
NorSpis

Telefon: 
75501400 

Kontaktpersoner:

Kristin Anne Stavnes
Faglig leder
Kristin.Anne.Stavnes@nordlandssykehuset.no

Lisbeth Sæterstad
Registerkoordinator
Lisbeth.saeterstad@nordlandssykehuset.no