Publisering av resultater i 2019

Image
I år er fristen for innlevering av resultater fra registrene satt til 20.juni. Arrangement tilknyttet publiseringen vil finne sted i september.

Grunnen til at fristen fremskyndes er å sørge for at resultatene fremstår som ferskere og mer aktuelle. Målet er at alle registre skal publisere sine resultater interaktivt i løpet av 2019. Det innebærer at ingen registre skal publisere resultater på «gammel» måte – altså gjennom tekst og bilder av figurer/tabeller. 

De registre som i dag ikke publiserer interaktivt vil i løpet av 2019 få hjelp av sitt regionale servicemiljø til å tilrettelegge data for interaktiv publisering gjennom Resultatportalen. Det er ikke forventet at alle registre vil kunne levere data til interaktiv publisering innen 20.juni. De registrene som ikke leverer data til 20.juni må i samråd med servicemiljøet i sin region levere en fremdriftsplan som inneholder en kort beskrivelse av hva som skal publiseres innen fristen. Servicemiljøet i regionene vil kontakte alle registre som ikke har interaktiv løsning for å informere om den videre prosessen. 

For registrene som allerede publiserer interaktive resultater gjennom Resultatportalen skal følgende leveres innen 20.juni:
  • Oppdatert datapakke til interaktiv rapport
  • 3-5 utvalgte hovedfunn med korte og forståelige forklaringer
  • Oppdatert informasjon under om registeret, kvalitetsforbedring og forskning

Mal for publisering av resultater

Redaksjonsrådets hovedfokus under gjennomgangen av registrenes innleverte resultater vil i år være på tekstlig fremstilling. Det bes derfor om at dere jobber frem gode og forståelige indikatornavn, samt beskrivelser av indikatorer og funn som er tilpasset et bredt publikum.

Overgang til interaktiv presentasjon av resultater må også i 2019 anses som en pågående prosess, med videreutvikling og noen tilpasninger underveis. Servicemiljøet ber om litt tålmodighet og forståelse for at det vil kunne komme mindre endringer og justeringer i malen frem mot publisering i september. Servicemiljøet i regionene vil bistå dere med å gjennomføre endringer, og det vil utarbeides en egen mal for å sikre at det visuelle utrykket blir likt for alle registre.

Ta kontakt med servicemiljøet i egen region dersom du har spørsmål.