Kurs i analyse av registerdata 2019

-
Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Videre presenteres ulikheter mellom registerdata og RCTer (randomiserte kontrollerte studier), og eksempler på bruk av RRCT (registerbaserte RCT). 

Kurset omhandler også ulike statistiske analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i “Directed acyclic grahps” (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få en innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata.

Den norske legeforening har godkjent kurset for alle spesialiteter med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Påmelding

Påmelding for deg som ønsker å følge forelesninger uten å ta eksamen: påmelding

Påmelding for deg som ønsker å ta eksamen. Gir PhD-poeng og påmeldingsfrist er 1. februar. Informasjon og påmelding

Kurset er godkjent som PhD- kurs tellende med to studiepoeng ved Universitetet i Tromsø. For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Det er søkt om godkjenning av Den norske legeforening.

Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord, Institutt for klinisk medisin (IKM), UIT og Klinisk forskningsavdeling, UNN.

Kursavgift: Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker PhD-poeng og ikke er registrerte PhD-studenter, må betale semesteravgift til UiT. Deltakere som er registrerte PhD-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

Tid og sted: Universitetet i Tromsø, auditorium 4, MH-bygget.
Onsdag 24. april: 10.00-16.45
Torsdag 25. april: 08.15-16.30
Fredag 26. april: 08.15-13.30

Emneleder: Eva Stensland, Leder av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE.

Krav til opptak: Mastergrad eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper: For å få utbytte av kurset, bør deltakerne ha gode kunnskaper i statistikk (”HEL 8012 Quantitative research methods” eller tilsvarende kunnskaper).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:

  • kjenne til juridisk regulering av ulike typer sykdomsregistre/helseregistre
  • kunne vurdere hvorfor og hvordan man justerer for multippel testing
  • kunne ta i bruk, samt vurdere fordeler og ulemper med, ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet, inkludert bruk av «propensity score».
  • kunne håndtere ulike typer regresjonsanalyser
  • kunne forklare en “Directed acyclic graph” (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAG
  • ha innsikt i og kan vurdere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tversnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), og kan velge riktig metode
  • kjenne viktigheten av å kunne benytte metoder for kvalitetskontroll av data, herunder valideringsmetoder
  • kunne identifisere styrker og svakheter ved bruk av registerdata til forskning
  • kjenne til hvordan man publiserer resultater basert på registerdata

Timeplan for HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2019

Dag

Dato

Kl

Tittel

Foredragsholder

Onsdag

24.apr

1000-1015

Registrering, kaffe og velkommen

 

Onsdag

24.apr

1015-1100

Epidemiologi – en oppfriskning

Bjarne Koster Jacobsen
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

Onsdag

24.apr

1115-1200

Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål

Heidi Talsesethagen
Jurist, SKDE

Onsdag

24.apr

1200-1215

Informasjon om eksamen

Bjarne Koster Jacobsen/Kari Lægreid
Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, UIT

Onsdag

24.apr

1215-1300

Lunsjpause

 

Onsdag

24.apr

1300-1345

Datavask

Kevin Thon
Statistiker, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

Onsdag

24.apr

1400-1445

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Jon Michael Gran

Statistiker, førsteamanuensis, Avdeling for biostatistikk, UIO

Onsdag

24.apr

1500-1545

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Jon Michael Gran

Statistiker, førsteamanuensis, Avdeling for biostatistikk, UIO

Onsdag

24.apr

1600-1645

Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens

Jon Michael Gran

Statistiker, førsteamanuensis, Avdeling for biostatistikk, UIO

     

 

 

     

 

 

Torsdag

25.apr

0815-0900

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

Tonje Braaten
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, UIT

Torsdag

25.apr

0915-1000

Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata

Tonje Braaten
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, UIT

Torsdag

25.apr

1015-1100

Multippel testing

Anne Marie Fenstad
Statistiker, Nasjonal kompetasetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Torsdag

25.apr

1100-1145

Lunsjpause

 

Torsdag

25.apr

1145-1230

Stratifisering og justering

Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Torsdag

25.apr

1245-1330

Propensity score

Tron Moger
Forsker, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Torsdag

25.apr

1345-1430

Validering av registerdata

Torunn Varmdal
Leder, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

Torsdag

25.apr

1445-1530

Validering av registerdata

Torunn Varmdal
Leder, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

Torsdag

25.apr

1545-1630

Visualisering

Lena Kristin Bache-Mathiesen
Rådgiver/statistiker
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

26.apr

0815-0900

Registerdata vs. RCT

Gro Rosvold Bertntsen

Sjefsforsker, Avd. Helhetlige pasientforløp, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Fredag

26.apr

0915-1000

RRCT: Registry- randomized–controlled-trials

Svein Rotevatn
Leder av Norsk register for invasiv kardiologi

Fredag

26.apr

1015-1100

Sentrale helseregistre

Petur Benedikt Juliusson

Avd.direktør, PhD/Professor, Helseregisterforskning og-utvikling, FHI

Fredag

26.apr

1100-1145

Lunsjpause

 

Fredag

26.apr

1145-1230

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

Tore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN

Fredag

26.apr

1245-1330

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi – presentasjon av forskning med vekt på analysemetode

Tore Solberg
Leder av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, UNN