Norsk intensiv- og pandemiregister

Norsk intensiv- og pandemiregister

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIR) har utviklet en metode for dekningsgradsberegning. Målet med prosjektet var å kartlegge dekningsgrad på institusjonsnivå samt å utvikle og teste et arbeidsverktøy og en arbeidsprosess for å vurdere dekningsgraden i NIR. Verktøyet kan også bidra til bedre datakvalitet. Registeret undersøkte i hvilken grad intensivopphold som fyller kriteriene (5 kriterier for enhetene og 5 kriterier til pasientopphold ved enhetene) i NIR ble registrerte i NIR og i hvilken grad intensivopphold som ikke fyller kriteriene, heller ikke ble registrerte i NIR.

I prosjektperioden ble alle pasienter innlagt i løpet av en 14 dagers periode ved 17 utvalgte enheter ble inkludert i undersøkelsen. Alle pasientopphold ved de utvalgte enhetene ble derfor gjennomgått for å finne ut om de riktige oppholdene var registrert i NIR. I prosjektet ble det utviklet et avkryssingsskjema for de fem inklusjonskriteriene i NIR. Skjemaet ble fylt ut for alle innlagte i intensivenheten av lokale medarbeidere gjennom undersøkelsesperioden.  Etter prosjektperioden, ble alle intensivopphold registrert i NIR etter vanlig prosedyre. Om lag to uker etter at prosjektperioden var over kom en representant fra NIR for å kontrollere pasientopphold mot kildedata og etablere en gullstandard. For å etablere gullstandarden gjorde lokale medarbeidere oppslag på alle opphold ut fra pasientloggen i avdelingen.

Sammen med «revisor» fra NIR ble kildedata i kurve/journal vurdert mot inklusjonskriteriene i NIR og en «gullstandard» etablert. Gullstandard ble logget på et eget hjelpeskjema uten at man hadde tilgang til avkryssingsskjemaet som var fylt ut lokalt under prosjektperioden. Etter at gullstandard var fylt ut, ble lokalt skjema fra prosjektperioden sjekket og man noterte på hjelpeskjemaet hvilke vurderinger enheten selv hadde gjort av inklusjonskriteriene under intensivoppholdet. Pasientoppholdet fra prosjektperioden ble dermed sjekket av to uavhengige registratorer for de samme variablene (kriterier for registrering i NIR).

Til slutt ble det utført et oppslag i NIR og det ble ført på hjelpeskjemaet om oppholdet var registrert i NIR og hvilke inklusjonskriterier som var registrert. Alle opplysningene ble til slutt plottet i en database, som dannet grunnlaget for analyse av dekningsgrad. I databasen har man da tre sett med vurderinger av de fem inklusjonskriteriene:

  1. Gullstandard etablert av medarbeidere i NIR i samarbeid med lokale medarbeidere, basert på lokal pasientdokumentasjon i etterkant av intensivoppholdet.
  2. Vurdering av lokal medarbeider gjort på prosjektskjema under intensivoppholdet.
  3. Det som er registrert om pasientoppholdet i NIR. Dekningsgrad ble beregnet ut fra en sammenligning av det som var registrert i NIR og gullstandard etablert av NIR i samarbeid med lokale medarbeidere.