Seminar for pasient- og brukerrepresentanter/-organisasjoner

Image
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar i Oslo 28.november.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar 28.november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

Formål med seminaret er å sette fokus på bruk av resultater fra nasjonale kvalitetsregistre for å forbedre helsetjenesten. Vi har følgende tema på programmet:

  • Erfaring fra brukerrepresentanter i fagråd
  • Formidling av resultater
  • Brukerrepresentanters rolle i arbeid med dekningsgrad i nasjonale registre
  • Resultater fra nasjonale kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring, presentasjon av ulike prosjekter

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Vi vil dekke reisekostnader (kun reise) for pasient- og brukerrepresentanter som må benytte tog eller fly for deltakelse på seminaret. Ta kontakt per mail: servicemiljoet@skde.no for refusjon av dine reisekostnader.

Program

Presentasjoner fra seminaret:

Innledning ved Kari Gulbrandsøy

Erfaring som brukerrepresentant i nasjonale kvalitetsregistre - svar på spørreundersøkelse ved Marie Waatevik

Hvordan kan brukerrepresentanter bidra til å øke innregistrering i et nasjonalt kvalitetsregister? ved Stig Wergeland

Nasjonale kvalitetsindikatorer Norsk Hjertestansregister ved Ingvild Tjelmeland

Hvordan formidle resultater ved Torunn Varmdal

«Hvordan øke tallet på pasienter som blir kontrollert 1 år og 2 år etter operasjon?» - et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Elisabeth Heggernes

«Å forebygge senkomplikasjoner ved å redusere langtidsblodsukker hos høyrisikopasienter» - et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Tone Vonheim Madsen

«Tidlig oppstart av behandling for å redusere omfanget av funksjonsnedsettelse» - et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Smedal og Rundhovde Skår