Resultater til publisering på nett

Hvert år publiserer de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene sine resultater på denne nettsiden. Under finner du oversikt over hva slags registerets resultatside skal inneholde, samt relevante maler som kan være til nytte underveis.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre publiserer årlig sine resultater på nettsiden www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Presentasjonen av resultater skal være tilpasset et bredt publikum både når det gjelder språk og bruk av figurer. Resultater skal presenteres på sykehusnivå dersom datakvaliteten tillater det. Hvis datakvaliteten ikke er tilfredstillende kan resultatene presenteres på alternative nivå (RHF/HF/fylke).

Frist for innlevering er 1.oktober. Årsrapport innleveres samtidig.

Innhold på registersidene

Hvert register har en egen resultatside som inneholder faste felter som oppdateres årlig. Under finner du en oversikt over de ulike feltene og hva disse bør inneholde. Resultatene sendes som tekstdokument og egne bildefiler (png) med høy oppløsning på figurene. Det lages en wordmal som kan benyttes om ønskelig. 

Om registeret

Dette feltet brukes til å gi konsis og relevant informasjon om selve registeret. 

 • Formål
 • Pasienter
 • Hva måler vi?
 • Sykehus

Kontaktinformasjon

 • Databehandlingsansvarlig
 • Databehandler 
 • Hjemmeside
 • Telefon
 • E-post
 • Kontaktpersoner

Resultater

Under resultater presenteres kvalitetsindikatorer og andre relevante resultater i et format som er tilpasset et bredt publikum. Det stiller krav til at språket er forståelig og tilpasses lesere uten helsefaglig bakgrunn. Figurene må utformes på en enkel og oversiktlig måte slik at de er lette å forstå og tilgjengelige for lesere uten statistisk kompetanse. Figurer bør forklares godt i figurtekst, slik at kommer tydelig frem hva figuren viser. På den måten vil man kunne unngå misforståelser og feiltolkning. 

Hvilke kvalitetsindikatorer og resultater som skal presenteres er opp til registrene selv. Det er imidlertid lurt å tenke på at resultatene som presenteres på nettsiden skal være relevante og aktuelle for alle, og at man kan henvise de som ønsker å lese mer til årsrapporten som også ligger tilgjengelig på registersiden. Resultatene sendes som tekstdokument og egne bildefiler (png) med høy oppløsning på figurene. 

For å gjøre resultatsiden oversiktlig struktureres kvalitetsindikatorer og resultater under klikkbare overskrifter. Resultatdelen innledes med noen høydepunkter fra resultatene utformet som "overskrifter", samt en kort oppsummering av resultatene og nytten av disse. Hensikten med dette er å gi leseren en kort innføring i de viktigste funnene fra hvert register, fange interessen og gi et bedre utgangspunkt for å forstå innholdet på resultatsiden. Oppsummeringen inneholder kun tekst, og det er viktig at språket er klart og tydelig. Et par avsnitt er passende lengde.

 • 240 flere kvinner fikk beholde brystet i 2015 sammenlignet med året før
 • Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt
 • Mangelfull rapportering fra sykehusene gjør at man ikke vet om barn med kreft får senskader

Kvalitetsforbedring

Tanken med dette feltet er å vise frem hvordan resultater fra registeret brukes i kvalitetsforbedring. Gi noen korte beskrivelser av gjennomførte, pågående eller planlagte kvalitetsforbedringsprosjekter, eller skriv noen linjer om hvordan resultater fra registeret brukes opp mot fagmiljøene for å sikre kvalitet i tjenesten. 

Eksempel på tekst under kvalitetsforbedring fra Diabetesregisteret for voksne:

Personer med diabetes type 1 som ikke når anbefalt behandlingsmål for langtidsblodsukker (HbA1c) har økt risiko for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner, og dette kan skje i ung alder. Anbefalt behandlingsmål for disse pasientene er å holde HbA1c under 7 prosent.

I 2013 viste resultater for Stavanger universitetssjukehus at andelen pasienter som hadde HbA1c over 9 prosent (høyrisikogruppen for å utvikle senkomplikasjoner) var 19 prosent. Ved hjelp av eksisterende ressurser i avdelingen klarte sykehuset i 2015 å redusere andelen pasienter i denne gruppen til 14 prosent gjennom å tilby hyppigere og kortere sykepleiekonsultasjoner. Pasientene fikk tilbud om en 20 minutters konsultasjon hver 4.–6. uke. Prosjektet er videreført til flere avdelinger i landet.

Forskning

Under forskning er det ønskelig at registeret beskriver forskningsresultater eller pågående forskningsprosjekter tilknyttet registeret. Dersom det er mange å velge mellom, kan man beskrive 2-3 prosjekter og henvise til publikasjonsliste. Her kan også publikasjonslisten deres enten lenkes til, eller legges ut i sin helhet. 

Eksempel på tekst under forskning fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Lumbal spinal stenose (trang ryggkanal) er en vanlig årsak til gangbesvær og smerter, spesielt hos eldre. Forskning fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi har vist at kirurgisk behandling kan bidra til at pasienter som opereres fortsatt kan ha god livskvalitet og være fysisk aktive videre i livet. Også de eldste over 80 år har stor nytte av operasjon og risikoen er lav.

Standard operasjonsmetode har tidligere omfattende kirurgi (laminektomi) der ben og leddbånd i bakre del av ryggmargskanalen fjernes. Imidlertid er kikkhullskirurgi med bruk mikroskopblitt blitt mer vanlig, og resultater fra kvalitetsregisteret viser at det er mindre belastende for pasienten med kortere liggetid på sykehuset, raskere rekonvalesens og reduserte kostnader.

  Standardisering av figurer og tabeller

  Alle figurer og tabeller skal inngå i innsendt tekstdokument, samt leveres som egne filer med høy oppløsning (PNG). Dersom det er vanskelig å levere bildefiler av høy oppløsning, kan man levere figurer i PDF-format. 

  • Filnavn bør være av typen «Figur 1.png».
  • Overskrifter samt- figur og tabelltekst skal ikke være en del av grafikkfilene, men fremgå av tekstdokumentet som leveres.

  Tabeller kan leveres i Word eller Excel. Det er viktig at tabellene er så "rene" som mulig, uten for mye formatering. Tabeller med medfølgende formatering er vanskelige å ta inn på nettsiden. 

  For sammenligning av numeriske verdier benyttes horisontale sorterte søylediagrammer. For utvikling over tid benyttes linjediagrammer. Minimalistiske tabeller benyttes
  når verdiene er få eller skal være nøyaktige. For andre figurer utøves skjønn for å gjøre budskapet lesbart.

   For å skape en mer enhetlig fremstilling og et bedre totalinntrykk på nettsiden, etterstreber man en standardisering av figurer og tabeller fra registrene. Det er i den forbindelse utarbeidet et dokument som drøfter informasjonsformidling generelt og gir en beskrivelse av hvordan resultatene fra kvalitetsregistrene skal presenteres på nettsiden.

    Nedenfor kan du laste ned mal for utforming av figurer og tabeller (standardiseringsdokument), en kortversjon av dette dokumentet og et notat om formidling av usikkerhet.