Reliabilitet

previous next
Sveip til venstre for å se mer

Definisjon: I hvilken grad innholdet i registeret er reproduserbart.

Reliabilitet blir ofte brukt som mål på om skåringsverktøy gir det samme svaret ved gjentatte målinger. En vekt er reliabel hvis den viser samme antall kilo når du går opp på den gjentatte ganger rett etter hverandre. I kvalitetsregistersammenheng er reliabilitet en måte å undersøke om variablene i registeret er gode. Er de entydig definert, relevante og nyttige, slik at ulike registratorer tolker og forstår dem likt?

Innholdet i registeret er reproduserbart

Gode variabler som er entydig definert øker sannsynligheten for korrekte data. Dette kan undersøkes ved å la flere personer fylle inn et skjema for de samme pasientene, for deretter å sjekke graden av enighet i registreringene, såkalt inter-rater reliabilitet. Dette kan gjennomføres på ulike måter:

  • La to eller flere registratorer fylle ut registerskjemaet for et utvalg reelle pasienter. Dette krever at registratorene i prosjektperioden får tilgang til journal.
  • Registeret lager et antall caser som ligner reelle journalnotater. To eller flere registratorer fyller deretter ut registerskjemaet for disse casene.

Ved å gjennomføre en inter-rater undersøkelse av et utvalg hendelser får man en pekepinn på hvilke variabler som er problematiske. Dette kan gjerne også gjøres i oppstartfasen av et register. Lav enighet mellom registratorer peker på problematiske variabler, f.eks. på grunn av:

  • Tvetydig tolkning av variabelen
  • Upresis definisjon og beskrivelse i brukermanual
  • Svaralternativene oppleves ikke dekkende eller relevante

Man kan også gjøre en intra-rater undersøkelse, det vil si å la samme person fylle ut samme skjema to ganger med litt tid imellom. Dette kan være særlig nyttig for å undersøke reliabiliteten til PROM-data, hvor det per definisjon ikke eksisterer en gullstandard man kan måle mot.

Nyttige lenker: