Møte med nasjonale kvalitetsregistre 3.juni

Image
Servicemiljøet inviterer til et møte med de nasjonale kvalitetsregistrene på Radisson Blu Gardermoen 3. juni.
Det er to tema som er på agendaen: 

Del 1: Nasjonale e-helseprosesser av betydning for kvalitetsregistre
Del 2: Oppfølging av servicemiljøets brukerundersøkelse med fokus på IKT-feltet

Det vil i tillegg bli informasjon om revisjon av stadieinndelingssystemet helt til sist i møtet.

Det skjer mye på e-helse-feltet som angår kvalitetsregistre, og som det kan være nyttig for de nasjonale kvalitetsregistrene å være informert om. 

I 2017 ble Helsedataprogrammet etablert i Direktoratet fra e-helse. Målet for Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen og kvaliteten på helsedata, forenkle innrapportering til de nasjonale helseregistrene og gjøre datahåndtering sikrere. Programmet inkluderer flere prosjekter, blant annet Helseanalyseplattformen (HAP), fellestjenester for helseregistre og organisasjonsutvikling. 
Servicemiljøet ønsker at kvalitetsregistrene skal få førstehåndsinformasjon om disse prosjektene, og har derfor invitert prosjektledere og fagpersoner fra Direktoratet for e-helse for å presentere disse prosjektene under møtet.  

Direktoratet for e-helse er også ansvarlig for Program for kodeverk og terminologi som tar sikte på en standardisering av kodeverk og terminologi med målsetning om strukturering av helseinformasjon. Under møtet vil arbeidet rundt utvikling av «felles språk», og nasjonal variabelkatalog presenteres.

I del 2 av programmet vil kvalitetsregistrene få informasjon om resultater fra servicemiljøets brukerundersøkelse og hvilke tiltak som settes i verk for forbedringer – med hovedfokus på IKT-feltet. 

Til sist er det informasjon om endringer i stadieinndelingssystemet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Revidert stadieinndelingssystem fra 2019
 

Se program for dagen

09.30

Velkommen

Eva Stensland

 

Del 1   

Nasjonale e-helseprosesser av betydning for kvalitetsregistre

09:40

Helsedataprogrammet

Marianne Braaten

10:00

Helseanalyseplattformen

Bjørn Holstad

10:20

Spørsmål

 

10:30-10:40

Pause

 

10:40

Nasjonale fellestjenester for helseregistre

Anders Långberg

11:00

Helsedataservice: felles søknads- og veiledningstjeneste

Maren Lien

11:20

Spørsmål

 

11.30 – 12.15

Lunsj

 

12.15

Program for kodeverk og terminologi

Jørn Andre Jørgensen

12:35

«Felles språk»: arbeid med terminologi og standardisering 

Linn Brandt

12:55

Metadata fra kvalitetsregistre til nasjonal metadataportal

Elin M Gustavsen

13:15

Nasjonal variabelkatalog og forvaltningsprosesser for innrapportering og harmonisering av variabler

Håvard Lande

13:45

Spørsmål

 

14:00

Pause

 

Del 2

Oppfølging av servicemiljøets brukerundersøkelse

14:10

Hovedfunn fra brukerundersøkelsen, servicemiljøets oppfølging og tiltak

Eva Stensland

14:30

IKT- utfordringer

  • FMK
  • IKTleverandører:
    • HEMIT
    • HN-IKT
    • OUS
    • Kreftregisteret

 

Jørn Hanssen

Per Haug
Gisle Mjaatvedt
Jan Helge Wergeland
Jan Nygård

15:15

Diskusjon/spørsmål

 

15:30 - 15.45

Informasjon om revisjon i stadieinndelingssystemet

Eva Stensland

Vi håper dere benytter anledningen til å få mer kjennskap til de nasjonale e-helseprosessene der kvalitetsregistrene er forventet å bidra, og en diskusjon rundt oppfølging av brukerundersøkelsen.