Pasientrapporterte data: Spiller radikal behandling noen rolle for prostatakreftpasienters livskvalitet?

Image
Foreløpige resultater fra Prostatakreftregisteret viser at pasienter med prostatakreft som har hatt radikal operasjon rapporterer større problemer med urinkontinens og seksualfunksjon etter et år enn pasienter med prostatakreft som kun har vært på aktiv overvåking.

Mandag 30. september 2019 ble den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene avholdt. Samtidig ble resultatene fra de 51 medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status publisert på www.kvalitetsregistre.no

Innen kreftområdet finnes det i dag åtte medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status. Prostatakreftregisteret er godt i gang med et nasjonalt forskningsprosjekt der det innhentes pasientrapporterte data, altså informasjon som kommer direkte fra pasienten om hvordan pasientene opplever forhold knyttet til symptomer, funksjonsnivå, mestring og livskvalitet. De første pasientrapporterte dataene fra Prostatakreftregisteret ble presentert av direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Senvirkninger etter behandling av prostatakreft er av betydning ved forbedring av kvaliteten på behandlingen, vurdering av type behandling som skal gis, og hvorvidt behandlingen bør settes i gang for den enkelte pasienten. To vanlige senvirkninger som rapporteres etter behandling av prostatakreft er urininkontinens (urinlekkasje) og dårligere seksualfunksjon. Giske presenterte resultater for disse to senvirkningene for pasienter med prostatakreft. Foreløpige resultater viser at prostatakreftpasienter som har fått radikal operasjon (i hovedsak prostatektomi eller stråling) rapporterer større problemer med urinkontinens og seksualfunksjon etter et år enn prostatakreftpasienter som har vært på aktiv overvåking uten radikal behandling (i hovedsak lavrisiko prostatakreft).

Resultatene er gjennomgående like på tvers av sykehus, og det ser ikke ut som om det har noen betydning om oppfølgingen skjer i det offentlige, private eller i utlandet. Basert på de første og foreløpige resultatene konkluderer Kreftregisteret med at få pasienter med lavrisiko prostatakreft bør bli radikalt behandlet, det vil blant annet si at operasjon av prostata bør unngås. Se Kreftregisterets presentasjon eller Kreftregisterets nettside for mer informasjon.