Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre - Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter. Søknadsfrist er 01.09.2020.

En av hovedhensiktene med å opprette medisinske kvalitetsregistre er at kvalitetsregisterdata skal benyttes til kvalitetsforbedringsarbeid. For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til pasientrettede kvalitetsforbedringsprosjekter. 

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt gode prosjekter, valg av forbedringsmetodikk, veiledning knyttet til utfylling av prosjektskisse/søknad om midler og generelle tips og råd før oppstart. Nasjonalt servicemiljø vil følge opp prosjektet, blant annet ved å være tilstede på prosjektseminarer.

Bistand til kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre, Helseforetak, sykehus, og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. Søknadsfrist er 01.09.2020. Søknaden skrives i form av Mal for prosjektbeskrivelse. Se også Veileder for utfylling av prosjektbeskrivelse.  

Hvem kan søke midler

 • Nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • Helseforetak og sykehus som ønsker å benytte data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid
 • Avdelinger som ønsker å benytte data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til lokalt pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid

Kriterier til prosjektet

 • Kvalitetsforbedringsprosjektet skal benytte resultater fra et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Variabler/indikatorer som brukes som utgangspunkt for forbedringsarbeidet skal derfor være eksisterende variabler i kvalitetsregisteret
 • Prosjektets gjennomføring og resultater skal kunne benyttes av servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det stilles derfor spesifikke krav til levering av sluttrapport og innhold (se kontrakt for finansiering) 
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift, kun til planlegging og gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet 
 • Prosjektmidlene skal heller ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers skal kunne regnes som del av ordinær sykehusdrift 

Det oppfordres til at kvalitetsforbedringsprosjektet følger «Gjennombruddsmetoden»   

Rammer for kostnader i prosjektbudsjett

Lønnsmidler: Det er satt en begrensning/øvre ramme for hvor stor andel av prosjektmidlene som kan brukes til lønnsmidler. Dette skal sikre at prosjektgruppen har midler til gjennomføre seminarer, følge opp deltakende enheter m.m.

 • Behovet for lønnsmidler / frikjøp må beskrives i prosjektplanen
 • Totale lønnsmidler skal ikke utgjøre mer en maksimalt 60% av prosjektmidlene
 • Behovet for den spesifikke kompetansen det søkes lønnsmidler for må beskrives i prosjektplanen
 • Satsen som legges til grunn skal ta utgangspunkt i den ansattes grunnlønn 
 • Det gis ikke midler til å dekke vakttillegg
 • Det gis ikke midler til å dekke overhead til den ansattes organisasjon/arbeidsgiver

Dagpakker/ evt. møteromsleie og serverering, per deltager: Øvre tak kr. 750.- 

Utgifter til reise og opphold dekkes etter gjeldende reisepolicy i de regionale helseforetakene.

Artikkelskriving og formidling av prosjektresultater (f.eks. presentasjoner på konferanser og fagmøter, postere med mer): Dette dekkes ikke av prosjektmidler da det ikke betraktes som en del av selve kvalitetsforbedringsprosjektet.

Søknadsbehandling

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra servicemiljøet i de fire regionene og SKDE vil bistå prosjektledere i søknadsprosessen, samt gi Interregional arbeidsgruppe en anbefaling for innstillinger. Det er det Interregionale fagdirektørmøtet som gjør endelige vedtak for hvem som får innvilget søknad om prosjektmidler.
 

Krav til sluttrapport

Da oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring skal prosjektansvarlig overlevere en skriftlig sluttrapport som oppdragsgiver skal kunne benytte til dette formålet. Sluttrapporten skal som minimum inneholde:

 • Et kort sammendrag som beskriver bakgrunn, mål, tiltak og måloppfyllelse/resultater
 • Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet
 • Beskrivelse av prosjektets formål og konkrete mål
 • Beskrivelse av tiltak/ intervensjon
 • Beskrivelse av metode og arbeidsform
 • Beskrivelse av utvalg (pasientgruppe og deltakeravdelinger)
 • Beskrivelse av praktisk gjennomføring av prosjektet (blant annet; framdriftsplan, oppfølging av deltakende avdelinger under prosjektperioden)
 • Beskrivelse av variablene som ble benyttet i prosjektet, og hvordan resultatmålinger ble gjennomført
 • Måloppfyllelse/ resultater
 • Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av prosjektet (blant annet; suksessfaktorer og/ eller forbedringspotensial) Dersom prosjektgruppen har forslag til hvordan kvalitetsforbedring og endret praksis skal videreføres etter prosjektslutt inkluderes også dette
 • Deltakende avdelingers beskrivelse av hvordan de jobbet underveis i prosjektet (blant annet; planlegging, implementering og oppfølging av intervensjon, sikring av ledelsesforankring, kommunikasjon av prosjektet internt på avdelingene) Dersom deltakeravdelingene har tanker rundt hvordan kvalitetsforbedring/ endret praksis skal ivaretas/ videreføres etter prosjektslutt inkluderes også dette
   
 • Prosjektregnskap skal sendes med sluttrapporten som separat vedlegg

Rapporten skal være oppdragsgiver i hende senest 3 mnd etter prosjektslutt.