Resultater til publisering på nett

Hvert år publiserer de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene sine resultater på denne nettsiden. Under finner du oversikt over hva registerets resultatside skal inneholde.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre publiserer årlig sine resultater på nettsiden www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Presentasjonen av resultater skal være tilpasset et bredt publikum både når det gjelder språk og bruk av figurer. Resultater skal presenteres på sykehusnivå dersom datakvaliteten tillater det. Hvis datakvaliteten ikke er tilfredsstillende kan resultatene presenteres på alternative nivå (nasjonalt/RHF/HF/fylke).

Frist for innlevering i 2020 er 20.juni.

Innhold på resultatsiden

Hvert register har en egen resultatside som inneholder faste felter som oppdateres årlig. Under finner du en oversikt over de ulike feltene og hva disse bør inneholde.

Målet er at alle registre skal publisere sine resultater interaktivt i løpet av 2020. Det innebærer at ingen registre skal publisere resultater på «gammel» måte – altså gjennom tekst og bilder av figurer/tabeller. Registrene som i dag ikke publiserer interaktivt vil i løpet av 2020 få hjelp av sitt regionale servicemiljø til å tilrettelegge data for interaktiv publisering gjennom Resultatportalen. 

Om registeret

Feltet brukes til å gi konsis og relevant informasjon om selve registeret. Hvorfor er registeret nyttig, og hva forteller resultatene om behandlingskvaliteten i tjenesten det gjelder. 

 • Formål
  Registerets formål beskrives på en lett forståelig måte.
 • Pasienter
  Kort beskrivelse av pasientgruppe og/eller diagnoser som registreres i registeret, og hvilke helsemessige utfordringer som er relevante. 

(Beskrivelse av kvalitetsindikatorer og oversikt over sykehus er her tatt ut, fordi det i dag dekkes opp av informasjonen som publiseres gjennom Resultatportalen)

Kontaktinformasjon

 • Databehandlingsansvarlig
 • Hjemmeside
 • Telefon
 • E-post
 • Kontaktpersoner

Resultater

Resultatene fremstilles interaktivt. Det anbefales at man har fokus på tydelige budskap og man bør presentere på sentrale kvalitetsindikatorer over tid. Det er viktig at navn på kvalitetsindikatorer og beskrivelsene gjennomgås jevnlig.

For registre som allerede publiserer på resultatportalen og ønsker endringer på noe av det tekstlige innholdet må dette leveres innen 20. juni til det regionale servicemiljøet. I tillegg må oppdatert datapakker til de interaktive rapportene leveres innen frist.

For registre som skal over til interaktiv publisering i løpet av 2020 er det viktig at de følgende punktene utarbeides og leveres innen 20. juni. Resultatportalen består av opptil 5 faner. Kontaktpersoner i det regionale servicemiljøet kontaktes for ytterligere veiledning. 

Kvalitetsindikatorene og beskrivelser av disse

Indikatornavn: Navn på kvalitetsindikatorene bør være korte og i et lettfattelig og folkelig språk. Unngå kompliserte fagbegrep hvis mulig, men noen ganger må man bruke fagbegrep for å få riktig presisjonsnivå. 

Kort beskrivelse: En kort beskrivelse av indikatorene vises under indikatornavnet i indikatorviseren på første side. Det er viktig å holde språket så lettfattelig som mulig når du beskriver hva indikatoren måler. Den korte beskrivelsen kan ha maks 200 tegn. Se eksempel under:Lang beskrivelse: Denne beskrivelsen kommer i en egen boks under fanen «sammenlign enheter». Det er ingen absolutt begrensning på antall tegn, men det bør ikke være mer enn to avsnitt. Det er viktig at indikatoren blir godt og forståelig beskrevet, på en folkelig måte. Husk at pasienter/pårørende har tilgang til disse resultatene. Et tips er å få innspill av registerets brukerrepresentant på indikatorbeskrivelsene. God beskrivelse av indikatoren og dens betydning for pasientene er viktig momenter i beskrivelsen. Se eksempel under:

Datakvalitet

Navn på datakvalitetsdimensjoner som registeret ønsker å presentere må leveres (f.eks. dekningsgrad, kompletthet osv.). I tillegg kan man levere en lang beskrivelse på dimensjonen dersom dette er av betydning/ønskelig. 

Nøkkeltall

Årets funn vil bli presenter sammen med nøkkeltall og bør inneholde 3-5 sentrale høydepunkter/hovedfunn det kan være interessant å fremheve. Disse bør være korte, tydelige og spisset på en slik måte at de fanger interesse. Se eksempler under fra Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon:

 • Mål for planlagt oppstart av ALS pasienter ble oppnådd i 2018 med 84 %
 • 7 av 8 nye barn hadde planlagt oppstart
 • 3 av 4 voksne pasienter gav sin vurdering av symptomer (PROM) før oppstart
 • Fortsatt store geografiske forskjeller i bruk av hjemmerespirator, der fylke med høyest forekomst er nesten 4 ganger større enn det laveste

Under denne fanen kan også andre nøkkeltall vises. Eksempler kan være dekningsgrad, antall pasienter/inngrep/prosedyrer, andel kvinner/menn, median alder, antall bidrag til kvalitetsforbedring, antall publiserte forskningsartikler eller andre registerspesifikke nøkkeltall. Servicemiljøet i regionen kan bistå i arbeidet med å velge ut relevante nøkkeltall.
 

Kvalitetsforbedring

Her skal registeret vise hvordan resultatene er brukt til kvalitetsforbedring.

Gi korte beskrivelser av gjennomførte, pågående eller planlagte kvalitetsforbedringsarbeid, eller skriv om hvordan resultater fra registeret brukes opp mot fagmiljøene for å sikre kvalitet i tjenesten.  Det bør fremkomme om kvalitetsforbedringsarbeidet er initiert av registeret eller andre.

Eksempel på tekst under kvalitetsforbedring fra Diabetesregisteret for voksne:

Personer med diabetes type 1 som ikke når anbefalt behandlingsmål for langtidsblodsukker (HbA1c) har økt risiko for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner, og dette kan skje i ung alder. Anbefalt behandlingsmål for disse pasientene er å holde HbA1c under 7 prosent.

I 2013 viste resultater for Stavanger universitetssjukehus at andelen pasienter som hadde HbA1c over 9 prosent (høyrisikogruppen for å utvikle senkomplikasjoner) var 19 prosent. Ved hjelp av eksisterende ressurser i avdelingen klarte sykehuset i 2015 å redusere andelen pasienter i denne gruppen til 14 prosent gjennom å tilby hyppigere og kortere sykepleiekonsultasjoner. Pasientene fikk tilbud om en 20 minutters konsultasjon hver 4.–6. uke. Prosjektet er videreført til flere avdelinger i landet.

Forskning

Beskriv forskningsresultater eller pågående forskningsprosjekter tilknyttet registeret.

Dersom det er mange å velge mellom, kan man beskrive 2-3 prosjekter og henvise til publikasjonsliste. Her kan også publikasjonslisten deres enten lenkes til, eller legges ut i sin helhet.

Eksempel på tekst under forskning fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi:

Lumbal spinal stenose (trang ryggkanal) er en vanlig årsak til gangbesvær og smerter, spesielt hos eldre. Forskning fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi har vist at kirurgisk behandling kan bidra til at pasienter som opereres fortsatt kan ha god livskvalitet og være fysisk aktive videre i livet. Også de eldste over 80 år har stor nytte av operasjon og risikoen er lav.

Standard operasjonsmetode har tidligere omfattende kirurgi (laminektomi) der ben og leddbånd i bakre del av ryggmargskanalen fjernes. Imidlertid er kikkhullskirurgi med bruk mikroskopblitt blitt mer vanlig, og resultater fra kvalitetsregisteret viser at det er mindre belastende for pasienten med kortere liggetid på sykehuset, raskere rekonvalesens og reduserte kostnader.