Søknad om IKT-satsning

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) skal via tildeling av midler stimulere til at man får gjennomført prosjekter innen sentrale og relevante IKT-satsninger av stor betydning.

FMK vil hvert år vurdere hovedsatsninger som er essensiell for feltet. Leverandører kan søke om midler til prosjekter som faller inn under disse hovedsatsningene. Søknadene vil bli vurdert ut fra hvordan prosjektene bidrar inn i satsningene.

Overordnede føringer

Prosjekter som defineres til å gå under bestemte satsingsfelt vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Grad av nødvendighet for prosjektet sett fra helhetsperspektiv pr. satsningsområde.
  • Grad av gjenbruksverdi og samkjøring mellom leverandørene.
  • Prosjektet vil gi økt verdi for flere registre i form av bedre kvalitet, redusert kompleksitet, forenkling for brukerne og lignende.
  • Realistisk plan for gjennomføring.
  • Sannsynliggjort leveranse.
  • I hvilken grad støtter prosjektet opp under tanken om standardiserte data og grensesnitt.
  • Prosjektet er i henhold til Nasjonale føringer for sikkerhet og arkitektur.