previous
Relevans
I hvilken grad registeret oppfyller nåværende og fremtidige behov hos brukere av data.
Korrekthet
I hvilken grad registeret reflekterer virkeligheten det skal måle.
Kompletthet
I hvilken grad alle data som burde vært registrert er registrert.
Reliabilitet
i hvilken grad innholdet i registeret er reproduserbart.
Aktualitet
Tid fra hendelsen inntraff til informasjonen er tilgjengelig for brukere av data.
Sammenlignbarhet
I hvilken grad data er sammenlignbare på tvers av tid, geografi og ulike datakilder.
next