Årsrapportmal

Her finner du Stadieveileder og mal for årsrapport for rapporteringsåret 2022 for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Årsrapport skal inneholde resultater for rapporteringsåret 2022. Registre kan også ta med resultater for 2023, så langt dette er mulig.

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2023, og sendes til servicemiljoet@skde.no

Dekningsgradsanalyser basert på eksterne kilder, som ikke er ferdigstilte ved innlevering ettersendes så snart de er klare og senest 1. september 2023.

Frist for å publisere resultater for 2022 interaktivt er 15. juni 2023.

Hvis ikke spesielle forhold taler mot det skal også resultater hittil for 2023 publiseres innen 15. desember 2023. Informasjon om hva resultatsiden skal inneholde: https://www.kvalitetsregistre.no/publisering-av-resultater-pa-nett.

Årsrapportmalen og Stadieveilederen har flere endringer sammenlignet med i fjor. Det er viktig at registrene benytter den nye malen for årsrapport siden endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Oversikt over endringer i årsrapportmal for 2022

 • Kap. 6.2 (Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer): fjerde kulepunkt er omformulert slik at det nå kreves at faglige veiledere/anbefalinger knyttes til de konkrete oppgitte kliniske kvalitetsindikatorene.
 • Kap. 6.6 (Etterlevelse av faglige retningslinjer) har fått fyldigere veiledningstekst som ivaretar endringer/ny veiledningstekst i Stadieveilederens pkt. 10.
 • Kap. 6.7-6.9 er slått sammen til ett kap. 6.7 Pasientrettet kvalitetsforbedring. Informasjonen tidligere oppgitt i tre kapitler fylles nå ut i to oversiktlige tabeller for å gi bedre sammenheng for både skriver og leser.
 • Kap. 6.10 (Pasientsikkerhet) har fått nytt kapittelnr: 6.8.
 • Kap. 7.4 (Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no) har fått endret veiledningstekst som ivaretar endringer i stadieveilederens pkt. 8 og 14.
 • Kap. 10.1 (Vurderingspunkter for vurdering av stadium):

Det er tilføyd en setning i ingressteksten om at Stadieveilederens veiledningstekst beskriver utfyllende hva som skal til for at krav vurderes som oppfylt.

 • Kap. 10.1 (Vurderingspunkter for vurdering av stadium), tabellens pkt. 14 har fått ny tekst i samsvar med endringer i Stadieveilederens pkt. 14. NB! Kravet i Stadieveilederens pkt. 14 om publisering 15. desember er nytt og får ikke tilbakevirkende kraft. Dette vil dermed gjelde fra og med årsrapport for 2023. Kravet om publisering av resultater for 2022 innen 15. juni 2023 består.

Oversikt over endringer i stadieveilederen for 2022

 • Krav 7 (Registeret kan dokumentere dekningsgrad på minst 60 % i løpet av siste to år):

Tilføyd setning til veiledningstekst: Ekspertgruppen vurderer siste foreliggende dekningsgradsanalyse som er utført i løpet av siste to år.

 • Krav 8 (Registeret skal minimum årlig presentere kvalitetsindikatorer interaktivt på nettsiden kvalitetsregistre.no):

Omformulert veiledningstekst: Registeret presenterer resultater interaktivt på enhetsnivå samt nasjonale aggregerte data innen 15. juni.

 • Krav 10 (Registeret presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste faglige retningslinjer): Mer utfyllende kravtekst for å presisere hva som bes beskrives.
 • Krav 13 (Registeret kan dokumentere dekningsgrad på minst 80 % i løpet av siste to år):

Tilføyd setning til veiledningstekst: Ekspertgruppen vurderer siste foreliggende dekningsgradsanalyse som er utført i løpet av siste to år.

 • Krav 14 Ny kravtekst: Registeret skal minst to ganger årlig presentere kvalitetsindikatorresultater interaktivt på nettsiden kvalitetsregistre.no):

Ny veiledningstekst: Registeret presenterer resultater interaktivt på enhetsnivå samt nasjonale aggregerte data to ganger per år, senest 15. juni og 15 desember, hvis ikke spesielle forhold taler mot dette. NB! Kravet om publisering 15. desember er nytt og får ikke tilbakevirkende kraft. Det vil dermed gjelde fra og med årsrapport for 2023.

 • Nivå A (Registeret kan dokumentere resultater fra kvalitetsforbedrende tiltak som har vært igangsatt i løpet av de siste tre år. Tiltakene skal være basert på kunnskap fra registeret):

Tilføyd setning til veiledningstekst: Det må opplyses om hvem som utførte hvilke tiltak, når tiltakene startet og når de er avsluttet.

Mulighet for å søke om utsettelse

For kvalitetsregistre som ikke har mulighet til å sammenstille data innen fristen, er det mulig å søke om utsettelse. Begrunnet søknad sendes servicemiljøet i egen region. Frist for å søke utsettelse er 1. juni. I søknaden må registrene angi tidspunkt for når de kan levere, men siste frist for levering er 1. september 2023.

Veiledning for valideringsundersøkelser

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer årlig registrenes beskrivelse av hvordan de dokumenterer registrenes datakvalitet. Flere registre har uttrykt usikkerhet angående omfang av valideringsundersøkelser. For eksempel hvor mange sykehus bør inkluderes, hvor mange hendelser og hvor mange variabler som bør gjennomgås. Som følge av dette er det utviklet en veileder med anbefalinger for valideringsundersøkelser.

Veiledning valideringsundersøkelser.pdf