Prosjektmidler datakvalitet

Servicemiljøet fordeler årlig prosjektmidler til arbeid med økt datakvalitet, og oppfordrer nasjonale kvalitetsregistre til å søke.

Det er nå mulig å søke midler for 2021. Maks søknadsbeløp er 100 000 kr. Det kan unntaksvis være aktuelt å tildele et prosjekt mer enn dette.

Om man ønsker å søke lager man en prosjektplan basert på søknadsskjemaet under, i samarbeid med sitt regionale servicemiljø.

Prosjektplan sendes til postmottak@helse-nord.no og merkes med saksnr. 2021/626. Søknadsfrist er 01.09.2021.

Kriteriene for å søke midler gjelder prosjekter som omfatter alle aspekter ved datakvalitet; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet. Les mer om datakvalitetsdimensjonene her.

Søknadene vil bli vurdert av faggruppe for datakvalitet i servicemiljøet. I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et datakvalitetsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt tiltak, veiledning knyttet til utfylling av tiltaksplan og generelle tips og råd før oppstart.

Prosjektet for bedring av datakvalitet/validering av data må ha fokus på de sentrale kvalitetsdimensjonene; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet.

Det må være vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift, men er forbeholdt planlegging og gjennomføring av datakvalitetsprosjektet.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers regnes som del av ordinær sykehusdrift.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til utvikling eller tilrettelegging av IT-løsninger og lovendring vedr.  samtykkeinnhenting.

Det kan søkes finansiering for datakvalitetsprosjektets totale kostnader eller midlene kan inngå som del av finansieringen. Midlene tildeles som engangsbeløp.

Da oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring skal prosjektansvarlig overlevere en skriftlig sluttrapport som oppdragsgiver skal kunne benytte til dette formålet. Sluttrapporten skal som minimum inneholde:

  • Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet
  • Beskrivelse av prosjektets formål og konkrete mål
  • Beskrivelse av tiltak/ intervensjon
  • Beskrivelse av metode og arbeidsform
  • Beskrivelse av praktisk gjennomføring av prosjektet
  • Beskrivelse av variablene som ble benyttet i prosjektet, og hvordan resultatmålinger ble gjennomført
  • Måloppfyllelse/ resultater
  • Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av prosjektet
  • Samlet prosjektregnskap skal inkluderes som vedlegg

Rapporten skal være oppdragsgiver i hende senest 3 mnd etter prosjektslutt. 

Rapporten vil bli publisert under på nettsiden sammen med andre gjennomførte prosjekter. 

I 2020 var det totalt 500.000 kroner i søkbare midler. Maks søknadsbeløp per søknad er 100.000 kroner.

NORSK RYGGMARGSKADEREGISTER (NORSCIR)
Skal utføre en korrekthetsstudie for flere variabler ved to innregistrerende enheter (Sunnaas og Haukeland).

NORSK GYNEKOLOGISK ENDOSKOPIREGISTER (NGER)
Skal utarbeide og distribuere en veileder for å øke reliabiliteten til registeret.

NASJONALT TRAUMEREGISTER (NTR)
Skal utføre en dekningsgradsanalyse uten bruk av NPR samt en korrekthetsstudie av flere variabler.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR RYGGKIRURGI (NKR) 
Skal besøke 10 innregistrerende enheter for å stimulere til økt dekningsgrad. Registeret har som overordnet mål å øke dekningsgraden med 10 prosentpoeng slik at de kan nå stadium 4.

NORSK KVALITETSREGISTER FOR FEDMEKIRURGI (SOREG-N) 
Skal utføre en inter-rater reliabilitetsstudie i registeret. «Blir fedmeoperasjonar rapportert likt av ulike operatørar?»

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER (NNRR)
Skal implementere et engelsk skjema i ePROM slik at PROM-skjema blir tilgjengelig på engelsk for pasienter med fremmedspråklig bakgrunn. Registeret forventer selv at dekningsgraden vil øke betydelig som følge av dette tiltaket, spesielt ved OUS.