Revidert handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

Image
Handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø (2016-2020) ble revidert i 2018. Bakgrunnen for revisjonen var behov for å justere, tydeliggjøre og konkretisere noen av tiltakene. I tillegg har utviklingen på feltet ført til behov for nye tiltak.

De regionale helseforetakene har vedtatt en nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016–2020. Strategien skal svare på forventninger til fremtidig funksjon og bruk av registrene, og legger til grunn at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal være et viktig virkemiddel for å nå sentrale helsepolitiske mål.

Strategien har mål på 11 områder:
Mål 1. Høy datakvalitet og dekningsgrad
Mål 2. Kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater
Mål 3. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
Mål 4. Økt pasientsikkerhet
Mål 5. Økt pasient- og brukermedvirkning
Mål 6. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning
Mål 7. Hensiktsmessige registerstrukturer
Mål 8. Formålstjenlig hjemmelsgrunnlag for medisinske kvalitetsregistre
Mål 9. Effektive og robuste IKT løsninger
Mål 10. Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår
Mål 11. Tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

For å følge opp strategien har Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre utarbeidet en handlingsplan med delmål og tiltak som skal gjennomføres fram mot 2020. Siden handlingsplanen trådte i kraft har servicemiljøet arbeidet målrettet med de ulike tiltakene for å nå målene som er satt. Handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø (2016-2020) ble revidert i 2018. Bakgrunnen for revisjonen var behov for å justere, tydeliggjøre og konkretisere noen av tiltakene. I tillegg har utviklingen på feltet ført til behov for nye tiltak. Under finner du strategien med revidert handlingsplan fra 2018.

Noen av satsningsområdene i 2018

I 2017 startet arbeidet med å utvikle en interaktiv løsning for publisering av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene. I løpet av 2018 ble løsningen gjort tilgjengelig for flere registre, og det er per i dag 25 registre som viser sine resultater interaktivt. Før utgangen av 2019 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter planen ha interaktiv løsning for presentasjon av sine resultater.

Nasjonalt servicemiljø utarbeidet i 2018 rapporten ”Dekningsgrad og resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for norske sykehus” hvor resultater på utvalgte kvalitetsindikatorer presenteres for hvert enkelt sykehus i alle helseregioner. En tilsvarende rapport vil utarbeides i 2019. Fra 2020 vil også denne fremstillingen presenteres interaktivt.

I 2017 ble det utarbeidet en veileder for brukerrepresentanter i registrenes fagråd, og i 2018 har alle nasjonale kvalitetsregistrene unntatt ett pasient- og brukerrepresentanter i sitt fagråd. Servicemiljøet arrangerer årlig et pasient- og brukerseminar for dialog med pasient- og brukerorganisasjoner samt brukerutvalg. I 2018 ble seminaret arrangert 28. november, og erfaring fra brukerrepresentasjon i fagråd, formidling av resultater og bruk av kvalitetsregistre i klinisk forbedring var tema.

Servicemiljøet har de siste årene drevet undervisning i kvalitetsforbedringsmetodikk, gitt veiledning og finansiell støtte til en rekke nasjonale kvalitetsforbedringsprosjekter de siste årene.