Årsrapportmalen for 2019 er klar

Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2020. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Mal for årsrapport 2019 for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er nå klar. Frist for registrene å sende inn årsrapport er 1. oktober 2020.

Den nye årsrapportmalen har noen endringer fra fjorårets mal. Det er viktig at registrene benytter malen i lenken under for årsrapport ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Publisering av nye resultater på nett

Det vil etter hvert komme bestilling tilknyttet publisering av resultater på nett. 
 

Oversikt over endringene i årsrapportmalen

Kap. 5.2
Metode for beregning av deknigsgrad: Det er nå presisert at dekningsgrad skal være beregnet på individnivå.

Kap. 6.2 
Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer: Veiledningstekst er satt opp punktvis, og noe omskrevet, for å tydeliggjøre krav til informasjon: 

  • redegjør for hvordan registerets beskrivelse av registervariablene foreligger (f.eks kodebok) 
  • beskriv de viktigste variabler/indikatorer som angir grad av kvalitet (struktur-, prosess- og resultatmål). Det skal fremgå hvordan de er definert, og målnivåer eller andre metoder for evaluering av måloppnåelse dersom målnivå ikke er satt, skal beskrives. Se evt. www.kvalitetsregistre.no for ytterligere beskrivelse
  • oppgi gjerne hvilke av disse indikatorene som er, eller vil egne seg som, nasjonale kvalitetsindikatorer
  • oppgi kliniske kvalitetsindikatorer som er relevante for å vurdere hvorvidt de viktigste nasjonale eller internasjonale retningslinjer (der disse finnes) etterleves, alternativt for å vurdere hvorvidt “best practice”-anbefalinger etterleves

Kap. 6.7

Identifisering av pasientrettede forbedringsområder: Det er nå presisert at identifisering av pasientrettede forbedringsområder gjelder identifisering gjort i rapporteringsåret

Kap. 6.8
Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring: Det er nå presisert at det gjelder tiltak som har vært igangsatt, videreført- eller gjennomført i rapporteringsåret

Kap 6.9
Evaluering av tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring (endret praksis): Det er nå presisert at det gjelder evaluering av tiltak som har vært igangsatt i løpet av de siste tre år

Kap. 8.2
Vitenskapelige arbeider: Det er viktig å merke seg at det bes om: 

  • antall utleveringer av data til forskningsformål i rapporteringsåret 
  • antall og titler på vitenskapelige arbeider (publikasjonsliste) for de to siste år

Kap. 9
Videre utvikling av registeret. Det er nå presisert at det skal beskrives: 

  • tiltak som er gjennomført i rapporteringsåret, eller som planlegges neste kalenderår basert på status og evaluering av registeret 
  • konkrete og realistiske tiltak for videre utvikling til neste stadium innen 3 år fra nåværende stadium ble oppnådd. Planen bør omfatte hvert punkt som per nå ikke er oppfylt i neste stadium

Kap. 10

  • Referanser til vurdering av stadium: Hele skjemaet er revidert slik at nytt skjema i malen må benyttes.
  • Nytt avsnitt, kap 10.2, der det bes om at registrene beskriver hvordan de har fulgt opp ekspertgruppens kommentarer i vurderingstekst til forrige årsrapport.

 

Lenker til årsrapportmal

Ny stadieinndeling fra 2019

I 2020 vil et revidert stadieinndelingssystem tas i bruk. Se veileder for det reviderte stadieinndelingssystemet.