Norsk diabetesregister for voksne

Resultater publisert i 2017

Hovedfunn:
  • Store forskjeller mellom sykehus i andel pasienter med dårlig blodsukkerkontroll
  • Tilfredstillende andel pasienter får kontrollert risikofaktorer som langtidsblodsukker, blodtrykk og kolesterol
  • For få pasienter blir undersøkt for å avdekke komplikasjoner tidlig

Det er fortsatt stor variasjon mellom sykehusene i prosentandel av pasienter med type 1- diabetes som har dårlig blodsukkerkontroll med HbA1c (langtidsprøven) > 9%. Å redusere andel pasienter med dårlig blodsukkerkontroll er et satsingsområde i 2017 – 2018. 13 sykehus deltar aktivt i et kvalitetsforbedrende prosjekt som har som mål å redusere andel med HbA1c > 9%. Dette prosjektet vil bli ferdig høsten 2018.

Andel pasienter med type 1- diabetes som får kontrollert risikofaktorer som HbA1c, blodtrykk og LDL kolesterol er tilfredstillende, mens andel pasienter som har fått kartlagt røykevaner er ikke tilfredsstillende. Undersøkelse for å avdekke komplikasjoner på et tidlig tidspunkt er ikke tilfredsstillende utført. Prosentandel pasienter med type 1 diabetes som har dokumentert undersøkelse av øyenbunn,  føtter og urin varierer  mellom sykehusene, og flere sykehus har betydelig forbedringspotensial. 

Figur 2-9 viser om sykehuspoliklinikker har gjennomført prosedyrer som er anbefalte i nasjonale faglige retningslinjer for diabetes. Poliklinikker som har rapportert på mindre enn 50 % av pasientene er ikke tatt med i figurene. For undersøkelse av føtter, øyebunn og måling av urinalbumin, er bare de som har hatt diabetes 5 år eller mer inkludert. Det presenteres kun data fra diabetespoliklinikkene på grunn av dårlig dekningsgrad hos allmennlegene.

Dekningsgrad

36 av ca. 50 diabetespoliklinikker (72 %) og 696 av 4668 allmennleger (15 %) sendte inn data til diabetesregisteret i 2016. Dette er en økning på 2 diabetespoliklinikker og 36 allmennleger fra 2015. Det er full dekning fra sykehusene i Helse Nord og Helse Vest. I Helse Sør-Øst rapporterer alle utenom Kongsberg, Ringerrike og Sykehusene i Telemark. Ingen av sykehusene i Helse Midt-Norge rapporterer til registeret. Helse Midt-Norge har startet med rapportering i 2017 og har pt registrert inn ca 1000 pasienter.  Allmennlegene som leverer data til registeret er fordelt rundt i alle fylker. Det er flest allmennleger som leverer data fra Hordaland, Rogaland og Nordland.

Registeret hadde data på totalt 41082 pasienter per 31.12.2016. Av disse var det 12289 pasienter med type 1-diabetes, 26944 med type 2-diabetes, 839 med svangerskapsdiabetes og 1010 med annen eller ukjent type diabetes. Dette er en økning på 8350 pasienter fra 2015 og 15602 pasienter fra 2014.

Med bakgrunn i beregninger gjort av folkehelseinstituttet (1), antar registeret at 25.000 personer over 18 år har type 1 diabetes og 216.000 har type 2 diabetes i sin beregning av den totale dekningsgraden. Registeret har da en dekningsgrad på 49 % av de med type 1-diabetes og 13 % med type 2-diabetes. 

For å beregne dekningsgraden på type 1 diabetes per sykehus har vi tatt utgangspunkt i at det er 25.000 med type 1 diabetes over 18 år blant 5.250.000 innbyggere i Norge (0,47 %) og at personer med type 1 diabetes er jevnt fordelt over hele landet. Dekningsgrad bedømt ut fra estimert antall pasienter i nedslagsfeltet har forbedret seg i 2017. Det forventes at noen pasienter med type 1-diabetes behandles i allmennpraksis slik at dekningsgrad på sykehus vil være tilfredstillende dersom det ligger mellom 60 – 80%.

Tabell 1: Estimert dekningsgrad ut fra nedslagsfelt og forventet antall pasienter med type 1- diabetes.
Sykehus
Estimert nedslagsfelt
Forventet antall med type 1 diabetes
Registrert antall med type 1 diabetes
Dekningsgrad
Sørlandssykehuset Arendal
100 000
470
423
90
Nordlandssykehuset Bodø
100 000
470
348
74
UNN Tromsø
150 000
705
517
73
Stavanger universitetssjukehus
330 000
1551
1111
72
Helgelandssykehuset, Mosjøen
16 350
77
55
72
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
100 000
470
311
66
Sykehuset Innlandet, Lillehammer
70 000
329
211
64
Haugesund sjukehus
120 000
564
341
60
Helgelandssykehuset, Mo i Rana
37 101
174
103
59
Sykehuset Innlandet, Hamar
75 000
353
208
59
Sørlandssykehuset, Kristiansand
140 000
658
373
57
Stord sjukehus
46 000
216
121
56
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger
75 000
353
185
52
Nordfjord sjukehus
30 000
141
74
52
Sykehuset Østfold, Fredrikstad
276 600
1300
683
53
Haukeland universitetssjukehus
380 000
1786
913
51
Sykehuset Vestfold Tønsberg
240 000
1128
565
50
Nordlandssykehuset, Stokmarknes
30 000
141
66
47
UNN Harstad
40 000
188
87
46
Førde sentralsjukehus
109 000
512
220
43
Diakonhjemmet sykehus
115 000
541
183
34
Bærum sykehus
160 000
752
235
31
Hammerfest sykehus
30 000
141
43
30
Akershus Universitetssykehus
500 000
2350
691
29
Sykehuset Innlandet, Tynset
20 000
94
27
29
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
25 000
118
31
26
Voss sjukehus
30 000
141
30
21
Sykehuset Innlandet, Elverum
60 000
282
60
21
Nordlandssykehuset, Lofoten
24 000
113
18
16
Kirkenes sykehus
30 000
141
22
16
UNN Narvik
30 000
141
21
15
Haraldsplass Diakonale sykehus
100 000
470
71
15
Odda sjukehus
15 000
71
9
13
OUS
510 000
2397
174
7
Drammen sykehus
160 000
752
41
5

1)    https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/diabetes-i-norge---folkeh...

Langtidsblodsukkernivå (Hba1c > 9 %)

Figur 1: Prosentandel av type 1-diabetespasienter med Hba1c > 9 % per diabetespoliklinikk.

Poliklinikker som har rapportert på mindre enn 50 % av pasientene er ikke tatt med i figuren. 
 
Kommentar til figur 1: HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker. Tallene i parentes er endringen i prosentandel over 9 % fra 2015 til 2016. HbA1c vurderes å være det beste målet på blodsukkerkontroll og den eneste variabelen som kan relateres til senere utvikling av komplikasjoner som øyeskade, nyreskade og nerveskade (mikrovaskulære komplikasjoner). Pasienter med HbA1c > 9 % løper en høy risiko for diabeteskomplikasjoner. Sykehusene bør ha som mål at prosentandel med forhøyet HbA1c ligger under 17. 

Utførte prosedyrer

Figur 2: Utførte prosedyrer.

Kommentar figur 2: Kartlegging av risikofaktorer for senkomplikasjoner og forekomst av tidlige senkomplikasjoner er en viktig del av diabetesomsorgen. Dersom alle pasienter har fått utført alle syv prosedyrer vil søylene gå til 700 i figur 2. Det er imidlertid ikke ønskelig at 100 % av prosedyrene er gjennomført for samtlige variabler. Sykehusene bør likevel ha dokumentert at prosedyrene er gjennomførte hos de fleste pasientene, slik at summen på søylene trolig bør ligge mellom 550 – 650. Figuren viser om prosedyrene er dokumentert. Hos sykehus som nylig har tatt i bruk diabetesregisterets diabetesjournal er det mulig at prosedyrene kan ha vært gjennomført, men ikke dokumentert i diabetesjournalen. Det er også mulig at prosedyrene ikke er dokumentert i diabetesjournalen hvis ikke samtlige leger og sykepleiere på sykehuset bruker programvaren.

Måling av HbA1c

Figur 3: Prosentandel som har fått målt HbA1c.

Kommentar til figur 3: En tilstrekkelig prosentandel av pasientene har fått målt HbA1c i løpet av de siste 15 månedene.

Måling av blodtrykk

Figur 4: Prosentandel som har fått målt blodtrykk.

Kommentar til figur 4: Blodtrykket bør være målt hos flere enn 95 % av pasientene. Flere sykehus har et forbedringspotensial.

Måling av kolesterol

Figur 5: Prosentandel som har fått målt LDL.

Kommentar til figur 5: Prosentandelen som har fått målt LDL-kolesterol bør være større enn 95 %. 

Kartlegging av røykevaner

Figur 6: Prosentandel som har fått kartlagt røykevaner.

Kommentar til figur 6: Å kartlegge røykevaner samt oppfordre til røykeslutt er blant de viktigste tiltakene for å redusere overdødelighet hos pasienter med diabetes. Flere sykehus må ha økt fokus på dette.

Undersøkelse av føttene

Figur 7: Prosentandel som har fått undersøkt føttene.

Kommentar til figur 7: Føttene bør være undersøkt hos minst 70 % av pasientene.

Øyebunnsundersøkelse

Figur 8: Prosentandel som har fått utført øyebunnsundersøkelse.

Kommentar til figur 8: Å oppdage øyekomplikasjoner på et tidlig tidspunkt er en viktig del av diabetesomsorgen. Figuren viser for stor variasjon mellom sykehusene. Om resultatene beror på manglende øyeundersøkelse eller om forklaringen er fravær av tilbakemelding fra øyelege til diabetespoliklinikk er usikkert. Uansett må situasjon bedres ved mange sykehus.

Måling av mikroalbumin

Figur 9: Prosentandel som har fått målt mikroalbumin.

Kommentar til figur 9: Figuren viser for stor variasjon mellom sykehusene. Prosentandel som har målt mikroalbumin bør ligger over 80%.