Årsrapportmal

Her finner du Stadieveileder og mal for årsrapport for rapporteringsåret 2023 for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Årsrapport skal inneholde resultater for rapporteringsåret 2023. Registre kan også ta med resultater for 2024, så langt dette er mulig.

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2024, og sendes til servicemiljoet@skde.no Resultater av dekningsgradsanalyser kan, om nødvendig, sendes inn senest 1. september.

Frist for å publisere resultater for 2023 interaktivt er 15. juni 2024.

Hvis ikke spesielle forhold taler mot det skal også resultater hittil for 2024 publiseres innen 15. desember 2024. Informasjon om hva resultatsiden skal inneholde: https://www.kvalitetsregistre.no/publisering-av-resultater-pa-nett

Interregional arbeidsgruppe (IRA) har vedtatt en ny mal for årsrapporter fra kvalitetsregistrene som skal tas i bruk for rapporteringsåret 2023. Den nye malen er noe forkortet og forenklet sammenlignet med tidligere, og det legges opp til en større andel strukturert informasjon. Malen er utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe ledet av Servicemiljøet, og den er bredt forankret etter innspill fra de nasjonale registrene. Ta kontakt med servicemiljøet i egen region eller med leder for arbeidsgruppen dersom du har spørsmål om den nye malen: torunn.varmdal@stolav.no.

Mulighet for å søke om utsettelse

For kvalitetsregistre som ikke har mulighet til å sammenstille data innen fristen, er det mulig å søke om utsettelse. Begrunnet søknad sendes servicemiljøet i egen region. Frist for å søke utsettelse er 1. juni. I søknaden må registrene angi tidspunkt for når de kan levere, men siste frist for levering er 1. september 2024.

Veiledning for valideringsundersøkelser

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer årlig registrenes beskrivelse av hvordan de dokumenterer registrenes datakvalitet. Flere registre har uttrykt usikkerhet angående omfang av valideringsundersøkelser. For eksempel hvor mange sykehus bør inkluderes, hvor mange hendelser og hvor mange variabler som bør gjennomgås. Som følge av dette er det utviklet en veileder med anbefalinger for valideringsundersøkelser.

Årsrapportmal for rapporteringsåret 2023 LATEX

Eksempler på utfylling av kapitler: