Norsk intensiv- og pandemiregister

Norsk intensiv- og pandemiregister

Om registeret
Kvalitetsforbedring
Forskning
Kontakt

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) er en del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregistre. Registeret ble startet opp i 1998, og samlet de første årene data om pasienter behandlet ved norske intensivenheter. I forbindelse med pandemien covid-19 i 2020 ble registeret utvidet til å også omfatte pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier (som omfatter Norge) eller pandemier. På disse sidene kan du se mer om resultater knyttet til den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter. Opplysninger om pandemipasienter vil komme.

Formål

Norsk intensiv- og pandemiregister har tre hovedformål:

  • Registeret skal gi grunnlag for rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske intensivenheter og om epidemiutbrudd.
  • Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter og for virksomhet knyttet til epidemiutbrudd.
  • Registeret skal legge til rette for forskning relatert til intensivvirksomhet og epidemiutbrudd.

Pasienter

Norsk intensiv- og pandemiregister omfatter to pasientgrupper, pasienter innlagt på intensiv og pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med epidemi- eller pandemisykdom. Alle pasienter med covid-19, blir registrert i pandemidelen av registeret. Covid-pasienter på intensiv blir registrert i både pandemi- og intensivdelen av registeret. Under kan du lese litt mer om intensivpasienter i Norsk intensiv- og pandemiregister.

I Norge behøver årlig omkring 16 000 personer intensivbehandling, og alle som oppfyller NIRs kriterier, skal inkluderes i registeret.

Intensivpasienter er kritisk syke og skadde pasienter som får overvåkning og behandling i egne sykehusenheter med spesialisert utstyr og spesialutdannet personale. Svikt i puste- og lungefunksjon, blodsirkulasjon og nervesystemets funksjon er sammen med alvorlige infeksjoner og større skader noen vanlige årsaker til intensivbehandling.

Registeret samler inn data etter en standardisert mal fra pasientopphold ved norske intensivenheter.

Registerpopulasjonen er alle intensivpasienter som oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  1. Liggetid > 24 timer på intensiv/i overvåkningsarealet, der det er reellt behov for intensivbehandling/intensivovervåkning
  2. Mekanisk respirasjonsstøtte (pustehjelp)
  3. Død på intensiv
  4. Overflytting til annen intensivenhet i løpet av de første 24 timer
  5. Kontinuerlig infusjon av blodtrykksregulerende medisin

Totalt utgjør dette om lag 16 000 intensivopphold årlig i Norge.

Hvordan bidrar registeret til kvalitet?

Tittel

Intensiveining

Årstal

Trakeotomi i intensivavdelinger i Norge

Sykehuset Innland + nasjonale data

Pågåande

DecubICUs

-

Pågåande

Pårørendetilfredshet i norske Intensivavdelinger- et kvalitetsforbedringsprosjekt

Britt Sjøbø et al. 19 NIR-einingar

2017

Forskning
Doktorgradsprosjekt

Tittel

Doktorand

Årstal

Intensive care for the very old - ICU admission triage and outcomes

Finn Andersen, NTNU

2017

Severity of disease and concern for the distribution of lifetime health. Distribution-weighted cost-effectiveness analysis of admission to intensive care units

Frode Lindemark, UiB

2017

Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine

Kristian Strand, UiB

2011

Audit and feedback methods

Antonija Petosic

Pågåande

Interhospital transport of critically ill patients,  Helse Sør-Øst

Helge Eiding

Pågåande


Mastergradsprosjekt

Tittel

Kandidat

Årstal

1- og 2-årsmortalitet i den norske intensivpopulasjonen

Eivind A. Sjursæther

Pågåande

Pårørandetilfredshet i intensivavdelingen

Randi Olsson Haave, Hilde H. Bakke

2018

Pasientsikkerhetskultur og resultater i norske intensivavdelinger

Birgitte Sterud Deilkås

2017

Effekt av oppfølgingssamtalar

Austenå

 

Tur-retur intensiv, en kartlegging av potensielle årsaker til reinnleggelse

Kristin Naustdal

Pågåande


Artiklar/publikasjonar

Forfattar

Tittel

Tidsskrift

Årstal

Stafseth et al.

Association between patient classification systems and nurse staffing costs in intensive care units: An exploratory study

Int and Crit Care Nurs

2018

Moi et al.

The provision of nurse-led follow-up at Norwegian intensive

care units

J Clin Nurs. 2018;27:2877–2886

2018

H. Flaatten et al.

The status of intensive care medicine research and a future agenda for very old patients in the ICU

Intensive Care Med (2017) 43:1319–1328

2017

F. Lindemark et al.

Costs and expected gain in lifetime health from intensive care versus general ward care of 30,712 individual patients: a distributionweighted cost-effectiveness analysis

Critical Care (2017) 21:220

2017

F. Lindemark et al.

Age, Risk, and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care: A Registry-Based Population Modelling Study

PLoS ONE 10(5): e0125907. doi:10.1371/journal.pone.0125907

2015

Bekkevold et al.

Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices to Ventilator Time in Norwegian Intensive Care Units.

J Crit Care Med

2015

Ø. A. Haaland et al.

A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data

Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58: 701–708

2014

F. H. Andersen et. al.

Do elderly intensive care unit patients receive less

intensive care treatment and have higher mortality?

Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 1298-1305

2012

J. H. Laake et. al.

Impact of the post-World War II generation on intensive

care needs in Norway

Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54: 479-484

2010

Barratt-Due et al.              

Hematologisk malignitet

 

Pågåande

 

Kontaktpersoner

Databehandlingsansvarlig
Helse Bergen HF

Norsk Intensivregister

Hjemmeside:
Norsk intensivregister

Telefon: 55 97 50 00

E-post:
norskintensivregister@helse-bergen.no
 

Norsk Pandemiregister

Hjemmeside:
Norsk Pandemiregister

Telefon: 55 97 50 00

E-post:
norskpandemiregister@helse-bergen.no