Økning av andel deltakere i NorKog utredet med Nevropsykiatrisk Intervjuguide Questionnaire – NPI-Q

Prosjekt: Øking av andel deltakere i NorKog utredet med Nevropsykiatrisk Intervjuguide Questionnaire – NPI-Q
- Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog

Nevropsykiatrisk intervjuguide (Neuropsychiatric Inventory - NPI) er et kartleggingsskjema som vurderer 12 symptomer som kan følge en demenssykdom, bl.a. depresjon, angst, aggresjon, psykose, apati og søvnforstyrrelser. NPI vurderes å være en viktig del av utredningen av en person med kognitiv svikt, og det er et kvalitetsmål i NorKog at 100 % av deltakerne skal utredes med NPI. I NorKog benyttes Neuropsychiatric Inventory Quationnaire (NPI-Q), men NPI finnes også i en sykehjemsversjon (Neuropsychiatric Inventory nursing home, NPI-NH)

Prosjektets mål:

  1. 90 % av de deltakende poliklinikkene skal benytte NPI-Q på alle sine pasienter.
  2. 95 % av alle deltakere i NorKog skal utredes med NPI-Q

Resultater

De 10 poliklinikkene i NorKog med lavest andel deltakere kartlagt med NPI i 2020 ble invitert til å delta i kvalitetsprosjektet, 8 takket ja til deltakelse. Disse 8 poliklinikkene kartla i gjennomsnitt 75 % av sine deltakere i 2019 og 70 % av sine deltakere i 2020 med NPI. Gjennom 3 seminarer og veiledning underveis jobbet poliklinikkene lokalt med å øke andelen NorKog deltakere som ble kartlagt med NPI.

I prosjektperioden ble i gjennomsnitt 91,1 % av NorKog deltakere på disse 8 poliklinikkene kartlagt med NPI. Poliklinikkene rapporterte i tillegg at de hadde fått fokus på kvalitetsarbeid i egen poliklinikk, og bedre bevissthet på bruk av kartleggingsverktøy i utredning av kognitiv svikt.