Norsk hjerteinfarktregister

Regionale forskjeller i behandling av akutt hjerteinfarkt 2013-2018.

Resultater for flere av kvalitetsindikatorene til Norsk hjerteinfarktregister har vist store regionale forskjeller i måloppnåelse mellom helseforetak der pasientene er fordelt til helseforetak etter bostedsadresse. Alder er en faktor som er assosiert med komorbiditet, det vil si at pasienten kan ha flere sykdommer samtidig. Dette kan tenkes å påvirke valg av behandling.

Artikkelen presenterer derfor aldersjusterte resultater for fire av registerets kvalitetsindikatorer, samlet for perioden 2013-2018. Resultatene viser at ulik alderssammensetning i helseforetakene ikke alene kan forklare den regionale variasjonen i måloppnåelse.

Artikkel ble publisert i Hjerteforum 2020.