Sammenlignbarhet

previous next
Sveip til venstre for å se mer

Definisjon: I hvilken grad er data sammenlignbare på tvers av tid, geografi og ulike datakilder.

Det ligger i kvalitetsregistrenes natur å endres over tid, f.eks. når det innføres en ny behandlingsmetode. Samtidig er det viktig for nytteverdien av registeret at man prøver å holde antall brudd i data på et minimum og at man benytter standard kodeverk der dette er tilgjengelig. 

Det viktigste er at alle endringer i registeret må dokumenteres, og slik dokumentasjon må gjøres tilgjengelig for brukere av data.  Intern sammenlignbarhet beskriver i hvilken grad registerets inklusjonskriterier, variabler og kodeverk er konsistente over tid, mens ekstern sammenlignbarhet beskriver i hvilken grad registeret er sammenlignbart (og mulig å koble) med andre datakilder.

Intern sammenlignbarhet

Sammenlignbarhet over tid innad i registeret.

Registeret bør kunne dokumentere og beskrive historiske endringer:

 • Hvilke år har registeret samlet data fra.
 • Har inklusjonskriteriene vært konsistente i alle år? Hvis ikke, beskriv på hvilken måte kriteriene har endret seg og tidspunkt for endring.
 • Beskriv historiske endringer for:
  • Populasjon
  • Innrapporterende enheter
  • Kodeverk og variabler.

Dersom man ikke har dokumentasjon på endringer over tid, anbefales det at registeret legger en plan for å adressere dette.

Ekstern sammenlignbarhet

Sammenlignbarhet på tvers av datakilder.

Ekstern sammenlignbarhet omhandler registerets evne til å sammenlignes/kobles med andre datakilder eller registre. For å dokumentere registerets potensial til slik kobling, bør registeret beskrive følgende:

 • Inneholder registeret en unik person-ID som muliggjør kobling med andre datakilder? (For eksempel fødselsnummer)
 • Inneholder registeret en unik enhets-ID som muliggjør identifisering av enheter/organisasjoner ved kobling mot andre datakilder?
 • Inneholder registeret en unik geografisk ID som muliggjør sammenligninger på geografisk nivå ved kobling mot andre datakilder? (For eksempel region, fylke, kommune)
 • Har registeret variabler som er definert etter en standard som gjør det mulig å sammenligne/koble med andre registre? (For eksempel variabelstrukturer fra SSB, variabelbiblioteket eller samarbeid med et annet register om utforming av variabler)
 • Beskriv eventuelle begrensninger ved kobling mot andre datakilder, og en plan for å adressere dette.