Ny insentivordning for registrering i medisinske kvalitetsregistre

Image
Det er viktig at dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er høy, slik at resultatene i som presenteres fra registeret er representative for hele den aktuelle pasientgruppen.

En del av de nasjonale medisinske kvalitetsregistre har dekningsgrad under 80 prosent, og det pågår i mange registre et intensivt arbeid for å øke dekningsgrad. Å avsette tid til å registrere inn- og bruke data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et lederansvar, som må prioriteres og sees på som en del av det ordinære pasientarbeidet. Helseministeren har ved flere anledninger påpekt at helsemyndighetene ønsker å prøve ut en insentivordning med målsetning om å øke dekningsgrad i de nasjonale kvalitetsregistrene. Helsedirektoratet ble derfor gitt i oppdrag å utrede hvordan økonomiske insentiver for å øke dekningsgrad kunne etableres innenfor ISF-ordningen (innsatsstyrt finansiering).

De regionale helseforetakene ble bedt om forslag på nasjonale kvalitetsregistre med dekningsgrad under 80 prosent til en prøveordning med bruk av insentiver for å øke dekningsgrad. Helsedirektoratet har valgt ut 12 nasjonale kvalitetsregistre til en toårig prøveordning hvor et beløp blir holdt tilbake, for så å fordeles ut til RHFene ved et fast kronebeløp per registrerte pasient per år i de utvalgte kvalitetsregistrene. I forbindelse med denne prøveordningen opprettes det 12 nye særkoder, en for hvert av kvalitetsregistrene som inkluderes i prøveordningen.

For å unngå at ordningen får utilsiktede konsekvenser i form av inkomplette registreringer, vil Nasjonalt servicemiljø følge opp registrene i prøveordningen ved å monitorere kompletthet av opplysningene i registrene.

Helsedirektoratet har laget følgende kodeveiledning:

Som en del av prøveordningen opprettes det 12 nye særkoder, ett for hvert av de medisinske kvalitetsregistre som inkluderes i piloten. Aktiviteten vil gruppere til en ny særtjenestegruppe, XS04 Registrering i medisinske kvalitetsregistre.

  • Registrering av at rapportering til gitt medisinsk kvalitetsregister er gjort skal kodes med særkode for det aktuelle kvalitetsregisteret (se tabell)
  • Indikasjon (ICD-10-kode) skal kodes som hovedtilstand

Registreringen kan skje i forbindelse med en helsehjelpsepisode (poliklinisk kontakt eller innleggelse), men kan også registreres i etterkant av oppholdet gjennom en indirekte kontakt:

Ved indirekte kontakt angis i tillegg:
  • Kontakttype=5 Indirekte pasientkontakt
  • Sted for aktivitet=1 På egen helseinstitusjon
  • Indirekte aktiviteter=21 Teknisk episode
Oversikt over særkoder for de enkelte kvalitetsregistre:

Særkoder

Tekst

B0030

Registrering i Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

B0031

Registrering i Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

B0032

Registrering i Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

B0033

Registrering i Nasjonalt register for KOLS

B0034

Registrering i Norsk diabetesregister for voksne

B0035

Registrering i Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten

B0036

Registrering i Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

B0037

Registrering i Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

B0038

Registrering i Nasjonalt barnehofteregister

B0039

Registrering i Norsk hjertesviktregister

B0040

Registrering i Gastronet

B0041

Registrering i Norsk gynekologisk endoskopiregister