Prosjektmidler datakvalitet

Servicemiljøet fordeler årlig prosjektmidler til arbeid med økt datakvalitet, og oppfordrer nasjonale kvalitetsregistre til å søke.

Det er nå mulig å søke midler for 2023. Maks søknadsbeløp er kr. 100 000. Det kan unntaksvis være aktuelt å tildele et prosjekt mer enn dette.

Om man ønsker å søke lager man en prosjektplan basert på søknadsskjemaet under, i samarbeid med sitt regionale servicemiljø.

Prosjektplan sendes til post@skde.no og merkes med saksnr. 2023/879. Søknadsfrist er 01.09.2023.

Kriteriene for å søke midler gjelder prosjekter som omfatter alle aspekter ved datakvalitet; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet. Les mer om datakvalitetsdimensjonene her.

Søknadene vil bli vurdert av faggruppen for datakvalitet i servicemiljøet. Søknader som faller innenfor formålet med utlysningen blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Metodikk: Om det skisserte arbeidet følger egnet metodikk for valgt datakvalitetsdimensjon. Søkere oppfordres til å kontakte servicemiljøet i sin region for tips til valg av dette.
 • Gjennomførbarhet: Om det skisserte arbeidet fremstår gjennomførbart innenfor rammer for tid og ressurser som beskrives i søknaden.
 • Merverdi utenfor eget register: Om andre registre kan nyttiggjøre seg en artikkel eller sluttrapport fra det beskrevne arbeidet. Nybrottsarbeid og planlagt publisering vil vektlegges positivt her.

Dersom det blir et ytterligere behov for å skille mellom søknader vil tidligere tildelinger vurderes og søkere som ikke har mottatt midler tidligere prioriteres.

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et datakvalitetsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt tiltak, veiledning knyttet til utfylling av tiltaksplan og generelle tips og råd før oppstart.

Prosjektet for bedring av datakvalitet/validering av data må ha fokus på de sentrale kvalitetsdimensjonene; relevans, kompletthet (herunder dekningsgrad), korrekthet, reliabilitet, sammenlignbarhet og aktualitet.

Det må være vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær registerdrift, men er forbeholdt planlegging og gjennomføring av datakvalitetsprosjektet.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers regnes som del av ordinær sykehusdrift.

Prosjektmidlene skal ikke benyttes til utvikling eller tilrettelegging av IT-løsninger.

Det kan søkes finansiering for datakvalitetsprosjektets totale kostnader eller midlene kan inngå som del av finansieringen. Midlene tildeles som engangsbeløp.

Da oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring skal prosjektansvarlig overlevere en skriftlig sluttrapport som oppdragsgiver skal kunne benytte til dette formålet. Sluttrapporten skal som minimum inneholde:

 • Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet
 • Beskrivelse av prosjektets formål og konkrete mål
 • Beskrivelse av tiltak/ intervensjon
 • Beskrivelse av metode og arbeidsform
 • Beskrivelse av praktisk gjennomføring av prosjektet
 • Beskrivelse av variablene som ble benyttet i prosjektet, og hvordan resultatmålinger ble gjennomført
 • Måloppfyllelse/ resultater
 • Beskriv hvordan eventuelle resultat som viser lav datakvalitet skal følges opp videre
 • Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av prosjektet
 • Samlet prosjektregnskap skal inkluderes som vedlegg

Rapporten sendes til post@skde.no  og skal være oppdragsgiver i hende senest 3 mnd etter prosjektslutt.

Rapporten vil bli publisert på nettsiden sammen med andre gjennomførte prosjekter. 

I 2022 ble det utdelt midler til seks registre

NASJONALT TRAUMEREGISTER (NTR)
Skal sjekke dekningsgrad på individnivå og korrekthet for 50 variabler opp mot journal ved 11 sykehus.

NORSK HJERTESTANSREGISTER
Skal øke dekningsgrad ved å etablere metode for periodisk og gjentatt kontroll mot pasientadministrative data, samt øke aktualiteten på registreringen.

NORSK RYGGMARGSSKADEREGISTER (NORSCIR)
Skal skaffe seg økt kunnskap om syringomyeli etter ryggmargskade som underlag for mulige nye variabler i registeret og øke registerets relevans.

NORSK KVALITETSREGISTER FOR ARTRITTSYKDOMMER (NORARTRITT)
Skal undersøke datakvaliteten ved flere innregistrerende enheter etter metodikk fra pilotprosjekt i 2021.

NORSK GYNEKOLOGISK ENDOSKOPIREGISTER (NGER)
Skal gjennomføre en inter-rater reliabilitetsstudie med caser og besøk ved åtte enheter.

NORSK KARKIRURGISK REGISTER (NORKAR)
Skal sjekke korrekthet for 60 sentrale variabler i registeret opp mot journal ved fem sykehus.

I 2021 ble det utdelt midler til fire registre

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER
Skal gjennomføre en korrekthetsstudie for sentrale variabler ved 7 ulike sykehus.

NASJONALT KORSBÅNDREGISTER (NKR)
Skal undersøke utviklingen i dekningsgrad, variabelkompletthet og korrekthet ved Martina Hansens Hospital etter overgang til elektronisk registrering.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR BEHANDLING AV SKADELIG BRUK ELLER AVHENGIGHET AV RUSMIDLER I TSB (KVARUS)
Skal etablere en beregningsrutine for å kunne rapportere ut om tilslutningsgrad, dekningsgrad og kompletthet av utfylte skjema per pasient. Beregningene i prosjektet baserer seg blant annet på jevnlige data fra NPR, noe registeret er i en prosess for å få til.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR BEHANDLING AV SKADELIG BRUK ELLER AVHENGIGHET AV RUSMIDLER I TSB (KVARUS)
Skal velge ut og utforme relevante data til automatisk resultatformidling i samarbeid med to utvalgte behandlingsenheter.

I 2020 ble det utdelt midler til seks registre

NORSK RYGGMARGSKADEREGISTER (NORSCIR)
Skal utføre en korrekthetsstudie for flere variabler ved to innregistrerende enheter (Sunnaas og Haukeland).

NORSK GYNEKOLOGISK ENDOSKOPIREGISTER (NGER)
Skal utarbeide og distribuere en veileder for å øke reliabiliteten til registeret.

NASJONALT TRAUMEREGISTER (NTR)
Skal utføre en dekningsgradsanalyse uten bruk av NPR samt en korrekthetsstudie av flere variabler.

NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR RYGGKIRURGI (NKR) 
Skal besøke 10 innregistrerende enheter for å stimulere til økt dekningsgrad. Registeret har som overordnet mål å øke dekningsgraden med 10 prosentpoeng slik at de kan nå stadium 4.

NORSK KVALITETSREGISTER FOR FEDMEKIRURGI (SOREG-N) 
Skal utføre en inter-rater reliabilitetsstudie i registeret. «Blir fedmeoperasjonar rapportert likt av ulike operatørar?»

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER (NNRR)
Skal implementere et engelsk skjema i ePROM slik at PROM-skjema blir tilgjengelig på engelsk for pasienter med fremmedspråklig bakgrunn. Registeret forventer selv at dekningsgraden vil øke betydelig som følge av dette tiltaket, spesielt ved OUS.