Norsk Brannskaderegister

Norsk Brannskaderegister

Om registeret
Resultater
Kontakt

Formål 

NBR skal være tilknyttet spesialisthelsetjenesten og være et nasjonalt register som samarbeider med alle sykehus i Norge som behandler pasienter med akutte brannskader. NBR skal kvalitetssikre hele behandlingsforløpet for pasientgruppen som blir innlagt i sykehus for akutt brannskadebehandling og sikre at spesialisthelsetjenestens langtidsoppfølging av pasienter som har vært innlagt i sykehus fungerer godt i alle helseregioner.  

NBR skal gi en nasjonal oversikt over hvilke behandlingsprinsipp for brannskader som til enhver tid er gjeldende på sykehusene i landet og deres behandlingsresultat. NBR skal samle informasjon fra hele behandlingsforløpet for de pasientene som er så hardt skadet at de trenger akutt behandling med innleggelse i sykehus, også fra førstehjelpsbehandlingen på skadestedet og under transport.  

NBR skal gi en systematisk oversikt over forekomsten av og årsakene til brannskader som må behandles med innleggelse i sykehus i Norge. Informasjonen skal tilrettelegge for forebygging av brannskader i Norge.  

Videre skal NBR:  

  • Vise om kvaliteten på tjenestene er lik i alle helseregioner. 
  • Brukes til å beskrive brannskadenes epidemiologi for å utvikle gode strategier for forebygging av brannskader. 
  • Dokumentere pasientenes opplevelse av behandling og pasientenes opplevelse av behandlingsresultat og livskvalitet for å kunne forbedre hjelpeapparatet der pasientgruppen synes det svikter. 
  • Registrere komplikasjoner og kjente risikofaktorer i behandlingen og kunne identifisere og isolere «nye» risikofaktorer. 

Dette innebærer at data fra NBR skal benyttes til: 

  • Å forbedre strategi og kvalitet av behandling  
  • Å videreutvikle nasjonale retningslinjer for brannskadebehandling  
  • Veiledning, kunnskap- og kompetansespredning om brannskadebehandling 
  • Opplysningsvirksomhet og forebyggende arbeid 
  • Kvalitetsforbedringsprosjekter samt å sikre data til forskning 

Pasienter 

NBR samler personidentifiserte data om sykehusopphold for alle pasienter som innlegges i norske sykehus for behandling av en akutt brannskade. De registrerte gis informasjon og har reservasjonsrett. Det samles i tillegg inn samtykkebasert informasjon fra registrerte personer i etterkant av sykehusoppholdet  

 

Resultater

Registeret fikk nasjonal status i 2022 og har derfor ikke resultater ennå. 

Kontaktpersoner

 

Databehandlingsansvarlig: Helse Bergen HF 
Hjemmeside: https://helse-bergen.no/norsk-brannskaderegister

Norsk brannskaderegister (NBR) 
Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen 
Tlf: 55 97 62 83
Epost: nbr@helse-bergen.no 
  
Ragnvald Ljones Brekke 
Faglig leder 
Tlf: 55 97 52 15 
Epost: ragnvald.ljones.brekke@helse-bergen.no 
 
Christer Kubon 
Daglig leder 
Tlf: 55 97 62 36 
Epost: christer.kubon@helse-bergen.no 
 
Ingrid Ystebø Skarestad 
Koordinator 
Tlf: 55 97 62 83 
Epost: ingrid.ystebo.skarestad@helse-bergen.no