Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Årets funn:
  • Det er flest kvinner som er med i registeret og den største aldersgruppen som starter behandling for spiseforstyrrelse er under 30 år.
  • Det er en stor andel som har en kroppsmasseindeks (BMI) under 17,5 som indikerer anoreksi. Også mange har en BMI innenfor normalområdet. En liten andel har en BMI over 30, som indikerer bulimi eller overspisingslidelse. 
  • De aller fleste pasientene har sterke spiseforstyrrelsessymptomer som reduserer deres funksjon i dagliglivet.

NorSpis startet sin datainnsamling i begynnelsen av 2017 og er i en prosess med å utvikle kvalitetsindikatorer.  Foreløpig er det for få enheter som registrerer inn data til at det kan beregnes en nasjonal dekningsgrad.

Dekningsgrad

Det er første gang dekningsgraden har blitt beregnet for NorSpis. Dekningsgraden viser andelen pasienter som ble registrert av de som var aktuelle for registrering, og er et sentralt mål på datakvalitet. Det ble for 2017 kun beregnet dekningsgrad for de fire regionale sentrene som hadde levert data, og kun for start-registreringene, og ikke sluttregistreringene. Det er knyttet usikkerhet til beregningen av antall pasienter som var aktuelle for inklusjon i NorSpis det enkelte sted, mens antall faktisk registrerte pasienter er hentet fra registeret NorSpis. Se årsrapporten for nærmere informasjon om beregningene. I tabellen under fremkommer beregnet dekningsgrad for startregistreringene i kolonnen  «startregistreringer». 

Tabell: Estimert dekningsgrad ved registrerende enheter 2017.
   Beregningsmetode for antall pasienter aktuelle for inklusjonKommentar
Region (by)BehandlingsenhetStart- registreringerSlutt- registreringer
Helse Midt-Norge (Levanger/Stjørdal)Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)9.9%-RKSF sine egenrapporterte tall over totalt antall henvisninger og  hvor mange av disse som var/ikke var aktuelle  for inklusjon i NorSpis.Estimert dekningsgrad kunne blitt 48.5% hvis alle opprettede startregisteringer hadde blitt ferdigstilt.
Helse Nord (Bodø)Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)59.6%-Rapporter i journalsystemet Ednor med oversikt over antall pasienter som mottok behandling eller utredning. NorSpis vurderer at beregningen er rimelig valid. 
Helse Nord (Tromsø)Regionalt senter for spiseforstyrrelser - barn og unge (RSS)85.7%-Rapport 9801 i journalsystemet DIPS over antall mottatte henvisninger. Antall avviste og videresendte henvisninger ble trukket fra.NorSpis vurderer at beregningen er rimelig valid. 
Helse Sør-Øst (Oslo)Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP)24.9%-30%-Rapport over antall pasienter som mottok vurderingssamtaler fra journalssystemet DIPS, og derfra RASP sine egne estimater på antall pasienter  som var aktuelle for inklusjon i Norspis.Beregningsmetoden har flere forutsetninger og baserer seg på forholdsvis grove estimater.
Helse NordBUP Mosjøen----
Helse NordPsykiatrisk senter Mosjøen----
Helse Sør-Øst (Tønsberg)BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold----

 

Alder og kjønn

Det er registrert totalt 111 pasienter i NorSpis i 2017. De aller fleste er kvinner med en andel på 96,4 prosent. Den største aldersgruppen ved start er de mellom 15-20 år. Samlet sett er nesten 80% av pasientene under 30 år ved startregistrering.

Figur 1. Aldersfordeling pasienter ved start.

Kroppsmasseindeks (BMI)

Figur 2 viser kroppsmasseindeksen (BMI) for alle spiseforstyrrelsesdiagnosene i NorSpis. BMI verdiene er ikke sortert i forhold til type spiseforstyrrelse (i og med at dette ikke registreres før ved behandlingsslutt). Antallet i denne figuren er 109 og ikke 111 pga en feil i den datatekniske løsningen. Den største BMI gruppen er i kategorien 15-17,5. Man ser også at 12,8 prosent har en BMI under 15. Mange har en BMI innenfor normalområdet. Videre er det 7,3 prosent som er registret med en BMI på over 30, som indikerer fedmeproblematikk knytta til bulimi eller overspisingslidelse.

Figur 2. Kroppsmasseindeks (BMI) ved start

Spiseforstyrrelsessymptom og funksjon

EDE-Q, Eating Disorders Examination Questionnaire (Fairburn, 2008) er et skjema som gir et mål på spiseforstyrrelsessymptomer. Skjemaet gjelder for voksne og unge f.o.m. 14 år, dvs. at de yngste ikke har besvart dette skjemaet. Den kliniske grenseverdien er en skåre på 2,5. Antallet i denne figuren er 107 og ikke 111 som skyldes manglende utfylling av skjemaet.  Skårene viser at ca. 75 prosent av pasientene rapporterer spiseforstyrrelsessymptom innen det kliniske området ved start.

Figur 3. EDE-Q global skår ved start 

CIA, Clinical Impariment Assessment (Fairburn, 2008) er et vurderingsmål mht fungering og angir i hvilken grad spiseforstyrrelsen påvirker dagliglivet. Skjemaet gjelder for voksne og unge f.o.m. 14 år, dvs. at de yngste ikke har besvart dette skjemaet. Den kliniske grenseverdien på dette skjemaet er en skåre på 16. Antallet i denne figuren er 106 og ikke 111 som skyldes manglende utfylling av skjemaet. Skårene viser at nesten 90 prosent av pasientene rapporterer en klinisk funksjonssvikt pga spiseforstyrrelsen ved start.

Figur 4. CIA global skår ved start

 

Årsrapporter