Ny giv i arbeidet med kvalitetsforbedring

  • Jacob Anhøy
Hele 36 nasjonale medisinske kvalitetsregistre var representert på rundbordskonferansen “Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid» torsdag 23.mars.

Dagen besto av både foredrag og praktisk oppgave i grupper. Evalueringen av konferansen viste at deltagerne opplevde dagen som nyttig og formålstjenlig.

Første foredragsholder Jacob Anhøj, overlege ved Rikshospitalet i København, ble muligens den største suksessen med foredraget "Mål med mening: Statistisk kvalitetsudvikling af klinisk praksis" ifølge tilbakemeldingene. Her opplevde mange å få tilskudd av kunnskap som både var opplysende og motiverende. 

Ellers var mange svært fornøyd med å kunne diskutere viktige problemstillinger med andre registre og utveksle erfaring og kunnskap. Servicemiljøet ønsker at dagen skulle være et godt bidrag i arbeidet med kvalitetsindikatorer og i prosessen med å utarbeide flere kvalitetsforbedringsprosjekter.

Flere gode prosjekter i gang

Tre av de nasjonale registrene som deltok på konferansen fortalte om kvalitetsforbedringsprosjekter de har tatt initiativ til, og hvor prosjektene er godt i gang. Kvalitetsforbedringsprosjektene som ble presentert varierte fra små til større prosjekt. 
 
Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes presenterte prosjektet "Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom Bruk av registerdata til kvalitetsforbedring". Målet med dette forbedringsprosjektet er å få økt andelen av barn som har blodsukker under 7,5 %. Dette er et stort prosjekt som i utgangspunktet inviterer alle relevante avdelinger til å delta. Prosjektet er tenkt ferdigstilt i mai 2019. 
Norsk ryggmargsskaderegister har igangsatt et forbedringsprosjekt med mål om å øke andelen pasienter som får en nevrologisk klassifikasjon ved innkomst og utreise. I dette prosjektet er tre avdelinger involvert. Prosjektet er godt i gang og prosessen oppleves som svært positivt. Prosjektet er ferdig i juni 2017.
 
Det siste forbedringsprosjektet som ble presentert er i regi av Norsk intensivregister: "Pårørandetilfredshet i norske intensivavdelinger". Målet med prosjektet har vært å etablere pårørendetilfredshet som kvalitetsindikator og etablere en nasjonal "standard" for pårørendetilfredshet. Prosjektet er ferdigstilt og sluttrapport vil bli presentert i april.
 
Alle sluttrapporter vil bli lagt ut på www.kvalitetsregistre.no. Eventuelt spørsmål om prosjektene kan rettes til servicemiljøene i regionen.
 

Presentasjoner fra rundebordskonferansen