Årsrapportmalen for 2017 er klar

Image
Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2017, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Til høsten er det igjen tid for at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene å sende inn sine årsrapporter. Frist for innsending av årsrapport for 2017 er 1.oktober.

For å underlette arbeidet med årsrapporten er det utarbeidet mal for årsrapport og en veileder til stadieinndelingssystemet.

Punktene i årsrapporten er de samme som tidligere, men hjelpeteksten er endret noe. Hjelpeteksten beskriver hva som skal fylles inn under hvert punkt i årsrapporten, og er samordnet med krav som stilles i stadieinndelingssystemet.

Veilederen til stadieinndelingssystemet er utarbeidet til hjelp for registrene, men også for ekspertgruppen når de skal vurdere om de ulike kravene i stadieinndelingen er oppfylt. I veilederen kommer det frem hvor i årsrapporten hvert punkt skal beskrives, og hvilke krav som stilles til de ulike punktene.