Aktualitet

Definisjon: Tid fra hendelsen inntraff til informasjonen er tilgjengelig for brukere av data.

Aktualitet beskriver om og hvor hyppig registeret tilgjengeliggjør data. Dimensjonen er inndelt i tre; aktualitet for innrapportering, tilgjengeliggjøring av preliminære data og tilgjengeliggjøring av årsdata.

Aktualitet for innrapportering

Data innrapporteres fra sykehusene innen rimelig tid.

To ulike måter å måle aktualitet på:

 • Andel hendelser som er rapportert innen rimelig tid siste hele år og endringer fra foregående år. Bør angis på nasjonalt, regionalt og enhetsnivå. Hva som er rimelig tid vil variere mellom ulike registre, tenk over hva ditt register bør definere som rimelig tid til innrapportering.
 • Median antall dager fra hendelsen/forløpet var ferdig til innregistrering i registeret, kan angis for siste hele år med endringer fra foregående år - på nasjonalt, regionalt og enhetsnivå.

Tilgjengeliggjøring av preliminære data

Preliminære data er tilgjengelige, og kvalitet og begrensninger er dokumentert for brukere.

Preliminære data betyr i denne sammenheng data som ikke er ferdig kvalitetssikret, for mange kvalitetsregistre vil dette altså gjelde all tilgjengeliggjøring av data før årsrapporten. Dette er data som er etterspurt av mange brukergrupper, fordi det noen ganger er et poeng å få ferskere data enn man får i en årsrapport. Registeret bør beskrive hvilke preliminære data som tilgjengeliggjøres, og gjennom hvilke kanaler:

 • Intern bruk i registeret
 • Til offentlig publisering
 • Rapporteket
 • Andre interaktive, elektroniske tjenester (hvilke)
 • Tilgjengelig for eksterne brukere på forespørsel (beskriv)

For preliminære data er det også viktig å dokumentere kjente begrensninger ved bruk og tolkning av data:

 • Kjente begrensninger ved preliminære data er beskrevet for brukerne. Hvis ikke, bør registeret ha en plan for å adressere dette.

Tilgjengeliggjøring av årsdata

Tilgjengeliggjøring av årsdata skjer til planlagt tid.

Alle kvalitetsregistre skal utarbeide en årsrapport. Registeret bør kunne beskrive:

 • Hvilket år data gjelder for
 • Planlagt dato for tilgjengeliggjøring
 • Faktisk dato for tilgjengeliggjøring
 • Tid fra slutten av referanseperioden (utgangen av året) til tilgjengeliggjøring

Nyttige lenker: