Utlysning av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter.

Søknadsfrist er 01.10.2024.

Hovedformålet med å opprette medisinske kvalitetsregistre er at resultater fra kvalitetsregistre skal benyttes til pasientrettet forbedringsarbeid. For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til pasientrettede kvalitetsforbedringsprosjekter. Les mer om kvalitetsforbedring.

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging, gjennomføring og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt gode prosjekter, veiledning knyttet til utfylling av prosjektskisse/søknad om midler og generelle tips og råd før oppstart. Servicemiljøet vil følge opp prosjektet, blant annet ved å være tilstede på prosjektseminarer.

Bistand til kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre, Helseforetak, sykehus, og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. 
Det kan tildeles midler til prosjekter av ulik størrelse og omfang.

Søknaden skrives i form av mal for prosjektbeskrivelse. Se mal for prosjektbeskrivelse og veileder for utfylling av prosjektbeskrivelse nederst på siden.

Hvem kan søke midler

 • Nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • Regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og kliniske miljø som ønsker å benytte data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid
 • Private helsetjenesteleverandører som registrerer i nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kriterier til prosjektet

 • Kvalitetsforbedringsprosjektet skal benytte resultater fra et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, der det er påvist uønsket variasjon eller suboptimalt resultat
 • Variabler/indikatorer som brukes som utgangspunkt for forbedringsarbeidet skal derfor være eksisterende variabler/indikatorer i et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Effekten av tiltak i prosjektet skal kunne følges. Deltagende enheter og enhetsvise resultater bør derfor oppgis i statusrapporter og sluttrapport, og må kunne følges på kvalitetsregistre.no og i registerets årsrapporter
 • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær register- eller sykehusdrift, kun til planlegging og gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet 
 • Prosjektmidlene skal heller ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers skal kunne regnes som del av ordinær sykehusdrift 
 • Det anbefales at prosjektperioden varer 1 år, maksimalt 1,5 år. Dette skal gjenspeiles i milepælsplanen
 • Prosjektets gjennomføring og resultater skal kunne benyttes av servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det stilles derfor spesifikke krav til levering av sluttrapport og innhold (se avtale for finansiering) 
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av fag- og lederforankring, hvordan forbedringskompetanse, brukermedvirkning og et tverrfaglig behandlingsteam er sikret eller en plan for hvordan dette skal skaffes til veie når/ dersom prosjektet blir startet

Det oppfordres til at kvalitetsforbedringsprosjektet følger forbedringsmetodikk, for eksempel «Gjennombruddsmetoden»   

Prosjektbeskrivelse sendes til post@skde.no og merkes med saksnr. 2024/838. Søknadsfrist er 01.10.2024.

Søknadsbehandling

En faggruppe bestående av representanter fra servicemiljøet i de fire regionene og SKDE vil bistå prosjektledere i søknadsprosessen, samt gi Interregional arbeidsgruppe en anbefaling for innstillinger. Det Interregionale fagdirektørmøtet gjør endelig beslutning om tildeling rundt årsskiftet 2024/2025.