Søknad om støtte til teknisk løsning for nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre kan søke Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) om inntil kr. 500 000,- i støtte til å etablere teknisk løsning for registeret.

Forutsetning for støtte er at registeret etableres på en av de støttede tekniske plattformene for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Per idag gjelder dette OpenQReg som leveres av Helse Nord IKT og MRS som leveres av HEMIT.

Ved etablering av registre er det viktig å kartlegge mulighet for å kunne automatisere datafangsten til registeret. Dette innebærer at en bør hente data som allerede finnes andre steder i stedet for å måtte legge de inn på nytt. Ofte finnes slike data i EPJ (f.eks. DIPS eller Helseplattformen), KPR eller NPR (Norsk Pasientregister).

Det finnes nasjonale føringer for bruk av standarder i registerets variabler. Når en bruker disse vil en kunne koble sammen data fra forskjellige registre for forsking og analyse. Direktoratet for e-Helse anbefaler at en bruker Snomed CT.

Teknologiforum for nasjonale medisinske kvalitetsregistre (FMK) gjør løpende prioritering av mottatte søknader og tildeler midler i henhold til retningslinjer i dokumentet «Retningslinjer for tildeling av midler fra Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)».

Møteplan 2024:

  • 14. februar (Teams)
  • 17. april (Oslo)
  • 11. juni (Teams)
  • 28. august (Teams)
  • 23. oktober (Oslo)
  • 10. desember (Teams)