Presentasjoner fra PROM-konferansen 2023

Image
Bergen
Det ble en vellykket PROM-konferanse med over 100 deltakere. Konferansen hadde fokus på hvordan pasientrapporterte data kan gi bedre helsetjenester. For presentasjoner, se under de respektive foredragsholderne.

Pasientrapporterte data bidrar til bedre helsetjenester

PROM data visualization in the clinical setting: what, how and when v/Dr Kate Absolom, School of Medicine, University of Leeds, UK

Val av PROM-instrument og metodiske hensyn

Perfect health, not so perfect after all v/ Tone M. Norekvål, spesialrådgivar Fagsenter for pasientrapporterte data og professor ved Universitetet I Bergen og Høgskulen på Vestlandet

PROM skjema i en prostata kohort – hvor spesifikk bør vi være? v/ Marjolein M. Iversen, spesialrådgivar Fagsenter for pasientrapporterte data og professor ved Høgskulen på Vestlandet

Korleis gjera det enkelt? Ny normkalkulator for RAND36/12 v/ John Roger Andersen, professor ved Høgskulen på Vestlandet

Pasientrapporterte data endrar praksis

Tonsilleregisteret – erfaringar med bruk av PROM-data i kvalitetsforbetring v/ Siri Wennberg, leiar Norsk kvalitetregister øre-nese-hals

PROM endrar praksis v/ Torbjørn Berge Kristensen, overlege, PhD, Ortopedisk avdeling, HaukelandUniversitetssykehus og Nasjonalt hoftebruddregister

Utfordringar og nytte av å innhenta PROM data pre-operativt i register v/Toril Råknes, sjukepleiar og leiar Norsk Gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Bruk av PROM og maskinlæring til å predikera pasienttilfredsheit v/ Håvard Visnes, Overlege, PhD, forskar Nasjonalt Korsbåndregister

Bruk av PROMs i Nasjonalt traumeregister: Ny og overraskande kunnskap om pasientars erfaringar og tips om innhenting av viktig tilleggsinformasjon ved bruk av PROMs v/ Maianne Dalhaug, sjukepleiar, dagleg leiar Nasjonalt traumeregister

PROM i helseøkonomiske analyser

Korleis bruke data for helserelatert livskvalitet i helseøkonomisk evaluering og prioriteringsbeslutningar? v/ professor Bjarne Robberstad, Universitetet i Bergen

EQ-5D eller SF-6D: Styrker og svakheiter i teori og praksis v/ Admassu Nadew Lamu, PhD, forskar, NORCE