Årsrapportmal

Her finner du Stadieveileder og mal for årsrapport for rapporteringsåret 2021 for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Årsrapport skal inneholde resultater for rapporteringsåret 2021. Registre kan også ta med resultater for 2022, så langt dette er mulig.

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2022, og sendes til servicemiljoet@skde.no

Dekningsgradsanalyser basert på eksterne kilder, som ikke er ferdigstilte ved innlevering ettersendes så snart de er klare og senest 1. september 2022.

Årsrapportmalen har noen mindre endringer sammenlignet med i fjor. Det er viktig at registrene benytter den nye malen for årsrapport siden endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Oversikt over endringene i årsrapportmalen:

  • Kap. 5.4 Dekningsgrad: Det er presisert at dekningsgrad skal oppgis i hele tall.
  • Kap. 6.9. Evaluering av tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring (endret praksis): Det er tilføyd at det skal gis en tydelig beskrivelse av aktive handlinger for konkrete kvalitetsforbedringstiltak som er gjort, av hvem og i hvilken periode.
  • Kap. 7.1. Resultater tilbake til deltagende fagmiljø: Veiledningstekst er endret: Beskriv form og frekvens for rapportering av resultater, for eksempel om registrerende enheter har on-line tilgang til oppdaterte data for pasienter de har registrert inn samt nasjonale aggregerte data. Med oppdatert menes minst hvert halvår, hvis ikke spesielle forhold taler mot dette (få inkluderte pasienter årlig).

Oversikt over endring i Stadieveilederen:

Pkt. 14, stadium 4: Kravtekst er endret til: Registrerende enheter har on-line tilgang til oppdaterte data for pasienter de selv har registrert inn samt nasjonale aggregerte data.

Mulighet for å søke om utsettelse

For kvalitetsregistre som ikke har mulighet til å sammenstille data innen fristen, er det mulig å søke om utsettelse. Begrunnet søknad sendes servicemiljøet i egen region. Frist for å søke utsettelse er 1. juni. I søknaden må registrene angi tidspunkt for når de kan levere, men siste frist for levering er 1. september 2022.

Veiledning for valideringsundersøkelser

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer årlig registrenes beskrivelse av hvordan de dokumenterer registrenes datakvalitet. Flere registre har uttrykt usikkerhet angående omfang av valideringsundersøkelser. For eksempel hvor mange sykehus bør inkluderes, hvor mange hendelser  og hvor mange variabler som bør gjennomgås. Som følge av dette er det utviklet en veileder med anbefalinger for valideringsundersøkelser.

Veiledning valideringsundersøkelser.pdf