Norske hjertesviktpoliklinikker følger raskt nye behandlingsanbefalinger

Image
indremedisineren
Det viser data fra Norsk hjertesviktregister (NHSR) som nylig ble publisert i fagtidsskriftet Indremedisineren. 

I 2021 kom det nye europeiske retningslinjer for behandling av hjertesvikt, som også Norsk Cardio­logisk Selskap (NCS) vedtok å følge i januar 2022. Disse retnings­linjene har hele tiden vært veiledende for hjertesviktpoliklinikkene i Norge. 

Men betydde det at de nye retningslinjene raskt ble tatt i bruk? 

Ifølge funnene fra Norsk hjertesviktregister så er svaret ja. Dedikerte hjertesvikt­poliklinikker kan raskt bidra til å korrigere underbehandling og sette i gang ny behandling for pasienter med hjertesvikt. Blant annet har hjertesviktpoliklinikkene raskt iverksatt og fulgt anbefalt medikamentell behandling for en gruppe hjertesviktpasienter som har redusert ejeksjonsfraksjon 40 prosent.

Hensikten med Norsk hjertesviktregister (NHSR) er nettopp å bidra med sammenliknbare data om aktivitet og behandlingsresultat i landets hjertesviktpoliklinikker. På den måten kan data fra NHSR bidra til at alle hjertesviktpasienter får et like godt behandlingstilbud over hele landet. 

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand med dårlig prognose. Over 50 prosent dør i løpet av en femårsperiode. Eksakte tall finnes ikke, men en antar at 175 000 personer lever med hjertesvikt i Norge. Et økende antall eldre, men også bedre behandling av kronisk hjertesvikt, gjør at antallet personer som lever med hjertesvikt i Norge trolig vil øke i årene framover. 

Her finner du den nylig publiserte fagartikkelen i Indremedisineren

NHSR oppdaterer resultater to ganger per år på nettsiden www.kvalitets­registre.no. 

Fakta om Norsk hjertesviktregister (NHSR) 

  • NHSR er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som inneholder informasjon om behandling av hjertesviktpasienter og oppfølgingen de får ved hjertesvikt­poliklinikker i Norge.  
  • NHSR er en del av Hjerte- og karregisteret (HKR) som har obligatorisk registrering etter helseregisterloven 
  • Nasjonal dekningsgrad for NHSR var på 90% i 2022, slik at data er tilgjengelig for en stor andel av personer som ble behandlet ved norske hjertesviktpoliklinikker.  
  • Hensikten med NHSR er å gi sammenlignbare data om aktivitet og resultat i behandlingen av hjertesvikt ved landets hjertesviktpoliklinikker, og således medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp.  
  • Det er et mål at kvalitetsregistrene skal medvirke til å minske forskjeller i behandling og oppfølging av pasienter i Norge. NHSR er derfor et verktøy for det enkelte regionale helseforetak (RHF), hvert helseforetak (HF) og det enkelte sykehus i vurderingen av egen praksis og behandlingsresultat. I tillegg til kunnskapsbasert praksis, skal registerdataene danne grunnlag for videre forskning. 

Kilde: Rask implementering av retningslinjer via hjertesviktpoliklinikker | Indremedisineren 

Image
indremedisineren

Foto: Forsidebilde av Indremedisineren nr. 1 2024