Bedre monitorering ved Multippel sklerose


Prosjekt: Økt kvalitet i monitorering av sykdomsutvikling og behandlingseffekt ved Multippel sklerose.
Norsk Multippel sklerose register og biobank

Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet utløst av et komplekst samspill mellom genetiske og miljømessige risikofaktorer. For å evaluere om sykdomsmodulerende behandling har tilfredsstillende effekt, må sykdomsaktiviteten monitorers fortløpende. Dette gjøres hovedsakelig ved jevnlige funksjons- og MRI-undersøkelser, samt overvåking av forverringsepisoder (MS-attakker).

Kvalitetsforbedringsprosjektet ble startet som følge av at det gjennom Norsk MS-register og biobank (MS-registeret) ble avdekket et forbedringspotensial knyttet til overvåking av disse tre faktorene. Tre sykehus, fra henholdsvis Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst deltok. Ved bruk av etablert kvalitetsforbedringsmetodikk har deltakende avdelinger avdekket flaskehalser og prioritert tiltak for å oppnå god måloppnåelse på etablerte kvalitetsindikatorer.

Resultater

Ved bruk av kvalitetsforbedringsmetodikk og deltakelse på jevnlige erfaringsmøter med fokus på erfaringsdeling, samt jevnlig utsending av status ved de ulike sykehusene, er det oppnådd følgende resultater: Alle tre sykehus har oppnådd god eller meget god måloppnåelse på andel som fikk målt funksjon gjennom funksjonsskåren Expanded Disability Status Scale (EDSS) (av pasienter som kom til kontroll). Det at målingene holder seg stabilt høye, kan tyde på at forbedringstiltak er implementert i vanlig drift. Attakk-registering hadde høy måloppnåelse fra start, og har derfor hatt mindre fokus gjennom prosjektet. Andel som har gjennomført årlig MRI-undersøkelse har vist seg vanskelig å påvirke, da etterspurt konsensus om frekvens for dette, ikke ble avklart i løpet av prosjektperioden. Andelen for de tre sykehusene har imidlertid tilfredsstilt god eller meget god måloppnåelse, og ligger generelt høyere enn for nevrologiske avdelinger ellers i landet.

Vi konkluderer med at prosjektet har vært vellykket og resultert i bedre sykdomsmonitorering ved deltakende sykehus, noe vi er tilfredse med, tatt i betraktning at prosjektet ble gjennomført i en tid med pandemi i landet.