Økning av andel karpasienter som får medikamentell behandling i tråd med nasjonale anbefalinger

Prosjekt av: Norsk karkirurgisk register

Utgangspunktet for prosjektstart i 2017 var at resultater fra kvalitetsregisteret viste store forskjeller mellom sykehusene i andel pasienter som fikk beste medisinske behandling (BMT/sekundærprofylakse) etter karkirurgiske inngrep. Medikamentell behandling med lett blodfortynnende og kolesterolsenkende medikamenter er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Det er god støtte for at slik behandling bedrer overlevelsen av karkirurgiske pasienter gjennom redusert risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Hovedmålet med kvalitetsforbedringsprosjektet var å øke andelen pasienter som fikk medikamentell behandling, forbedre kvalitet på registrering til registeret, samt å øke forståelsen for viktigheten av denne type behandling. Det var et mål at alle enheter i prosjektet oppnådde en andel på over 80 % i løpet av prosjektperioden.

Resultat

Etter prosjektet ser man at en større andel pasienter får behandling med lett blodfortynnende og kolesterolsenkende midler etter karkirurgiske inngrep. Ved prosjektslutt hadde en av avdelingene nådd målet og kunne vise til at ca 90 % av pasientene fikk behandling i tråd med retningslinjene. De to andre deltagende avdelingene var på god vei mot målet, og hadde en andel på ca 75-58 %, noe som er rundt nasjonalt nivå.