Resultater til publisering på nett

Standardisering av figurer og tabeller for publisering av resultater fra medisinske kvalitetsregistre på nett.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre publiserer årlig resultater på nettstedet www.kvalitetsregistre.no/resultater. Det er viktig at presentasjonen av resultatene er tilpasset et bredt publikum både når det gjelder språk og bruk av figurer.

Interregional styringsgruppe stiller som krav at resultatene presenteres på sykehusnivå dersom registeret har data på dette nivået. Data kan presenteres på annet nivå (RHF/HF/fylke) hvis datakvaliteten ikke tillater publisering på sykehusnivå.

Frist for innlevering er 1.oktober. Årsrapport innleveres samtidig.

Innhold på resultatsidene

 • Registerets formål
 • Pasientgruppen som omfattes av registeret
 • Oversikt over sykehusene som behandler pasientgruppen
 • De viktigste kvalitetsindikatorene
 • Resultater, presentert på sykehusnivå. Dette kan være resultatmål eller prosessmål
 • Dekningsgrad på individnivå (antatt eller validert mot ekstern kilde). Metode for beregning av dekningsgrad beskrives kort
 • Hvordan resultatene har blitt benyttet i kvalitetsforbedringsarbeid
 • Hvordan registeret har blitt benyttet til forskning

Nettsiden der resultatene fra de nasjonale kvalitetsregistrenes legges har følgende kategorier

 • Om registeret og kontaktinformasjon (redigeres ved behov)
 • Resultater (sendes som tekstdokument og egne bildefiler på figurer)
 • Kvalitetsforbedring
 • Forskning – beskriv noen av de sentrale forskningsresultater fra registeret (kan i tillegg lenke til full publikasjonsliste)

Innledning til resultatene

Nytt i 2017 er at resultater og kvalitetsindikatorer struktureres under klikkbare overskrifter, slik at resultatsiden blir mer oversiktlig. Resultatdelen bør innledes med en kort oppsummering av resultatene og nytten av disse, skrevet på et enkelt og forståelig språk tilpasset et bredt publikum. Dette innebærer at hvert register lager en standardisert oppsummering av resultatene som en innledning. Hensikten er å gi leseren en kort innføring i de viktigste funnene fra hvert register, for å fange interessen for videre lesing, og for å gi et bedre utgangspunkt for å forstå innholdet på resultatsiden. Denne oppsummeringen skal inneholde kun tekst, og det er viktig at språket er tilpasset et bredt publikum.

Det er også ønskelig at hvert register finner noen "høydepunkter" fra resultatene som vil fremheves i en egen boks sammen med teksten. Her kan også vist kvalitetsforbedring være interessant å fremheve. Det holder med noen få overskrifter som frister leseren til å gå inn i resultatene for å lese mer. Se eksempel under.

 • 240 flere kvinner fikk beholde brystet i 2015 sammenlignet med året før
 • Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt
 • Mangelfull rapportering fra sykehusene gjør at man ikke vet om barn med kreft får senskader

Figurer og tabeller

 • Alle figurer og tabeller skal i tillegg til å inngå i innsendt tekstdokument, leveres som egne filer med høy oppløsning (PNG eller PDF).
 • Filnavn bør være av typen «Figur 1.png».
 • Overskrifter samt- figur og tabelltekst skal ikke være en del av grafikkfilene, men fremgå av tekstdokumentet som leveres.

For å skape en mer enhetlig fremstilling og et bedre totalinntrykk på nettsiden, etterstreber man en standardisering av figurer og tabeller fra registrene. Det er i den forbindelse utarbeidet et dokument som drøfter informasjonsformidling generelt og gir en beskrivelse av hvordan resultatene fra kvalitetsregistrene skal presenteres på nettsiden.

  Nedenfor kan du laste ned standardiseringsdokumentet, en oppsummering av dette dokumentet og et notat om formidling av usikkerhet.