Årsrapportmal

Her finner du mal for årsrapport for rapporteringsåret 2020 for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Årsrapport skal inneholde resultater for data som foreligger i registeret per 31. desember 2020.

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2021, og sendes til servicemiljoet@skde.no

Årsrapportmalen har to mindre endringer sammenlignet med i fjor. Det er viktig at registrene benytter den nye malen for årsrapport siden endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Oversikt over endringene i årsrapportmalen:

  • Kapittel 6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring: Tilføyd: Gi en tydelig beskrivelse av aktive handlinger for konkrete tiltak som er gjort, av hvem og i hvilken periode.
  • Kapittel 10.1, pkt. 16 i skjema: Tilføyd presisering om at Prom/Prem skal presenteres på enhetsnivå der dette er mulig.

Mulighet for å søke om utsettelse

For kvalitetsregistre som ikke har mulighet til å sammenstille data innen fristen, er det mulig å søke om utsettelse. Begrunnet søknad sendes servicemiljøet i egen region. Frist for å søke utsettelse er 1. juni. I søknaden må registrene angi tidspunkt for når de kan levere.

Veiledning for valideringsundersøkelser

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer årlig registrenes beskrivelse av hvordan de dokumenterer registrenes datakvalitet. Flere registre har uttrykt usikkerhet angående omfang av valideringsundersøkelser. For eksempel hvor mange sykehus bør inkluderes, hvor mange hendelser  og hvor mange variabler som bør gjennomgås. Som følge av dette er det utviklet en veileder med anbefalinger for valideringsundersøkelser.