Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2020

Image
vurdering
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium, nivå og registerkvalitet.

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet og dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Registrenes stadium vurderes i henhold til et etablert stadieinndelingssystem som bygger på de to komponentene «kvalitetsforbedringsarbeid» (nivå A, B og C) og «registerfunksjonalitet» (stadium 1-4).  I tillegg gir ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle anbefalinger for videre framdrift.

Les mer om stadieinndelingssystemet her 

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. Årsrapporter fra de 51 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. 

Alle årsrapporter for 2020 finner du her

Vurderingen av årsrapportene for 2020 ga følgende resultat for stadieinndeling og nivå:

Stadium4A4B4C3A3B3C2A2B2C1A1B1C
Antall9101970165012

Ett nytt register nådde stadium 4A, og det er nå totalt ni registre som har høyeste stadium og nivå; Norsk hjerneslagregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk karkirurgisk register, Norsk hjertesvikt register, Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft, Norsk kvinnelig inkontinensregister, Norsk ryggmargsskaderegister og Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese. Det er gledelig å se at andelen registre som når stadium 4A er økende.

Totalt 13 kvalitetsregistre økte i stadium og/eller nivå, mens 5 registre gikk ned i stadium og/eller nivå. For mer informasjon om Ekspertgruppens vurdering av registrenes årsrapporter, se rapport her:

Registerstadium 2013 – 2020

Nr.Register20132014201520162017201820192020
1Norsk hjerneslagregister3344444A4A
2Norsk hjerteinfarktregister2222444A4A
3Norsk karkirurgisk register2222244A4A
4Norsk Hjertkirurgiregister2222223B3B
5Norsk hjertesviktregister1112234A4A
6Nasjonalt register for invasiv kardiologi1212223A3A
7Norsk hjertestansregister1222223A3A
8Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norgenana11112C2C
9Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft2222223B 3A
10Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft2222223B4A
11Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft2222223B3A
12Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft2222223A4A
13Nasjonalt kvalitetsregister for melanom2222223B3A
14Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft2222223A3B
15Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft2222223B3A
16Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier2222223A3A
17Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon1223333B3B
18Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes3333343A3A
19Norsk diabetesregister for voksne1111213A3A
20Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)3333343A4A
21Norsk MS-register og biobank2322223A3B
22Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer2221222C2C
23Norsk Parkinsonregister og biobank (nystart 2016)nanana1111C1C
24Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog1112223B3B
25Nasjonalt Register for Leddproteser2322223A3A
26Nasjonalt Hoftebruddregister2333333A3A
27Nasjonalt Korsbåndregister3333333A3A
28Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi3233333B3B
29Nasjonalt Barnehofteregisternana22222C2B
30Gastronet2322222B2B
31Norsk register for analinkontinens1112223A3A
32Norsk Register for Gastrokirurginana22223A3A
33Norsk kvalitetsregister for fedmekirurginana12222A3A
34Norsk gynekologisk endoskopiregister2222223A3A
35Norsk kvinnelig inkontinensregister3333444A4A
36Norsk Nyreregister3222223B1B
37Norsk intensiv og pandemiregister2211223B4B
38Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister2222222A2B
39Nasjonalt traumeregister1122223B2B
40Norsk ryggmargsskaderegister2333334A4A
41Norsk nakke- og ryggregister1112222B2B
42Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer2112332A2A
43Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer1111122B3B
44Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas nana11122C2C
45Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteretnananana222A3A
46Nordisk register for hidradenitis suppurativa1112222C2C
47Norsk kvalitetsregister for behandling av  spiseforstyrrelsernana11112C2C
48Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUSnanananana11C1C
49Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte3334443A3A
50Norsk porfyriregister2223333A3A
51Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling1111111B2B