Registervedtekter

Etablering av medisinske kvalitetsregistre krever grundig planlegging, inkludert avklaring av formål med registeret, hvilke opplysninger som ønskes inkludert, hvordan samtykke eller reservasjon skal håndteres og hvordan registeret skal organiseres. I forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-4 er det stilt nærmere krav til hva som skal dokumenteres forut for databehandlingen.

Mal for vedtekter er utarbeidet for å bidra til å sikre at denne prosessen og senere forvaltning av registeret blir ivaretatt i samsvar med dataansvarliges forpliktelser.

Malene bygger på tidligere mal for kvalitetsregistre fra SKDE og er utarbeidet av servicemiljøet i Helse Midt-Norge (Mal for kvalitetsregister i lovpålagt helseregister) og SKDE (Mal for samtykkebasert register og Mal for reservasjonsbasert register) etter en høringsrunde i de regionale servicemiljøene.

Mal for vedtekter er ikke lovpålagt, men kan være påkrevet etter dataansvarliges interne retningslinjer. Selv om det er etablert en mal, er det viktig at det aktuelle registeret tilpasser malen til registerets formål, omfang og organisering.