Prosjektmidler datakvalitet

Servicemiljøet fordeler årlig prosjektmidler til arbeid med økt datakvalitet, og oppfordrer nasjonale kvalitetsregistre til å søke.

Det er nå mulig å søke midler for 2024. Maks søknadsbeløp er kr. 100 000. Det kan unntaksvis være aktuelt å tildele et prosjekt mer enn dette.

Om man ønsker å søke lager man en prosjektplan basert på søknadsskjemaet under, i samarbeid med sitt regionale servicemiljø.

Prosjektplan sendes til post@skde.no og merkes med saksnr. 2024/861. Søknadsfrist er 01.10.2024.

Kriteriene for å søke midler gjelder prosjekter som omfatter alle aspekter ved datakvalitet; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet. Les mer om datakvalitetsdimensjonene her.

Søknadene vil bli vurdert av faggruppen for datakvalitet i servicemiljøet. Søknader som faller innenfor formålet med utlysningen blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Metodikk: Om det skisserte arbeidet følger egnet metodikk for valgt datakvalitetsdimensjon. Søkere oppfordres til å kontakte servicemiljøet i sin region for tips til valg av dette.
  • Gjennomførbarhet: Om det skisserte arbeidet fremstår gjennomførbart innenfor rammer for tid og ressurser som beskrives i søknaden.
  • Merverdi utenfor eget register: Om andre registre kan nyttiggjøre seg en artikkel eller sluttrapport fra det beskrevne arbeidet. Nybrottsarbeid og planlagt publisering vil vektlegges positivt her.

Dersom det blir et ytterligere behov for å skille mellom søknader vil søknader fra registre som baserer seg helt eller delvis på automatisert datafangst prioriteres. Deretter vil tidligere tildelinger vurderes og søkere som ikke har mottatt midler tidligere prioriteres.

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et datakvalitetsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt tiltak, veiledning knyttet til utfylling av tiltaksplan og generelle tips og råd før oppstart.

Prosjektet for bedring av datakvalitet/validering av data må ha fokus på de sentrale kvalitetsdimensjonene; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet.

Det må være vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift, men er forbeholdt planlegging og gjennomføring av datakvalitetsprosjektet.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers regnes som del av ordinær sykehusdrift.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til utvikling eller tilrettelegging av IT-løsninger.

Det kan søkes finansiering for datakvalitetsprosjektets totale kostnader eller midlene kan inngå som del av finansieringen. Midlene tildeles som engangsbeløp.

Etter prosjektslutt så skal følgende oversendes til oppdragsgiver post@skde.no

  • Samlet prosjektregnskap
  • Skriftlig sluttrapport eller lenke til vitenskapelig publikasjon

Prosjektregnskap og eventuelt sluttrapport skal være oppdragsgiver i hende senest 3 måneder etter prosjektslutt. Lenke til vitenskapelig publikasjon oversendes når artikkel er publisert.

Oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer fra prosjektet til metodeutvikling og kompetanseheving for kvalitetsregistrene. En sluttrapport bør derfor inneholde noe om:

  • bakgrunnen for prosjektet
  • metodikk
  • praktisk gjennomføring av prosjektet
  • resultat
  • hvordan eventuelle resultat som viser dårlig datakvalitet skal følges opp videre

Sluttrapporten eller lenke til publikasjon vil legges ut på www.kvalitetsregistre.no

I 2023 ble det utdelt midler til ni registre

NORSK KVALITETSREGISTER FOR ALVORLIGE PRIMÆRE HODEPINER
Skal etablere metodikk for dekningsgradsanalyser gjennom å koble data fra NPR og Legemiddelregisteret.

NORSK KVALITETS- OG OPPFØLGINGSREGISTER FOR CEREBRAL PARESE (NORCP)
Skal gjennomføre en kartlegging av underliggende årsak til at hofterøntgen enten ikke tas eller ikke registreres.

NORSK NYREREGISTER
Skal besøke utvalgte enheter og kontrollere korrekthet av innrapporterte data.

NORSK REGISTER FOR GASTROKIRURGI – NORGAST
Skal besøke de tre enhetene som sliter mest med lav dekningsgrad, og de vil undersøke inter-rater reliabilitet ved å sende ut få kasuistikker til mange registratorer.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR TYKK- OG ENDETARMSKREFT
Skal gjennomføre en kartlegging av rutiner knyttet til rapportering av radiologibesvarelser.

ØRE-NESE-HALS HØRSELSREGISTERET FOR BARN (HFB)
Skal gjennomføre en korrekthets- og reliabilitetsstudie «Er variablene i Hørselsregisteret for barn korrekte og pålitelige – en datakvalitetsstudie»

NORSK HJERTESVIKTREGISTER
Skal gjennomføre en reliabilitetsstudie “Er variablene i Norsk hjertesviktregister reliable? En inter-rater reliabilitetsstudie.”

KVALITETSREGISTER I ALDERSPSYKIATRI (KVALAP)
Registeret vil øke dekningsgrad og tilslutningsgrad på avdelingsnivå ved å besøke avdelinger som enten ikke er tilsluttet enda eller som registrerer lite data.

NORSK NAKKE OG RYGGREGISTER
Skal gjennomføre en frafallsanalyse av PROM-data for å vurdere korrektheten, samt gjennomføre en undersøkelse for å finne årsaker til at svar på PROM uteble og utarbeide passende tiltak for å øke svarprosenten.

I 2022 ble det utdelt midler til seks registre

NASJONALT TRAUMEREGISTER (NTR)
Skal sjekke dekningsgrad på individnivå og korrekthet for 50 variabler opp mot journal ved 11 sykehus.

NORSK HJERTESTANSREGISTER
Skal øke dekningsgrad ved å etablere metode for periodisk og gjentatt kontroll mot pasientadministrative data, samt øke aktualiteten på registreringen.

NORSK RYGGMARGSSKADEREGISTER (NORSCIR)
Skal skaffe seg økt kunnskap om syringomyeli etter ryggmargskade som underlag for mulige nye variabler i registeret og øke registerets relevans.

NORSK KVALITETSREGISTER FOR ARTRITTSYKDOMMER (NORARTRITT)
Skal undersøke datakvaliteten ved flere innregistrerende enheter etter metodikk fra pilotprosjekt i 2021.

NORSK GYNEKOLOGISK ENDOSKOPIREGISTER (NGER)
Skal gjennomføre en inter-rater reliabilitetsstudie med caser og besøk ved åtte enheter.

NORSK KARKIRURGISK REGISTER (NORKAR)
Skal sjekke korrekthet for 60 sentrale variabler i registeret opp mot journal ved fem sykehus.

I 2021 ble det utdelt midler til fire registre

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER
Skal gjennomføre en korrekthetsstudie for sentrale variabler ved 7 ulike sykehus.

NASJONALT KORSBÅNDREGISTER (NKR)
Skal undersøke utviklingen i dekningsgrad, variabelkompletthet og korrekthet ved Martina Hansens Hospital etter overgang til elektronisk registrering.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR BEHANDLING AV SKADELIG BRUK ELLER AVHENGIGHET AV RUSMIDLER I TSB (KVARUS)
Skal etablere en beregningsrutine for å kunne rapportere ut om tilslutningsgrad, dekningsgrad og kompletthet av utfylte skjema per pasient. Beregningene i prosjektet baserer seg blant annet på jevnlige data fra NPR, noe registeret er i en prosess for å få til.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR BEHANDLING AV SKADELIG BRUK ELLER AVHENGIGHET AV RUSMIDLER I TSB (KVARUS)
Skal velge ut og utforme relevante data til automatisk resultatformidling i samarbeid med to utvalgte behandlingsenheter.

I 2020 ble det utdelt midler til seks registre

NORSK RYGGMARGSKADEREGISTER (NORSCIR)
Skal utføre en korrekthetsstudie for flere variabler ved to innregistrerende enheter (Sunnaas og Haukeland).

NORSK GYNEKOLOGISK ENDOSKOPIREGISTER (NGER)
Skal utarbeide og distribuere en veileder for å øke reliabiliteten til registeret.

NASJONALT TRAUMEREGISTER (NTR)
Skal utføre en dekningsgradsanalyse uten bruk av NPR samt en korrekthetsstudie av flere variabler.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR RYGGKIRURGI (NKR) 
Skal besøke 10 innregistrerende enheter for å stimulere til økt dekningsgrad. Registeret har som overordnet mål å øke dekningsgraden med 10 prosentpoeng slik at de kan nå stadium 4.

NORSK KVALITETSREGISTER FOR FEDMEKIRURGI (SOREG-N) 
Skal utføre en inter-rater reliabilitetsstudie i registeret. «Blir fedmeoperasjonar rapportert likt av ulike operatørar?»

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER (NNRR)
Skal implementere et engelsk skjema i ePROM slik at PROM-skjema blir tilgjengelig på engelsk for pasienter med fremmedspråklig bakgrunn. Registeret forventer selv at dekningsgraden vil øke betydelig som følge av dette tiltaket, spesielt ved OUS.