Utviklingsprosess

Det er utarbeidet standardiserte prosesser for å ivareta utvikling, publisering og revidering av nasjonale kvalitetsindikatorer (Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2018). Kvalitetsindikatorer knyttet til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kan utvikles på tilsvarende sett.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre registrerer en rekke parametere som er viktige for å karakterisere pasientene som er inkludert i registeret, behandlingen de får og resultatet de oppnår av sykdom og behandling. Utvalgte parametere brukes som fagspesifikke kvalitetsindikatorer; de måler kvaliteten på særlig viktige sider av virksomheten som registeret følger. Resultat av målingene på nasjonalt plan og for behandlingsstedene  publiseres på www.kvalitetsregistre.no.

For hver av registrenes kvalitetsindikatorer er det definert en målsetting. Måloppnåelse defineres som høy, moderat eller lav, illustrert henholdsvis ved fargene grønn, gul og rød. På denne måten får behandlingsenhetene mulighet til å vurdere sitt forbedringspotensial basert på forholdet mellom målsettingen og det nivået de selv har nådd.

Organiseringen rundt utvikling av kvalitetsindikatorer i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet innebærer sammensetning av grupper med deltagere fra relevante fagmiljø i helsesektoren, representanter for brukerne og eventuelle relevante registermiljø. Prosjektlederansvar og sekretariat ligger hos Helsedirektoratet. «Rammeverket» presenterer standardiserte prosesser rundt utvikling, publisering og revidering av nasjonale kvalitetsindikatorer. Beskrivelse/definisjon av indikatoren, testing, kvalitetssikring, analyse og høringer inngår i disse prosessene.

Nasjonale kvalitetsregistre har etablert registerledelse og fagråd med sammensetning som tilsvarer kravene til indikatorgruppene i kvalitetsindikatorsystemet. Registrenes nære kontaktflate med spesialforeningene representerer kanal for høringer / innspill og for å sikre faglig forankring av fagspesifikke kvalitetsindikatorer. Kvalitetsregistrene speiler klinisk praksis. Etterlevelse av nasjonale faglige retningslinjer /best practice er særlig aktuelle kvalitetsindikatorer. Indikatorene publiseres for allmennheten på kvalitetsregistre.no. I tillegg har helsepersonell ved rapporterende enheter tilgang til egne oppdaterte, men mindre kvalitetssikrede resultat via Rapporteket eller andre resultattjenester som krever pålogging.

Aktuelle spørsmål ved vurdering

Still spørsmål til eksisterende indikatorer:

  1. Er det konsensus om indikatoren i fagmiljøet nasjonalt?
  2. Gir indikatoren en felles referanseramme?
  3. Er indikatoren definert (operasjonell definisjon)?
  4. Er indikatoren betydningsfull?
  5. Er indikatoren vitenskapelig begrunnet – kan det dokumenteres at den måler etablert praksis i helsetjenesten basert på eksisterende lovverk, nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning?
  6. Er indikatoren nyttig – gjøres resultatene tilgjengelig på en slik måte at målgruppene kan bruke indikatorene til sitt formål (valg, forbedring, styring)?
  7. Er indikatoren gjennomførbar – er den basert på tilgjengelig data og relevante rapporteringer, slik at innhenting av resultater ikke blir for kostbart?
  8. Publiseres indikatoren jevnlig slik at resultatene gjøres tilgjengelig for publisering i henhold til avtalt hyppighet for å ha aktualitet for målgruppene?