Interregional arbeidsgruppe

Styringen av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er organisert i en arbeidsgruppe med representanter fra de fire helseregionene

De fire regionale helseforetakene har som felles oppdrag å styre de nasjonale kvalitetsregistrene. Den tidligere interregionale styringsgruppen er i 2020 erstattet av en interregional arbeidsgruppe, bestående av leder for Nasjonalt servicemiljø i SKDE, representant med kvalitetsregisterkompetanse fra hver helseregion, representant for et samordnet IKT-miljø, representant for et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og en brukerrepresentant. 

I den nye styringsmodellen som trer i kraft fra 2020 vil det interregionale fagdirektørmøtet overta styringsgruppeansvaret for kvalitetsregisterfeltet og behandle saker for beslutning av de regionale helseforetakene. Ledelsen av arbeidsgruppen rullerer mellom regionene og Nasjonalt servicemiljø i SKDE er sekretariat.

  • Styringsgruppen skal sørge for samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til medisinske kvalitetsregistre.
  • Koordinere samhandling med sentrale myndigheter.
  • Utvikle hensiktsmessig faglig, teknisk og organisatorisk infrastruktur på kvalitetsregisterområdet.
  • Anbefale nye nasjonale kvalitetsregistre etter råd fra Ekspertgruppen
  • Utforme felles krav og standarder til nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
  • Legge til rette for god utnyttelse av data fra registrene.
  • Utvikle Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og bidra til god forankring og koordinering mot de regionale helseforetakene og registre som er lokalisert der.

Hild Fjærtoft, Helse Midt-Norge, leder fra 01.01.2022-31.12.2023

Kari Guldbrandsøy, Helse Vest

Øyvind Hesselberg, Helse Sør-Øst

Matias Hana, Helse Nord

Philip A. Skau, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

Vegard Bugten, Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret, registerrepresentant

Roger Eriksen, Leder FMK