Resultater til publisering på nett

Hvert år publiserer de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene sine resultater på denne nettsiden. Under finner du oversikt over hva registerets resultatside skal inneholde.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre publiserer årlig sine resultater på nettsiden www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Presentasjonen av resultater skal være tilpasset et bredt publikum både når det gjelder språk og bruk av figurer. Resultater skal presenteres på sykehusnivå dersom datakvaliteten tillater det. Hvis datakvaliteten ikke er tilfredstillende kan resultatene presenteres på alternative nivå (RHF/HF/fylke).

Frist for innlevering i 2019 er 20.juni.

Innhold på resultatsiden

Hvert register har en egen resultatside som inneholder faste felter som oppdateres årlig. Under finner du en oversikt over de ulike feltene og hva disse bør inneholde. I løpet av 2019 er målet at alle registre publiserer sine resultater interaktivt. Registre som ikke allerede er på interaktiv løsning vil få bistand fra sitt regionale servicemiljø i prosessen. 

Om registeret

Feltet brukes til å gi konsis og relevant informasjon om selve registeret. Hvorfor er registeret nyttig, og hva forteller resultatene om behandlingskvaliteten i tjenesten det gjelder. 

 • Formål
  Registerets formål beskrives på en lett forståelig måte.
 • Pasienter
  Kort beskrivelse av pasientgruppe og/eller diagnoser som registreres i registeret, og hvilke helsemessige utfordringer som er relevante. 

(Beskrivelse av kvalitetsindikatorer og oversikt over sykehus er her tatt ut, fordi det i dag dekkes opp av informasjonen som publiseres gjennom Resultatportalen)

Kontaktinformasjon

 • Databehandlingsansvarlig
 • Hjemmeside
 • Telefon
 • E-post
 • Kontaktpersoner

Resultater

Presentasjon av forrige års resultater. Det anbefales at man har fokus på tydelige budskap. Man bør presentere på sentrale kvalitetsindikatorer, også over tid, at man holder fokus. Dersom man ikke kan sammenligne sykehusene med hverandre bør man sammenligne sykehus med seg selv og se etter endringer over tid.

Årets funn

Innled med rundt 3 sentrale høydepunkter/hovedfunn det kan være interessant å fremheve. Det holder med noen få punkter som frister leseren til å gå inn i resultatene for å lese mer. Disse bør være korte, tydelige og spisset på en slik måte at de fanger interesse. Se eksempel under:

 • 240 flere kvinner fikk beholde brystet i 2015 sammenlignet med året før
 • Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt
 • Mangelfull rapportering fra sykehusene gjør at man ikke vet om barn med kreft får senskader 

 Lag en kort oppsummering av hva årets resultater viser og nytten av disse. Et par avsnitt er passelig lengde.

 

Interaktiv fremstilling/Resultatportalen
Dette skal leveres i forbindlese med interaktiv publisering i Resultatportalen: 
 • Datapakke til interaktiv rapport
 • Gode og forståelige indikatornavn
 • Kort og lang beskrivelse av hver indikator
 • Forklaring av funn tilknyttet hver indikator

De registre som i dag ikke publiserer interaktivt vil i løpet av 2019 få hjelp av sitt regionale servicemiljø til å tilrettelegge data for interaktiv publisering gjennom Resultatportalen. Det er ikke forventet at alle registre vil kunne levere data til interaktiv publisering innen 20.juni. De registrene som ikke leverer data til 20.juni må i samråd med servicemiljøet i sin region levere en fremdriftsplan innen fristen som også inneholder en kort beskrivelse av hva som skal publiseres.

Kvalitetsindikatornavn og kortbeskrivelse

Navn på kvalitetsindikatorene bør være i et lettfattelig og folkelig språk. Unngå kompliserte fagbegrep hvis mulig (noen ganger må man bruke fagbegrep for å få riktig presisjonsnivå). Kort beskrivelse av indikatorene som vises i indikatoroversikten. Viktig å holde språket så lettfattelig som mulig når du beskriver hva indikatoren måler. Den korte beskrivelsen kan ha maks 200 tegn.

Lang beskrivelse av kvalitetsindikator og funn

Denne beskrivelsen kommer i en egen boks på samme side som figuren for indikatoren. Det er ingen absolutt begrensning på antall tegn, men det bør ikke være mer enn tre avsnitt. Det er viktig at indikatoren blir godt og forståelig beskrevet. God beskrivelse av indikatoren og betydning for pasientene, og man skal beskrive funnene i form at en forklaring av hva figuren på siden faktisk viser. Her bør det også komme frem informasjon om dekningsgrad og eventuell statistisk usikkerhet tilknyttet indikatoren, slik at tolkning kan gjøres med grunnlag i datakvalitet. Dersom enkelte sykehus er utelatt som følge av lav dekningsgrad skal det komme frem i teksten.

Nøkkeltall

For siste år: Dekningsgrad, antall pasienter/inngrep, antall bidrag til kvalitetsforbedring, antall publiserte forskningsartikler. Det jobbes med en mal for nøkkeltall, og bildet er ment som et eksempel på hvordan det vil kunne se ut.

Kvalitetsforbedring

Her skal registeret vise hvordan resultatene er brukt til kvalitetsforbedring.

Gi korte beskrivelser av gjennomførte, pågående eller planlagte kvalitetsforbedringsarbeid, eller skriv om hvordan resultater fra registeret brukes opp mot fagmiljøene for å sikre kvalitet i tjenesten.  Det bør fremkomme om kvalitetsforbedringsarbeidet er initiert av registeret eller andre.

Eksempel på tekst under kvalitetsforbedring fra Diabetesregisteret for voksne:

Personer med diabetes type 1 som ikke når anbefalt behandlingsmål for langtidsblodsukker (HbA1c) har økt risiko for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner, og dette kan skje i ung alder. Anbefalt behandlingsmål for disse pasientene er å holde HbA1c under 7 prosent.

I 2013 viste resultater for Stavanger universitetssjukehus at andelen pasienter som hadde HbA1c over 9 prosent (høyrisikogruppen for å utvikle senkomplikasjoner) var 19 prosent. Ved hjelp av eksisterende ressurser i avdelingen klarte sykehuset i 2015 å redusere andelen pasienter i denne gruppen til 14 prosent gjennom å tilby hyppigere og kortere sykepleiekonsultasjoner. Pasientene fikk tilbud om en 20 minutters konsultasjon hver 4.–6. uke. Prosjektet er videreført til flere avdelinger i landet.

Forskning

Beskriv forskningsresultater eller pågående forskningsprosjekter tilknyttet registeret.

Dersom det er mange å velge mellom, kan man beskrive 2-3 prosjekter og henvise til publikasjonsliste. Her kan også publikasjonslisten deres enten lenkes til, eller legges ut i sin helhet.

Eksempel på tekst under forskning fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi:

Lumbal spinal stenose (trang ryggkanal) er en vanlig årsak til gangbesvær og smerter, spesielt hos eldre. Forskning fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi har vist at kirurgisk behandling kan bidra til at pasienter som opereres fortsatt kan ha god livskvalitet og være fysisk aktive videre i livet. Også de eldste over 80 år har stor nytte av operasjon og risikoen er lav.

Standard operasjonsmetode har tidligere omfattende kirurgi (laminektomi) der ben og leddbånd i bakre del av ryggmargskanalen fjernes. Imidlertid er kikkhullskirurgi med bruk mikroskopblitt blitt mer vanlig, og resultater fra kvalitetsregisteret viser at det er mindre belastende for pasienten med kortere liggetid på sykehuset, raskere rekonvalesens og reduserte kostnader.