Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2022

Image
Shutterstock vurdering
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene omfatter blant annet datakvalitet og dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Registrenes stadium vurderes i henhold til et etablert stadieinndelingssystem som bygger på de to komponentene «kvalitetsforbedringsarbeid» (nivå A, B og C) og «registerfunksjonalitet» (stadium 1-4).  I tillegg gir ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle anbefalinger for videre framdrift.

Les mer om stadieinndelingssystemet her 

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. Årsrapporter fra de 58 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. 

Alle årsrapporter for 2022 finner du her

Vurderingen av årsrapportene for 2022 ga følgende resultat for stadieinndeling og nivå:

Stadium4A4B4C3A3B3C2A2B2C1A1B1C
Antall14301831254008

Fem nye registre nådde stadium 4A, og det er nå totalt 14 registre som har høyeste stadium og nivå. Det er gledelig å se at andelen registre som når stadium 4A fortsatt er økende.Totalt var det 11 registre som avanserte i stadium og/eller nivå, mens fire registre gikk ned i stadium.

For mer informasjon om Ekspertgruppens vurdering av registrenes årsrapporter, se rapport her:

Registerstadium 2013 – 2022.

Nr.Register2013201420152016201720182019202020212022
1Norsk hjerneslagregister3344444A4A4A4A
2Norsk hjerteinfarktregister2222444A4A4A4A
3Norsk karkirurgisk register2222244A4A4A4A
4Norsk Hjertekirurgiregister2222223B3B4B4B
5Norsk hjertesviktregister1112234A4A4A3A
6Nasjonalt register for invasiv kardiologi1212223A3A3B3A
7Norsk hjertestansregister1222223A3A3B3B
8Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norgenana11112C2C3C3C
9Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft2222223B3A3A3A
10Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft2222223B4A4A4A
11Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft2222223B3A3B3B
12Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft2222223A4A4A4A
13Nasjonalt kvalitetsregister for melanom2222223B3A3A3A
14Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft2222223A3B3A3A
15Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft2222223B3A3A4A
16Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier2222223A3A3A3A
17Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon1223333B3B4B3B
18Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes3333343A3A4A4A
19Norsk diabetesregister for voksne1111213A3A4B4A
20Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)3333343A4A4A3A
21Norsk MS-register og biobank2322223A3B3A4A
22Norsk register for arvelige nevromuskulære diagnoser (NORNMD)2221222C2C2C2C
23Norsk Parkinsonregister og biobank(nystart 2016)nanana1111C1C2C2C
24Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog1112223B3B3A3A
25Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer Nytt/ 1C
26Nasjonalt Register for Leddproteser2322223A3A4A3A
27Nasjonalt Hoftebruddregister2333333A3A3A4B
28Nasjonalt Korsbåndregister3333333A3A3A4B
29Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi3233333B3B4A4A
30Nasjonalt Barnehofteregisternana22222C2B2B2B
31Gastronet2322222B2B2B2B
32Norsk register for analinkontinens1112223A3A3A3A
33Norsk Register for Gastrokirurginana22223A3A3A3A
34Norsk kvalitetsregister for fedmekirurginana12222A3A3A3A
35Norsk gynekologisk endoskopiregister2222223A3A3A3A
36Norsk kvinnelig inkontinensregister3333444A4A4A4A
37Norsk Nyreregister3222223B1B1B2B
38Norsk intensiv og pandemiregister2211223B4B4B4A
39Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister2222222A2B2B2B
40Nasjonalt traumeregister1122223B2B3B4A
41Norsk brannskaderegister  Nytt/ 1C
42Norsk ryggmargsskaderegister2333334A4A4A4A
43Norsk nakke- og ryggregister1112222B2B3A3A
44Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer2112332A2A2A2A
45Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer1111122B3B3B3A
46Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas (nystart 2016)nana11122C2C2B2B
47Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteretnananana222A3A3A3A
48Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Hørselsregisteret for barn Nytt / 1C
49Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelsernana11112C2C2C2C
50Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS11C1C2C2C
51Kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP) Nytt/ 1C
52Kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern Voksne Nytt / 1C
53Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT) Nytt / 1C
54Norsk kvalitetsregister for hiv11Ikke nasj.Ikke nasj.Ikke nasj.1C1C
55Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte3334443A3A3A3A
56Norsk porfyriregister2223333A3A3A3A
57Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling1111111B2B2B2A
58Norsk kvalitetsregister for alvorlige primære hodepinerNytt / 1C