Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.

Å benytte kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedring er en av hovedhensiktene med opprettelse av medisinske kvalitetsregistre. Å fremme bruk av kvalitetsregisterdata til klinisk kvalitetsforbedring er derfor ett viktig satsingsområde for Nasjonalt servicemiljø. 

Nasjonalt servicemiljø ønsker å stimulere til at registerdata i økt grad brukes til kvalitetsforbedringsprosjekter, og oppfordrer derfor fagmiljø/registermiljø til å kontakte servicemiljøet nasjonalt eller regionalt dersom man øsnker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt med utgangspunkt i kvalitetsregisterdata. Servicemiljøet vil kunne bistå med veiledning innen kvalitetsforbedrings- og prosjektarbeid, og det er mulig å søke det servicemiljøet om finansiering.

Bistand til kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter 

For 2016 er det av HODs infrastrukturmidler til satsingen på medisinske kvalitetsregistre satt av 2,5 mill kr som vil bli benyttet til å finansiere konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter. Nasjonalt servicemiljø oppfordrer på bakgrunn av dette fagmiljø/ registermiljø som har et ønske om å iverksette et kvalitetsforbedringsprosjekt hvor kvalitetsregisterdata benyttes til å søke om midler. Søknadsfrist 01.06.2016. Midler fra servicemiljøet kan enten benyttes som full- eller delfinansiering av kvalitetsforbedringsprosjektet. Før søknad sendes ber vi om at servicemiljøet kontaktes. Her vil man kunne få veiledning innen kvalitetsforbedringsmetodikk/ prosjektarbeid, samt hjelp til utforming av prosjektdokumenter og søknaden om Servicemiljøets øremerkede midler. 

Kriterier til kvalitetsforbedringsprosjekter 

For å bli vurdert til å kunne få økonomisk støtte fra Servicemiljøet til å drive et klinisk kvalitetsforbedringsprosjekt må følgende kriterier innfris:

 • Prosjektets hovedformål skal være gjennomføring av kliniske kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av kvalitetsregisterdata. Variabler/ kvalitetsindikatorer som brukes som utgangspunkt for forbedringsarbeidet skal derfor være eksisterende variabler i kvalitetsregisteret.
 • Prosjektets gjennomføring og resultater skal kunne benyttes av Nasjonalt servicemiljø til generell metodeutvikling/ kunnskapsoverføring hva gjelder kvalitetsforbedring på grunnlag av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det stilles derfor spesifikke krav til levering av sluttrapport og dets innhold (link til krav til innhold sluttrapport).
 • Prosjektmidlene kan ikke benyttes til ordinær registerdrift, kun til planlegging og gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet.
 • Prosjektmidlene kan heller ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers skal kunne regnes som del av ordinær sykehusdrift.

Krav til sluttrapport

Da oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring skal prosjektansvarlig overlevere en skriftlig sluttrapport som oppdragsgiver skal kunne benytte til dette formålet. Sluttrapporten skal som minimum inneholde:

 • Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet
 • Beskrivelse av prosjektets formål og konkrete mål
 • Beskrivelse av tiltak/ intervensjon
 • Beskrivelse av metode og arbeidsform
 • Beskrivelse av utvalg (pasientgruppe og deltakeravdelinger)
 • Beskrivelse av praktisk gjennomføring av prosjektet (blant annet; framdriftsplan, oppfølging av deltakende avdelinger under prosjektperioden)
 • Beskrivelse av variablene som ble benyttet i prosjektet, og hvordan resultatmålinger ble gjennomført
 • Måloppfyllelse/ resultater
 • Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av prosjektet (blant annet; suksessfaktorer og/ eller forbedringspotensial) Dersom prosjektgruppen har forslag til hvordan kvalitetsforbedring og endret praksis skal videreføres etter prosjektslutt inkluderes også dette
 • Deltakende avdelingers beskrivelse av hvordan de jobbet underveis i prosjektet (blant annet; planlegging, implementering og oppfølging av intervensjon, sikring av ledelsesforankring, kommunikasjon av prosjektet internt på avdelingene) Dersom deltakeravdelingene har tanker rundt hvordan kvalitetsforbedring/ endret praksis skal ivaretas/ videreføres etter prosjektslutt inkluderes også dette
 • Samlet prosjektregnskap skal inkluderes som vedlegg

Rapporten skal være oppdragsgiver i hende senest 3 mnd etter prosjektslutt.

Eksempler på prosjekter som har fått bistand fra Nasjonalt servicemiljø

 • I 2015 fikk Norsk Intensivregister innvilget bistand til å drifte et kvalitetsforbedringsprosjekt som har fokus på pårørendes tilfredshet i intensivavdelingen. Prosjektperioden er 2015-2017. Se Norsk Intensivregisters nettsider for mer informasjon om prosjektet.
 • ​Av tilgjengelige midler for 2015 har også Norsk Hjerneslagregister fått innvilget midler